Marktaandeel op peil houden Is De omzet van Heineken N. V. steeg in 1984 met 33% ten opzichte van 1983: van ruim 4,6 miljard gulden naar ruim 6,1 miljard gulden. De netto winst steeg met 15,5% van 198 miljoen gulden naar 229 miljoen gulden in 1984. De aanmerkelijke stijging van de omzet is vooral terug te voeren op het verwerken van de resultaten van de nieuwe Franse groep Sogebra S. A. in de resultaten van Heineken N.V. Deze samenwerking in Frankrijk had ook een ruime uitbrei ding van de personeelsbezet ting tot gevolg. In 1983 werkten er wereld wijd ruim 21:000 mensen bij Heineken, in 1984 waren dat er ruim 25.000. De totale afzet van bier steeg in 1984 met bijna 20% ten opzichte van 1983. In 1983 werd er ruim 27 miljoen hectoliter bier verkocht, in 1984 was dat ruim 34 miljoen hectoli ter. Deze stijging is groten deels toe te schrijven aan de al genoemde activiteiten op de Franse markt waar uit de samenwerking tussen Heine ken France S. A. met Union de Brasseries S.A. en Bras serie Pelforth S.A. de nieuwe holding Sogebra S.A. ontstond. Ook in andere werelddelen werden belangrijke resultaten geboekt. Zo werd in Zuid- Amerika een belang van 15% verworven in Quilmes International Ltd. die brou werij-, mouterij- en frisdran- kenbelangen heeft in Argen tinië, Uruguay en Paraguay. In Afrika is vermeldens waard de participatie van 34% in International Brasse rie S.A. in Kameroen. Eind '84 werd daar gestart met het in licentie brouwen van het merk Mützig. De Raad van Bestuur schrijft dat, onder meer door bovenstaande activiteitenHeineken haar positie als werkelijk wereld wijd werkende brouwerij onderneming heeft ver sterkt Ook de verdere groei zal mede gerealiseerd wor den door het verwerven van deelnemingen, het afsluiten van licentie-contracten en door opvoering van de export, aldus het jaarver slag. 'We moeten een heleboel dingen doen die voorheen een ander voor ons deeddat is een belangrijke conse quentie van de verzelfstandi ging. In 1984 hebben we dat zelfstandig worden verder uitgewerkt. Het terrein van informatisering is het moei lijkste gebleken. Met een eigen GWN-stuurgroep en een databeheergroep werken we aan dit onder werp. Het is een geweldige uitdaging met een moeilijke materie die een enorme belasting legt op onze organi satie. Echter, eenieder die ermee wordt geconfron teerd, is wild enthousiast om deze uitdaging aan te pak ken." Algemeen directeur J. van der Zee van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B. V. zegt het met enthou- sisme maar ook de zorg voor het proces van verzelfstandi ging klinkt in zijn stem door. Teleurstelling Sprekend over de marktont wikkelingen op het terrein van gedistilleerd en wijn valt al gauw het woord 'teleur stellend'. "De totale markt heeft een daling van 11 ten opzichte van 1983 te zien gegeven. Dat verschil is mede veroorzaakt door de accij nsverhoging en laat zich aanzien structureel te zijn. Dat is een teleurstellende constatering." "De accijnsheffing op gedistilleerd is extreem hoog vergeleken met andere dran ken. Het produkt wordt dus duurder en de consument die steeds meer met een krappe beurs te maken krijgt, gaat naar alternatie ven uitzien." Is dat de Belgi sche laaggradige of 'slappe' borrel? "De groei van dat produkt op de Nederlandse markt is sinds juni van het vorig jaar tot staan gekomen en daalt nu zelfs iets. Ik denk dat de jeneverdrinker nog altijd overtuigd is van de kwaliteit en de goede smaak van de Nederlandse jonge jenever. Men zal Bokma altijd blijven prefereren boven zo'n Bel gisch produkt, men zal alleen mogelijk wat minder vaak een borreltje drinken Net als bij andere consumen- tenprodukten hebben de merkartikelen het in de gedistilleerdbranche moei lijk. "Wij zijn er toch wel een beetje trots op dat het ons ondanks alles is gelukt ons marktaandeel vast te hou den. Coebergh heeft het met name erg goed gedaan. In 1984 hebben we de bessenje never van Coebergh een moderner gezicht gegeven. We heben ingehaakt op de vraag naar 'trendy' drankjes. Mooie kleurtjes, het drinken van zo'n drankje op ijs: Coe bergh past heel goed in dat beeld en het is ons gelukt om de sterke positie van Coe bergh nog verder uit te bou wen." Reuchlin "1984 is ook het jaar geweest waarin het wijnhuis Reuch lin een eigen gezich heeft gekregen. We hebben de Reuchlingroep zelfstandig gemaakt ten opzichte van de andere verkoopactiviteiten. Deze ontwikkeling heeft inmiddels z'n vruchten al afgeworpen: in de omzet hebben we een grote vooruit gang gezien." Op peil Voor het lopende jaar ver wacht de heer Van der Zee dat het gedistilleerd in de Nederlandse markt de druk zal blijven voelen van het laaggeprijsde segment. "Wij hopen door een consis tent beleideen goede onder steuning naar de handel toe en een actief optreden naar de consument ons aandeel in het geheel op peil te hou den." Om dat te bewerkstel ligen zitten er zonder twijfel nieuwe activiteiten in het vat. Welke, daarover moet de heer Van der Zee in dit stadium nog geheimzinnig doen. "We zijn met nieuwe dingen bezig, nieuwe pro- dukten onder andere. De tijd is echter nog niet rijp om daarover meer te vertellen", voegt hij er aan toe. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 4