DE VIJF (vervolg van pagina 9) Daarbij is niemand gebaat. We moeten alcoholproblemen bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen. Tot nu toe was het bedrijf op dit terrein terug houdend. Wanneer iemand niet goed meer functioneert, thuisblijft en er een ziekmelding nodig is, is het veel moei lijker om iemand met alcoholproble men te helpen. Vaak leidt dit tot blij vende arbeidsongeschiktheid, soms tot ontslag." Signaleren en aanpakken Om de eventuele problemen bespreek baar te maken, moeten ze eerst wor den herkend. De herkenbaarheid van alcoholmisbruik is uiterst moeilijk. Het beeld is zo veelzijdig dat die moei lijkheid ook voor deskundige hulpver leners geldt. Er zijn weinig mensen die hun overmatig drankgebruik en de gevolgen daarvan als een ziekte aan vaarden. Hoe dan met die mensen in contact te komen? De ingevulde vra genlijsten van het COPIH-onderzoek, een vrijwillig onderzoek, bewijzen niets. (Ze zijn daar natuurlijk primair ook niet voor bedoeld.) Want het aan tal dagelijks gerookte sigaretten en genuttigde alcoholische consumpties wordt doorgaans fors naar beneden afgerond. "Ik wil benadrukken dat bij in het COPIH-onderzoek geconsta teerde afwijkingen een strikt vertrou welijk gesprek met de betrokkene wordt gegarandeerd. Ik hoop steeds op een zo hoog mogelijk deelnameper centage. Onder de 10 tot 15% die niet deelneemt, kunnen altijd die medewer kers zitten die medisch gezien serieuze klachten hebben of bang zijn dat afwij kingen worden geconstateerd. Vroege signalering en opvolging van adviezen kunnen veelal ernstige gevolgen voor komen." Staffunctionarissen van personeels-, medische- en interne diensten en van ontvangsten zijn het afgelopen jaar tij dens studiedagen bijgeschoold in her kenning van alcoholproblematiek, kennis van de gevolgen van alcoholmis bruik en gesprekstechnieken met men sen die alcoholproblemen hebben. Bij signalering door collega's of het lijnma nagement zullen deze moeten probe ren de betrokkene te overtuigen een afspraak te maken bij de medische dienst om een (vertrouwelijk) gesprek met de bedrijfsarts te hebben. Als er duidelijk problemen zijn, zal er in over leg met de huisarts voor worden gezorgd dat deskundige, externe, hulp wordt geboden. Van belang is dat dit behoedzaam gebeurt. Er mag zeker geen 'heksenjacht' ontstaan. "Ik hecht er grote waarde aan dat men ook hier bij kan vertrouwen op de medische geheimhouding. Uiteraard kan een werknemer zelfstandig een afspraak maken met de bedrijfsarts indien men meent problemen met alcohol te heb ben." Geen verbod Voorlichting door onder meer diapre sentaties en folders moet Heineken- medewerkers wijzen op het belang van verantwoord omgaan met alcohol. Er komt dus geen alcoholverbod, ieder een is verantwoordelijk voor zichzelf. De voorlichting moet verduidelijken waarom het beter is gebruik te maken van alcohol dan misbruik. Ziekteverzuim laag houden Heineken heeft, we zeiden het al, geen baat bij misbruik van alcohol. Alcohol misbruik kan op den duur leiden tot disfunctioneren, verminderde arbeids prestaties en ziekteverzuim. "Het bestrijden van onnodig ziekteverzuim zie ik als een uiterst belangrijke zaak. Ziekteverzuim immers betekent ener zijds dat de onderneming ziekengeld betaalt maar anderzijds ook dat colle ga's het werk van de zieke moeten over nemen. Het is daarom van groot belang, juist ook voor de werknemers dat het ziekteverzuim zo laag mogelijk is. Met een ziekteverzuim van bijna GEEF ME Handschoenen aktie E Zoeterwoude Het dragen van handschoenen in de pro- duktie is sinds kort verplicht. Verschil lende posters laten zien waarom. 