HUWELIJK Den Bosch L.M.H.J. te Walvaart verpakkenmet mw. Y. Looymans Horecagebieden Mw. P.H. de Vries administratieDen Haag) met W. Roosenboom W.C.P. Ritzen expeditieLimburg) met mw. S.M. Mertens Zoeterwoude M.A. Beugelsdijk (loonbureau) met mw. I.M. Bakker A. Wegewijs verpakkenmet mw. I. Leurs M.H.J. Bakx (verkoop thuisverbruik bierZ) met mw. M.L.T.E. van Elderen GEBOORTE Den Bosch Katrien, d.v. W.A.M. Kerckhofs (ver pakken) Jessica, d.v. E.F. v.d. Sluis (verpakken) Lizzy, d.v. EI.F. Wiggers (intern trans port) Rian, d.v. M.R.M. van Nistelrooy (in tern transport) Ronald, z.v. G. Jeeninga (T.D. verpak ken en opslag) Linda,d.v. H.J. de Wit (bedrijfsbureau) Bunnik Hayar. d.v. A. Belgadi (verpakken) Stefan, z.v. A.C.G. Verstraeten (plan ning en control Commercie) Horecagebieden Sander, z.v. R.M. Goudriaan (CTD Gelderland/ Overijssel Maikel P.J., z.v. J.PM. Walraven (expe ditie, Midden-Brabant) Margriet, d.v. H. Bloemhof (expeditie, Groningen/Friesland/ Drente) Zoeterwoude Jan W. A.z.v. B. Vaandrager (planning en control bier) Jonno M., d.v. A.J. Oostrum (plaatse lijke administratie) Johannes F.C., z.v. C.G.W. van Boven (werkvoorbereiding HAG) Saafa, d.v. L. Boussaq (verpakken) Suzanne, d.v. W. Dijkhuizen (brouw huis) Gerardo.z.v. Mw. C.A.M. Insua-v.d. Berg bedrijfskantine Ikrame, d.v. H. Skakni (verpakken) Wilco, z.v. R. van Rooyen (magazijn en intern transport) Jeroen, z.v. D. Zandbergen (magazijn en intern transport) Laura, d.v. M. Stam (verkoop thuisver bruik bier) GESLAAGD Amsterdam J.C. v.d. Merbel (financiën concern) voor Accountantsexamen R. Kropf en J. Swagerman (financiën Concern) voor Basiskennis Informatica II B.L.T. Knorringa (secretariaatcon cern). Mw. H.M. Plug-Overbeek en J.A.D. Witbraad (beiden:pensioen fonds) voorde cursus Inleiding Electro- nische Informatieverwerking. Den Bosch J.W.M. Beckmann (bedrijfsbureau) voor Basiskennis Informatica II M.C.J.P. v.d. Grint (expeditie) voorde cursus Inleiding Electronische Infor matieverwerking. Bunnik G.T.J. Eggen (bewaking) voor het basis-diploma Beveiligingsbeambte. Horecagebieden L.F. Brand (administratie en secretariaat Rotterdam), J.M.P. Peiger (secretariaat, Rotterdam), P. G.M. v. Os C. T. D. Mid den-Brabant), B.A.M. Heuvelink, L. Hoekstra en F. Jansen (allen: admini stratie, Gelderland!Overijssel) voor de cursus Inleiding Electronische Infor matieverwerking. Zoetermeer J.B.R. v.d. Belt (produktiemanage ment) voorde cursus Inleiding Electro nische Informatieverwerking. Zoeterwoude A. v.d. Ben (interneaccountantsdienst) voor SPD-I P. Boer en L. Kerst (programmering HAGvoor Basiskennis Bestandsorga nisatie BI J.D. Bonte (storingsdienst) voor Basis cursus Nederlands J. Dullaart (ontwerp en analyse HAG) voor Basiskennis Proceduregerichte talen Tl Mw. J. Horenberg-Stegehuis (data-pro- cessing HAG) voor MBA H. de Jong (data-processingHAG) voor Basiskennis Informatica II L.C. Verhagen (research HTB.) Akte van bekwaamheid B (scheikunde) R. Vos (intern transport) voor Middle Management Mw. J.F. v.d. Wijngaart (marketing management bier) voor Brugopleiding Reclame J.J.M. v.d. Zwaan (EF1-HNB) voor SPD-IA/IB Voor de cursus Inleiding in de Electro nische Informatieverwerking: F.v. Amsterdam en E.P. v. Vliet (beiden: techniek H. T.B.), R. Mulder (intern transport algemeen)W. Pijselman (brouwen algemeen), C.A.D. Quillet- tes (centrale salarisadministratie)R. Robbers (centrale diensten thuisverbruik bier), W.P.M. v. Rongen (planningen control verkoop bier) en mw. L.M. v.Tol (secretariaat H.T.B.). Voor de cursus levensmiddelen, micro biologie en hygiëne: A. Bervoets (sto ringsdienst), J.Th. Böhm (proefbrouwe- rij HTB), A. v. Duyn (bottelarij), I.S. Eman (brouwhuis)C.W. Hoek, J.C. Janssen, H. v.d. Plas en G. Vlieland (kelders), Y. Othman en G. Schaap (gist- reincultuur) W. Dorsman (kwaliteitsdienst) voor de cursus Basiskennis Informatica 12. L. v.d. Tas (storingsdienst) voor Voortge zette Meet- en Regeltechniek. ONZE DIENST VERLIETEN Den Bosch W. v.d. Beek (brouwen) Horecagebieden Mw. T.T. Oord (administratie, Gronin gen/Friesland/Drente) Zoeterwoude Mw. J.H.M. Dijkhuizen-v. Elk (centrale debiteuren Administratie) Mw. J. Gevers-Batenburg (centrale contr. horeca) BUITENLAND N.V. Mouterij Albert BELGIË De heer en mevrouw R. W. Welmers zij n op 1 april naar Ruisbroek gereisd. De heer Welmers is zijn werkzaamheden daar gestart in de functie van general manager, als opvolger van de heer. L.W.M. Hendrikx. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 22