Eén kermis maakt nog geen vooijaar. Mooi weer bij strandloop Afscheid mevrouw J.M.A. de Langen-Buschgens Afscheid A. van der Velde gf AMSXELBlkK Kermis is een bekend verschijnsel in de provincie Noord-Holland. Maar het is meer dan bekend, het is ook geliefd bij jong en oud. Vorige maand, toen koning Winter nog niet werkelijk zijn plaats had afge staan aan de lente, werd in Wervershoof (een plaatsje tussen Medemblik en Enkhuizen) een zogenoemde 'Voorjaarskermis' gehouden. Daartoe waren er geen zweefmolens, achtbanen of andere gebruikelijke ker misattracties in Wervershoof opgesteld Wel was Sport hal De Dars door de afdeling reclame service gezellig ingericht met onder meer geveltjes, vanen, parasols en buffetten. Want deze voorjaarskermis speelde zich voornamelijk binnen af. Optredens van diverse muziekgroepen stonden daarbij centraal. Zij moch ten zich met name in de avonduren verheugen over een geweldige publieke belangstelling. Zoeterwoiule- Op 26 februari vond het afscheid plaats van de heer Van der Velde in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hiertoe werd de heer Van der Velde, vergezeld van zijn vrouw, kinderen en naaste fami lie, officieel ontvangen door de heer Kloek. Aansluitend hieraan vond de receptie plaats in de Hooiberg. Daar sprak de heer Kloek als eerste. Hij prees de heer Van der Velde voor de toegewijde manier waarop hij zijn taak als beheer der van het wisseldelenmagazijn van de bottelarij heeft uit gevoerd. De heer Kloek noemde hem een persoon met een 'brouwerijhart', die naast zijn normale werk nog extra din gen deed. De heer Van Oort blikte hierna terug op de loop baan van de heer Van der Velde, die begonnen is bij de voor malige drankenhandelTims te Rotterdam. Via de brouwerij aldaar kwam de heer Van der Velde in Zoeterwoude. Tal van anekdotes maakten duidelijk dat het hier om een bij zondere medewerker ging. Ook het dankwoord was bijzon der: in een duet brachten de 'Heineken-pipers' een ode aan ons produkt. Zoeterwoude- Omdat mevrouw J.M.A. de Langen-Busch- gens eind februari haar werkzaamheden als groepsleidster van de afdeling intern vorderingenbeheer wegens pensione ring had beëindigd, vond op dinsdag 5 maart een afscheids receptie plaats in ontvangstgebouw De Hooiberg. Vooraf gaand aan de receptiewerd mevrouw De Langen eerst ont vangen door de heren Schop, De Leeuw, Wijhenke. Daar bij was ook een aantal collega's aanwezig. Tijdens de recep tie in een goed gevulde ontvangstruimte spraken de heren Matser en Meerkerk de scheidende toe. Op geestige en onderhoudende wijze ging de heer Matser in zijn toespraak in op het werkverleden van mevrouw De Langen, dat in 1961 is begonnen op de Rotterdamse vestiging. Ook schet ste hij haar goede eigenschappen. De heer Meerkerk ver volgens sprak enige woorden bij het aanbieden van het cadeau, dat een prachtige gouden armband bleek te zijn. Hierna nam mevrouw De Langen zelf het woord. Op dezelfde spitsvondige wijze als de heer Matser eerder had gedaan, gaf zij op haar beurt een karakteristiek van de heer Matser alvorens zij ieder bedankte. Een gezellige receptie besloot deze middag. Door de toenemende populariteit van het 'lopen', wor den steeds vaker prestatietochten georganiseerd. De ware liefhebber kan iedere week wel ergens terecht om een aantal kilometers in snel tempo af te leggen. Een van de tochten die al jarenlang wordt georgani seerd, is de A.A.C. Strandloop, die de deelnemers van IJmuiden naar Bloemendaal en terug laat gaan. Deze loop bevat geen wedstrijdelement, maar is een prestatietocht. Dit jaar waren er minder deelnemers dan anders. Waarschijnlijk is het grote aanbod van prestatielopen elders daarvan de oorzaak. Wel waren er door het mooie weer zo'n vierduizend belangstel lenden naar het strand gekomen. Behalve een inschrij vingswagen in Sourcy-uitmonstering, waren ook de start- en finishdoeken en de spandoeken bij het keerpunt van Sourcy. mmnHtim 93

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 25