SLAGVAARDIG DOOR KENNIS EN AUTOMATISERING In het vorige nummer belichtten we de afdelingen 'Grond- en hulpstoffen', 'Machines en apparatuur' en 'Transport en declaraties' van Centrale Inkoop. In dit nummer aandacht voor de afdeling die in dat rijtje nog ontbrak: 'Emballage en reclame-artikelen'. CENTRALE INKOOP 'Emballage en reclame-artikelen' ver zorgt de inkoopactiviteiten voor de Nederlandse- en exportmarkt van fles sen, blikken, fusten, tapstangen, kroonkurken, kartonnen omverpak kingen, kratten, pallets en etiketten. Voorts coördineert deze afdeling de inkoop van verpakkingsmateriaal (em ballage) voor de andere Europese werkmaatschappijen bij gemeenschap pelijke leveranciers. Op verzoek wordt ook ingekocht voor brouwerijen bui ten Europa. 'Reclame-artikelen' - beter bekend als Reclame Inkoop- koopt een groot assortiment in van ver koopondersteunende artikelen en drukwerken, naast traditionele goede ren als bierviltjes en glazen en de arti kelen die verkrijgbaar zijn in de Heine- ken Shop. Een derde activiteit is de inkoop van materialen voor tapinstal laties ten behoeve van de Commer cieel Technische Dienst en van buiten landse werkmaatschappijen. Een zeer belangrijk onderdeel tenslotte is de afdeling Tekstverwerking die voor alle afdelingen van Centrale Inkoop de documenten verzorgt op hypermo derne tekstverwerkingsapparatuur. "Het is niet eenvoudig leverancier bij Heineken te worden" zegt de heer B.A. Mense. Hij staat aan het hoofd van de afdeling Emballage en reclame artikelen en heeft derhalve met ver schillende leveranciers te maken. "Het is in het belang van alle betrokkenen een duurzame relatie op te bouwen met een leverancier. Daarmee kun je waarborgen scheppen voor kwaliteit, leveringszekerheid en kosten." Met behulp van een 'leveranciers-evaluatie- 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 20