8% is aan ziekengeld per jaar een bedrag van enige tientallen miljoenen guldens gemoeid." Maar de heer Rijckborst denkt niet alleen aan geld als hij voor bestrijding van het ziekte verzuim pleit. "Als bedrijfsarts heb je een belangrijke taak in het revalidatie- proces: het samen met personeelsfunc tionaris en afdelingschef nagaan wan neer en eventueel met welke beperkin gen men na ziekte weer aan het werk kan gaan. Bij onnodig lang thuisblij ven treedt een vervreemding van de arbeidssituatie en van je collega's op, je werkzaamheden moeten worden over genomen door anderen en de kans om bijvoorbeeld in de W.A.O. te komen neemt na enkele maanden sterk toe." Vele aandachtsvelden Ziekteverzuim hoeft natuurlijk niets met alcoholgebruik te maken te heb ben. Het kan door elke oorzaak komen. Een eenvoudig griepje is al voldoende. "Als ziekteverzuim regel matig optreedt, roepen we de desbe treffende medewerker op om na te gaan of er een relatie is met het werk of de werkomstandigheden. Toene mende efficiëntieverhoging, automati sering en verzakelij king stellen bijvoor beeld hoge eisen aan de medewerkers. Niet iedereen kan zich daaraan ge mak kelijk aanpassen. Bij het ouder worden neemt in het algemeen de belastbaar heid af. Als bedrijfsarts zou ik een flexi beler pensioendatum toejuichen, bij voorbeeld van 55 tot 70 jaar. Bij een uitwerking van zo'n regeling stuit je helaas op de enorm hoge kosten die deze flexibiliteit vooralsnog met zich meebrengt." Gehoorbeschermingsprogramma Een van de grootste problemen waar de BGD zich mee bezig houdt, is het gehoorbeschermingsprogramma in de produktie. De heer Rijckborst: "Ge- luidsbestrijding aan de bron is het belangrijkste waaraan bij Heineken al veel is gedaan. Vooruitgang in de tech nische mogelijkheden vooral in de laat ste jaren maakte dit, zij het tegen hoge kosten, mogelijk. Verder bevorderen we het dragen van gehoorbescher- mende middelen. Bij het gehooronder- zoek is gebleken dat het gehoorbe schermingsprogramma in de laatste jaren vruchten heeft afgeworpen. Mis schien is het niet genoeg en moeten we het dragen van oordoppen, -kappen, en andere middelen wel verplicht stel len. Net zoals dat voor de veiligheids- bril, schoenen en sinds kort voor hand schoenen is ingesteld. Schade aan je gehoor is onherstelbaar en dramatisch. Het gehoor is van groot belang voor onze mogelijkheden tot communice ren en gehoorverlies betekent zonder meer een sociale handicap." Adviserende taak Volgens de heer Rijckborst moet de eigen verantwoordelijkheid voor vei ligheid en gezondheid worden gestimu leerd. "Als er medische problemen zijn die een relatie hebben met het werk of de werkomstandigheden kunnen deze altijd met de bedrijfsarts worden besproken. Hij zal dan een advise rende taak hebben. Bij andere, organi satorische, problemen moet met de chef worden gesproken en hiervoor is de bedrijfsarts niet de eerst aangewe zen persoon." Belangrijk bij deze taken blijft de kennis die de bedrijfs arts moet vergaren over de werkplek. De BGD's werken samen met de veilig heidsdeskundige op een vestiging. Aan de hand daarvan wordt een advies uit gebracht aan de bedrijfsleiding en ondernemingsraad over de gezond- heidskundige aspecten van beslissin gen die worden genomen. Hierbij komen we tevens bij de doelstelling van het bedrijfsgeneeskundigbeleid in de onderneming dat - als integrerend deel van het totale beleid - erop gericht is een zodanige begeleiding te verzor gen, dat de medewerkers binnen de opderneming optimaal kunnen func tioneren. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10