passingen en de daarvoor benodigde apparatuur vernieuwen. Het tempo waarin de noodzakelijke veranderin gen tot stand komen, kan per project, per werkmaatschappij variëren. Gevolgen voor de Heineken Automati- seringsgroep De HAG zal zich moeten aanpassen aan het veranderd gebruik van automa tisering èn aan de verder voortgaande decentralisatie. Ook zal de ondersteu ning meer gericht moeten zijn op de niet-professionele gebruiker. Daartoe zullen de HAG-deskundigen verder moeten worden opgeleid. Een verbre ding van kennis en vaardigheden is nodig om tegemoet te komen aan de eisen die in de toekomst aan hen wor den gesteld. Een verandering in het dienstenpakket betekent dat er ook organisatorische aanpassingen moeten worden getroffen. De voorstellen daar toe zijn ter advisering aan de COR voorgelegd. Begeleiding De Kerngroep Informatisering heeft in het gehele proces een begeleidende, adviserende èn coördinerende rol. Deze groep kan, afhankelijk van de naar voren komende problematiek, wisselend van samenstelling zijn. Haar activiteiten strekken zich uit tot de overgangsperiode, die naar verwach ting zo'n twee jaar zal duren. Daarna moeten alle veranderingen uit gevoerd en geïntroduceerd zijn. De gehele aanpak is er op gericht om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan: dat betreft de personele aspecten maar zeker ook de bedrijfsvoering. In de overgangsfase moet 'het werk' door kunnen gaan en mag de uitvoering geen extra risico's voor de bedrijfsvoe ring geven. De toekomst Juist op het gebied van automatisering en informatisering is het erg moeilijk om de ontwikkelingen in de verdere toekomst te voorzien. Daarom kan nu dan ook niet precies worden vastge steld hoe de automatisering straks georganiseerd zal zijn. Een drietal zaken is echter duidelijk: 1. Iedere werkmaatschappij en staf-/ servicegroep is verantwoordelijk voor het eigen informatiebeleid en de voorzieningen op dat gebied. 2. Er zal een centrale organisatie zijn die richtlijnen kan geven om de mogelijkheid tot communicatie bin nen het concern ook in de toekomst veilig te stellen. (Gegevens moeten uitwisselbaar blijven, de gebruikte apparatuur en programma's moeten met elkaar kunnen 'praten'.) Daar voor zullen er duidelijke, ook lan gere termijn, afspraken moeten worden gemaakt. Ook de relatie tussen de diverse bij de informatise ring betrokken systemen, zoals tele fonie, telex en tekstverwerking, zal hierbij moeten worden betrokken. 3. Wanneer in een organisatie centraal apparatuur en/of kennis aanwezig is moet het mogelijk blijven deze ook voor andere werkmaatschappijen te kunnen benutten. In dit artikel wordt gesproken over werkmaatschappijen. Daarmee worden bedoeld Vrumona B.V. (fris), de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. en Heineken Nederland B.V. (bier). Met de term 'staf- en setvicegroe- pen' worden bedoeld: Heine ken Technisch Beheer (HTB), Personeelszaken Nederland, Export en de Heineken Auto- matiseringsgroep (HAG) zelf. De heren Stam (rechts) en De Haart van de afdeling Informatie/automatisering bij de onlangs in Bunnik geplaatste computer. Zij begeleiden de automatiseringsontwikkelingen bij de werkmaatschappijen. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15