In maart heeft u een personeelsmededeling kunnen lezen over het onderzoek dat onder Heineken medewer kers wordt gehouden. De redactie van Vers van 't Vat sprak met de verantwoordelijke directeur J. Siertsema en met de heer R. Worcester van Market and Opinion Research Institute (MORI), dat verant woordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek. Onderzoek vraagt iedere medewerker om mening Ten tijde van de discussies rondom een nieuwe CAO kwam steeds de vraag op: Wat willen de mensen, vrije tijd of geld? En in die periode realiseer den wij ons dat wat er onder het perso neel lèeft, niet precies bekend is. Tè vaak moeten wij ons baseren op wat wij dénken dat wij weten. En dat kan een groot verschil met de feitelijke situatie zijn." "Natuurlijk komt via de democratische wegen zoals de ondernemingsraad en de werknemersorganisaties aanvoer van informatie. Daarnaast willen wij echter ook kunnen beschikken over gegevens die we uit periodieke perso- neelsonderzoeken kunnen verkrij gen", zegt de heer Siertsema. Informatie en communicatie De aanpak van het onderzoek is nieuw. In het verleden is ook wel op deelgebie den onderzoek gedaan onder het Hei neken personeel maar dit keer is de opzet massaal: alle Heineken mede werkers in Nederland zijn erbij betrok ken. Bovendien wordt bij dit onder zoek een belangrijke bijdrage geleverd door externe experts. Dat zijn het al eerder genoemde (Engelse) bureau MORI en het Nederlandse onder zoeksbureau IPM (Instituut voor Psy chologisch Marktonderzoek). Het hele onderzoek draait om de onderwerpen informatie en communi catie. Siertsema: "De vragenlijsten waarop het onderzoek wordt geba seerd zijn goedgekeurd door de direc tie. Uitgangspunt van het onderzoek is namelijk dat wij alleen die zaken aan de orde willen stellen waaraan wij den ken iets te kunnen doen en waaraan wij bovendien ook van plan zijn iets te gaan doen. Daarmee voorkom je te grote verwachtingen bij de mensen." Na een proeffase, die heeft plaatsge vonden in de laatste weken van maart, wordt iedereen uitgenodigd om in groepsverband tijdens het werk een lijst met vragen in te vullen. Op die manier geeft letterlijk iedereen zijn mening. "Op de term 'iedereen' is één beperking: het onderzoek wordt uitge zet onder medewerkers in actieve dienst, dus gepensioneerden en andere niet-actieven doen niet aan het onder zoek mee"vult de heer Siertsema aan Het is de bedoeling dat in mei alle vra genlijsten zijn ingevuld. In de maan den juli en augustus worden deze dan in Engeland bewerkt, waarna het rap port kan worden opgesteld. "Dan wordt ook een publicatie voorbereid waarin we de belangrijkste resultaten van het onderzoek bekend zullen maken aan het personeel. We denken op dit moment aan een speciale krant of een extra editie van Vers van 't Vat." Wat verwacht de heer Siertsema van de uitkomsten van het onderzoek? 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 18