DRUK OP NEDERLANDSE MARKT NEEMT TOE Druk in stabiele markt 1984 GOED JAAR VOOR HEINEKEN N.V Op 10 april jongstleden is het Heineken financieel jaarverslag over 1984 verschenen. In voorgaande j aren gaven wij inVers van 't Vat een beknopte samenvatting van het j aarver- slag. Dit jaar koos de redactie voor een aanpak die zich specifiek richt op de Nederlandse situatie. In een gesprek met de drie algemeen directeuren van de Nederlandse werkmaat schappijen worden de bier-, fris- en gedistilleerd- en wijnorganisaties en hun posities op de verschillende markten in 1984 onder de loep genomen. het veld. Ik denk dat zij daar echt met de problemen van de klant bezig zijn, terwijl je op andere plaatsen in de Hei neken Nederland organisa tie nog wel eens de indruk krijgt dat we vooral onze eigen problemen aan het oplossen zijn." "Voor 1985 en daaropvol gende jaren hoop ik dat het lukt om gezamenlijk de men taliteit van het 'naar buiten gericht' verder te kunnen ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat zal luk ken. We hebben fantastische .mensen in onze organisatie. Als er echt snel een moeilijk probleem moet worden opgelost, dan lukt dat ook. Dus de problemen die wij in de markt aantreffen moeten met deze intelligentie en daadkracht ook opgelost kunnen worden." Stabiel Voor het lopend jaar ver wacht de heer Oostra dat het marktaandeel zich weer wat positiever zal ontwikkelen, in een gelijkblijvende bier markt. "De eerste maanden van dit jaar geven een posi tieve indruk, het totale volume zal min of meer sta biel blijven. Heel belangrijk is natuurlijk dat we nu hard bezig zij n met alle voorbereidingen om de flessen- en krattenvervan- ging te realiseren. Dat vraagt ook van de technische afde lingen veel extra werk. Ik vertrouw erop dat wijnet als in '84, weer op hen kunnen rekenen." In de loop van 1984 kreeg drs. A. Oostra de leiding over de Nederlandse bier operatie. Niet zo lang gele den stelden wij hem in een uitgebreid interview in Vers van 't Vat aan u voor. Hem vragen naar de ontwikkelin gen van het afgelopen jaar betekent - opnieuw - praten over dynamiek, klantgericht zijn en enthousiasme. "In 1984 hebben we duide lijk de gevolgen gevoeld van de slechte zomer. De mooie augustusmaand heeft het verlies in de maanden daar voor niet goed kunnen maken. Per saldo is de Nederlandse biermarkt vorig jaar enigszins terugge lopen. Hoewel bij 'bier' de opkomst van B- en winkel merken minder uitgespro ken is dan bij andere consu- mentenprodukten, voelen wij toch deze tendens. De teruggang van het merk Hei neken baarde ons natuurlijk zorgen. Inmiddels ziet het ernaar uit dat deze terug gang tot staan is gebracht." "Wij zullen ons actiever in de markt moeten opstellen, onze belangen beter verdedi gen, alerter reageren op wat er om ons heen gebeurt. We moeten de creativiteit en de dynamiek die er in onze onderneming gelukkig in grote mate voorhanden is, gebruiken om ook naar bui ten successen te boeken. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de wijze waarop wij de vervanging van de flessen en kratten hebben aange pakt in de publiciteit." Ook in de bierorganisatie wordt aan nieuwe produkten gedacht als het erom gaat beter op de wensen van de consumenten in te spelen. "Vorig jaar introduceerden we op regionale schaal de thuistap. Dat is een succes gebleken: dit voorjaar wordt de thuistap verkrijgbaar bij slijters door geheel Neder land. En ook bokbier op fust was een nieuwe activiteit die erg is aangeslagen bij horeca-ondernemers en hun gasten. De geplande hoe veelheid was al vroeg in het bokbierseizoen uitver kocht." Eigen en andermans proble men "Ik ben erg onder de indruk geraakt van de manier van werken van onze mensen in 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3