Automatisering anders georganiseerd COR ADVISEERT OVER NOTA De directie van Heineken Nederlands Beheer BV. heeft aan het begin van dit jaar een beleid vastgesteld dat ten grondslag ligt aan de veranderingen op het gebied van automatisering. Aan de COR is gevraagd hierover advies uit te brengen. Dit artikel is een samengevatte weergave van de nota die aan de COR en alle medewerkers van de Heineken Automatiseringsgroep is gestuurd. Gebruiker centraal In deze "nieuwe" fase komt de gebrui ker centraal te staan. Vooral hij of zij kan de nieuwe mogelijkheden ontdek ken en het nut ervan beoordelen. Toch zal de gebruiker moeten worden onder steund. De toepassingen van automati sering zullen dan wel een minder spe cialistisch karakter moeten krijgen: het moet begrijpelijk worden voor niet- deskundigen. Bij Heineken komt daar nog een aspect bijDc grote zelfstan digheid van de werkmaatschappijen houdt tevens in dat deze ook verant woordelijk zijn voor hun eigen infor matievoorziening. Technisch gezien is het geen probleem meer om ervoor te zorgen dat de informatie op andere plekken (meer de-centraal) in de orga nisatie terecht komt. En dat iedereen die specifieke informatie krijgt die hij of zij nodig heeft. Om een en ander te realiseren is echter een geheel andere (organisatorische) benadering nodig dan de tot nu toe gebruikelijke. Daarom is het nodig - wil de volgende fase van informatise ring slagen - binnen de Heineken-orga- nisatie aanpassingen te plegen. Voor die aanpassingen zijn twee duide lijke acties nodig. Het beter bewust maken van de gebruiker op het gebied van informatie en informatieverwer king en het trainen in de toepassing beschikken. De eerste aanzet daartoe is gegeven door de aanstelling van zogenaamde informatie-managers in de werkmaatschappijen. Deze moeten samen met het management het veran deringsproces van informatisering begeleiden. Zij moeten verder een aanpak op dit gebied ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten coördineren. Voor het gehele proces van informatisering zijn centraal richt lijnen opgesteld. Namens de directie van Heineken Nederlands Beheer zijn deze opgesteld door de Kerngroep die onder leiding staat van de manager van de Automatiseringsgroep, ir. R.D. Poelijoe. Tempo Het is niet te verwachten dat alle werk maatschappijen en staf- en service- groepen op korte termijn alle werk zaamheden kunnen overnemen. Vooral voor de grotere operationele toepassingen van automatiserings-pro- jecten zal dit gelden. Anderzijds zullen Vrumona en de Gedistilleerd en Wijn- groep Nederland op korte termijn toe- e afgelopen jaren heeft ook ons bedrijf zich intensief bezig gehouden met auto matisering. Vooral in de administratieve sector zijn veel syste men succesvol op de computer gezet. Meestal ging het om al bestaande handmatig verwerkte procedures. De veranderingen door de automatisering waren dan ook niet zo ingrijpend. Het waren vooral de automatiseringsdes kundigen die de kennis bezaten en de initiatieven namen. Langzamerhand komen we in een nieuwe fase. Ook niet-deskundigen krijgen oog voor de mogelijkheden van automatisering. Bovendien kent de jonge generatie medewerkers de computer al van school. Daardoor gaan de gebruikers zelf steeds meer nieuwe mogelijkhe den zien. Nieuwe mogelijkheden kun nen geheel nieuwe toepassingen zijn, het kunnen ook verbeteringen van bestaande toepassingen zijn. ervan. Verder moet het dienstenpak ket van de automatiseringsorganisatie worden aangepast aan de veranderde situatie. Beide aanpassingen zullen tijd kosten; het gaat om een leerproces waarin acceptatie, scholing en bewust wording centraal staan. Effect Elke werkmaatschappij zal naar ver wachting op een andere manier inspe len op de nieuwe mogelijkheden van automatisering. Dat geldt ook voor de staf- en servicegroepen als HTB, Per soneelszaken Nederland en Export. Elke organisatie moet zélf over de nodige vakkennis en ervaring kunnen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14