Resultaten verbeteren, structureel herstel nog niet bereikt "1984 is voor ons het jaar waarin we een trendbreuk hebben waargenomen. Voor het eerst hebben we de jaren lang dalende lij n zien ombui gen. De totale afzet in 1984 van Vrumona is met 5% gestegen, dat is voorname lijk te danken aan een grote stijging van de export", zegt algemeen directeur ir. L.A.Ch. Rottier. Vrumona heeft het als producent van A-merken niet gemakkelijk gehad in de felle concurren tiestrijd met B-merken en private-labels (de winkel merken). "Het totale aan deel van de merkartikelfabri kanten in de frisdranken- markt vertoonde de afgelo pen tijd een daling die in 1984 tot staan lijkt gebracht, toch woedt het gevecht om de klant in alle hevigheid verklaart hijDe hoeveel heid aan aanbieders van fris dranken op de markt, belangrijke import van goed kope frisdranken uit België en een groeiend belang van de grote afnemers voor de fabrikant noemt de heer Rot tier als voornaamste oorza ken van de scherpe concur rentie. "De fabrikanten heb ben elkaar ook bestookt op het gebied van de reclame. Er zijn in advertenties tussen merken en produkten verge lijkingen getrokken en dat heeft in één geval zelfs tot een gerechtelijke procedure geleid." Segmenten in beweging De consument heeft een ver anderende voorkeur als het gaat om frisdranken. In een verder verleden zagen we de daling van lemon lime en vruchtenlimonades ten gun ste van bronwater. Het cola segment daarentegen groeit gestaag, onder andere door de stevige inspanningen voor het merk Pepsi-Cola. In 1984 heeft een ander seg ment een forse daling te zien gegeven: de sappen. Ten opzichte van 1983 daalden deze met 16%De heer Rot tier: "In de frisdranken- markt is de prijs een heel belangrijk gegeven. Sappen zijn relatief duur en de con sument blijkt nu meer voor goedkopere alternatieven (vruchtendranken/nectaren) te kiezen." "Overigens is het zo dat het ons steeds moeite kost om de prijs van de produkten aan te passen aan de stijging van de kosten. Zo zijn de kosten voor het maken van dranken op sinaasappelbasis sterk gestegen door de misoogsten in Florida." Interne aanpassingen In de dynamische frisdran- kenmarkt, zoals de heer Rot tier het werkgebied van Vru mona omschrijft, moet de organisatie zich steeds aan passen. Ook op dat gebied is in 1984 een aantal belang rijke stappen gezet. "We pro beren steeds meer te veran deren van een produktge- richt bedrijf naar een klant gerichte onderneming. De klanten zijn tegenwoordig zo groot dat je ze individueel kunt bedienen. Vrumona heeft daarom inmiddels een zeer breed assortiment ont wikkeld dat ook aan wensen van export-klanten tege moet kan komen. Om dat voor elkaar te krijgen heb ben we flexibiliteit in de afvullijnen moeten bouwen en hebben we de organisatie 'platter' gemaakt, dat wil zeggen met minder lagen tus sen het uitvoerende en lei dinggevende niveau. En ver der hebben we door hard werken, veel improvisatie en een aantal gerichte investe ringen zoals het onbemand transport, een belangrijke kostenbeheersing bereikt." "Al dit soort zaken vraagt veel van de mensen in het bedrijf, het doet de organisa tie kraken in haar voegen maar het resultaat verbetert steeds. Dat is natuurlijk ook te danken aan de geweldige inzet van de Vrumona-mede- werkers. In die zin is de samenwerking met de Dran kenindustrie Sittard, waar voor in 1984 de basis is gelegd een belangrijk feit." Spijkerhard Hoewel er dus sprake is van een verbetering van de resul taten van Vrumona vindt de heer Rottier het nog geen reden de inspanningen te laten verslappen. "Er wor den momenteel goede din gen bereikt, maar we zijn er nog niet", zegt hij. "In 1985 gaan we door met de aanpas singen, we blijven de kosten verlagen en we zullen onze flexibiliteit nog verder verho gen Dat moet leiden tot ons doel om weer een leidende positie te krijgen in de A-sec tor van de frisdranken-indus trie. Die rol moeten we terugwinnen en om dat te bereiken zullen we er spijker hard tegenaan gaan." 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5