Cursussen Die techniek en andere vaardigheden, waaronder tweegesprekken en beslis systeem' wordt regelmatig kritisch bekeken of de relatie met de leveran cier nog steeds naar volle tevredenheid verloopt. Want, zo drukte een van zijn collega's het uit, 'een gezonde dosis argwaan blijft op z'n plaats'. Soms levert een leverancier niet alleen pro- dukten aan de Nederlandse bedrijven maar ook aan een van de andere werk maatschappijen. In dat geval moet er worden gecoördineerd en worden er gegevens uitgewisseld. "Als er zaken met een leverancier moeten worden gedaan, voeren we eerst overleg over de benadering van de leverancier. Het combineren van orders is zinvol voor de onderhandelingspositie van Heine- ken. Er wordt steeds afgewogen hoe het belang van de betrokken werk maatschappijen zo goed mogelijk kan worden gediend." Boeiend Het assortiment in te kopen artikelen bij deze afdeling is groot. Zo zijn er alleen al 42 soorten kartonnen dozen, afkomstig van negen leveranciers. Het aantal verschillende goederen dat door Reclame-artikelen wordt ingekocht, loopt zelfs in de duizenden. "De com binatie van al onze activiteiten maakt dat we een levendige afdeling hebben. Er bestaan veel contacten met de diverse opdrachtgevers, onder wie de marketingafdelingen, export, verkoop en physieke distributie. De leveran ciersmarkt is zeer internationaal gespreid en dat maakt het werk erg boeiend." De verzoeken die de afdeling van haar opdrachtgevers krijgt voor nieuw te ontwikkelen artikelen, worden eerst kritisch bekeken uit inkoopoogpunt. "Als zij bijvoorbeeld voor een presen tatie iets in kleur gedrukt willen heb ben, kijken wij of het mogelijk is op industriële schaal iets dergelijks te ver vaardigen tegen redelijke prijzen. Vaak liggen de besparingen in een klein hoekje. De plaats waar bijvoor beeld de plaknaad van een kartonnen draagverpakking zit, kan vele finan ciële gevolgen hebben. In positief of negatief opzicht. Daarvoor zijn wij ingehuurd: om een zo goed mogelijke kwaliteit tegen een zo laag mogelijke kostprijs te bewerkstelligen." De heer Mense geeft toe dat het pad van een inkoper niet altijd over rozen gaat. "Maar het geeft veel voldoening als in de onderhandelingen goede resultaten zijn geboekt. Onderhandelingstech niek is daarom in ons vak van groot belang." singsanalyse, presentatie en vreemde talen, zijn vaste onderdelen in de trai ning en vorming die alle inkopers krij gen naast hun vakgerichte opleiding. "Om optimaal in te kopen, moet onze organisatie efficiënt, slagvaardig en deskundig zijn - tegen lage kosten", verklaart ir. A.H. Stomp, manager Centrale Inkoop. "Dat is de reden waarom bij Centrale Inkoop veel aan dacht aan opleiding en training wordt besteed. De inkopers moeten goede onderhandelaars zijn, zij moeten ken nis hebben van de markten, van zaken op commercieel, financieel en juri disch gebied en vreemde talen beheer sen. Het kenmerk van een afdeling als Centrale Inkoop is dat er veel informa tie, veel gegevens binnenkomen. Die dienen doelmatig te worden beheerd om snel te kunnen antwoorden op vra gen van opdrachtgevers en concernlei ding. Daarbij hebben we het voordeel dat afdelingen als Heineken Technisch Beheer, juridische zaken, marketing en commercie in hetzelfde kantoorge bouw te Zoeterwoude zijn gevestigd. Dat bevordert een snelle samenwer king en vergroot onze slagvaardig heid." Automatisering Op een afdeling waar zoveel gegevens moeten worden geraadpleegd, bijge houden en bewerkt, is automatisering onontbeerlijk. In het vorige nummer noemden we al de computer waarmee 'Grond- en hulpstoffen' werkt en de afdeling 'Leveranciersdocumentatie' Een andere goed toegeruste afdeling is 'Tekstverwerking'. Deze is pas overge gaan op een nieuw, zeer geavanceerd, tekstverwerkingssysteem. Ook is Cen trale Inkoop een van de afdelingen die vanwege het hoge telexverbruik op het nieuwe telexsysteem zal worden aan gesloten. In twee afleveringen lieten wij u ken nismaken met Centrale Inkoop. Daar bij kwamen het hoofd van deze dienst en zijn vier afdelingschefs aan het woord. Daarmee is natuurlijk niet alles gezegd, want er zijn veel meer mensen betrokken bij de inkoopactiviteiten. Tezamen bepalen zij het gezicht van deze dienst. De heer Stomp daarover: "Een dienstverlenende organisatie als de onze staat en valt met de kwaliteit van haar bemanning. Wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat de medewer kers van alle afdelingen veel plezier in hun werk hebben. Zij zijn zeer gemoti veerd en dat, in combinatie met des kundigheid en automatisering, maakt van Centrale Inkoop een slagvaardige inkooporganisatie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 21