Wonderlijke verpakkingen uit Japan Bier in het bekende pijpje is dè verpak king voor de consument in Nederland. Verschillende kranten brachten het nieuws over de aangekondigde vervan ging van dat pijpje bier het komende jaar dan ook op de voorpagina. In Japan zou zoiets ondenkbaar zijn. Daar telt men zoveel verschillende ver pakkingen voor bier, dat een nieuwe variant daar beslist niet geldt als een nieuwtje onder de -rijzende- zon. Japan is een land met twee gezichten. Aan de ene kant is het voortvarend, zeker waar het de industriële ontwikke ling betreft. Aan de andere kant heeft het de duizenden jaren oude cultuur. In de dagelijkse praktijk levert dat het beeld op van zeer moderne fabrieken waar geavanceerde elektronische apparatuur massaal en in hoog tempo van de lopende band afkomt. Maar ook het beeld van een Japanner die uiterst zorgvuldig en allerminst gehin derd door enige tijdsdruk een bonsai boompje snoeit. Een verfijnd gevoel voor schoonheid en detail is de Japan ners - meer dan 120 miljoen inwoners in totaal - eigen geworden, als gevolg van die historische achtergrond. En dat is een belangrijk gegeven om suc cesvol op de Japanse markt te kunnen opereren. Want behalve kwaliteit ver langen de Japanners van een produkt ook dat het op een aantrekkelijke wijze is verpakt. De argeloze Wester ling die zonder die wetenschap bood schappen gaat doen in een wereldstad als Tokyo kan daardoor voor aardige verrassingen komen te staan. Want dat is daar een bijzonder aardige maar vooral dure bezigheid. Wil een behoor lijke Nederlandse groentehandel de sinaasappelen nog weieens netjes in rijen in de kist uitstallen, voor z'n Japanse collega is zo'n aanpak echt onvoldoende. Die verpakt z'n sinaas appels bij voorkeur stuk voor stuk. En alleen een kleurig vloeipapiertje d'r omheen vindt men wat magertjes. Bij de luxere zaken liggen daarom de appels, peren, sinaasappels en meloe nen elk in een oogstrelende verpak king te dingen naar de gunst van de consument. Dat inpakken gaat onge veer als volgt. Eerst een mooi papiertje rond de vrucht draperen en dat dan ver pakken in een mandje met wat papier wol. Dat geheel wordt weer omsloten door een hedendaags stukje plastic met bovenaan een fraaie strik. Uiter aard heeft die aanpak z'n weerslag op de prijs. Het volgende gesprekje bij een Japanse groenteman is dan ook niet verzonnen; Klant: "Mag ik van u deze meloen?" Groenteman: "Jazeker, dat is dan hon derdentwaalf gulden." Tweemaal per jaar kent men in Japan het 'gift-season' en dat zijn de gelegen heden bij uitstek om levenspart ner, vriend of zakenrelatie te verrassen met zo'n luxe verpakt geschenk. In de winkel wordt dan iets moois, en soms ook iets kostbaars uitgezocht. De win kelier zorgt er vervolgens voor dat het cadeau op sublieme wijze wordt ver pakt én dat het bij de gelukkige aan huis wordt bezorgd. De aankopen die tijdens dit halfjaarlijkse feest worden gedaan lopen zeer uiteen. Wie goed bij kas zit, laat bijvoorbeeld in het waren huis een met Japanse motieven gebor duurde kimono (prijs f 6.000,-) uit het rek halen en opsturen naar een dier bare persoon. Maar ook chique uit ziende assortimentsdozen met ver schillende soorten thee of bier zijn gebruikelijke geschenken tijdens dit 'cadeauseizoen'En dat brengt ons dan bij het onderwerp bierverpakkingen, waarvan op deze pagina enkele fraaie voorbeelden zijn te zien. En waarbij de in Nederland bekende verpakkingen als de 30 en 50 cl fles en het blikje wat karig afsteken. Wat dat betreft heeft men in Japan een aanmer kelijk groter aanbod. Blikken en fles sen zijn er in talloze inhoudsmaten en uitvoeringen verkrijgbaar. Kleine fles jes -voorzien van trekring-opening en een wijde halsopening om snelle en makkelijke consumptie mogelijk te maken- alsmede middelgrote, en grote flessen. Die laatsten zijn speciaal bestemd voor gebruik aan tafel. Ook de bierblikken kennen tal van varian ten, van heel klein tot een voor onze begrippen 'gezins-verpakking' van 1,2 liter inhoud. Een nog grotere inhoud hebben de kunststof schenkkannen, die ondermeer in twee- en drieliterver- sies verkrijgbaar zijn. En in een aantal gevallen zijn dat heuse thermo-kan- nen, dubbelwandig uitgevoerd om zodoende het bier lekker lang koel te kunnen houden. Niet alleen wat betreft de vorm springen de Japanse bierverpakkingen er uit, de hele pre sentatie straalt uit dat kosten noch moeite gespaard worden om de consu ment te verleiden. De visuele aankle ding, zoals de gedrukte taferelen op de blikken en kannen, en de etiketten op de flessen zijn een keurig visitekaartje van de Japanse grafici. Ook daaruit spreekt duidelij k het gevoel voor detail en schoonheid van de Japanners. Het bewijst ook nogeens in welke mate zij hechten aan kwaliteit, hetgeen zij laten prevaleren boven een grote of snelle produktie. Heineken bier, dat in Japan in licentie wordt gebrouwen door brou werij Kirin, de grootste brouwerij van het land, verschijnt op de Japanse markt niet in een buitennissige verpak king, maar in het bekende groene exportflesje en het even bekende groene blikje. Die verpakking draagt echter voor de Japanners een aanspre kend uniek 'westers' karakter. Daarom valt Heineken bier op die manier toch goed op tussen met pinguïns beschil derde miniblikjes en kolossale ther- moskannen. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 13