Een voor Zoeterwoude bestemde Whirlpool wordt begin maart in Hazerswoude gelost van een binnenschip. Per vrachtwagen gaat de reis verder. Het is de breedste tank die tot op heden is vervoerd. een dergelijk advies." De aanschaf prijs is natuurlijk van belang, maar cr moet op veel meer aspecten worden gelet. "Goedkoop bij aanschaf kan duur zijn in gebruik" is zijn mening. "Wat van belang is, is wat de machine bespaart, de exploitatiekosten en de gebruikersvriendelijkheid. Met andere woorden: 'wat krijgt men voor zijn geld?' Marktmechanisme Een erg belangrijk punt bij de aankoop is volgens de heer Rietberg het open breken van de markt. "We moeten inspelen op de onderlinge concurrentie tussen de leveranciers, gebruik maken van het zogenaamde marktmechanis me. We mogen nooit afhankelijk zijn van één leverancier. Wij zoeken niet alleen kleine flexibele leveranciers, maar met name voor procesappara tuur sterke partners, die continuiteit waarborgen, die ontwikkelen, verbete ren en vernieuwen." Inkoop-peetvader Naast de dienstreizen van zijn mede werkers aan leveranciers of klanten is de heer Rietberg zelf ook vaak op pad om advies te verlenen bij het oprichten van inkoopafdelingen bij buitenlandse werkmaatschappijen. Of om bestaan de lokale afdelingen door te lichten en zo nodig te verbeteren. (Wat hem in Singapore en Indonesië de bijnamen "Inkooppeetvader" en "Inkoopgoe roe" opleverde.) Transport is als voetbal De heer W.J. de Jongh, die de leiding heeft over de afdeling Transport en declaraties, benadrukt het belang van een goede opleiding voor de inkopers. "De verkopers hebben óók technie ken. Op z'n minst moet je die kunnen herkennen.") Hij doet dat onder meer om de opvattingen die bij veel niet- ingewijden leven, weg te nemen. "Transport is het inkopen van een dienst. Daarom valt het onder Cen trale Inkoop. Maar iedereen denkt het te kunnen. Ik vergelijk het altijd met voetbal: alle toeschouwers voelen zich expert. Toch vergt het een grote kennis om voor alle te vervoeren goederen het juiste transportmiddel -niet te groot, niet te klein, niet te zwaar, niet te duur- in te schakelen," zegt hij met klem. "Als we contracten met vervoerders afsluiten, denken we ook niet alleen aan morgen maar vooral aan de conti nuiteit in de toekomst." Veiligheid voorop Transport en declaraties is vooral Transport en declaraties Verzorgt het transport van alle arti kelen. die door de collega's van Grond- en hulpstoffen, Machines en apparatuur en Emballage en reclameartikelen zijn aangekocht. Dus niet van onze gerede produk- ten. Transport en declaraties regelt vervoer over de weg, per spoor, over het water of door de lucht. Eigen vervoermiddelen staan daar bij niet ter beschikking maar men koopt deze diensten in. Een spe ciale activiteit is het wereldwijde luchtvervoer van gist vanuit Neder land naar geassocieerde brouwerij en. De afdeling heeft grote kennis en ervaring in wettelijke aangele genheden voor binnen- en buiten land op het gebied van in- en uit voer. Deskundigheid is tevens aan wezig omtrent douaneformaliteiten èn op het vlak van landbouwbeleid en -richtlijnen van de E. E. G. voor het exporteren van bier. bekend van het vervoer van grote objecten als de Apollo's. Dergelijke grote projecten vragen uiteraard vele voorbereidingen. "Er wordt niets aan het toeval overgelaten", zegt de heer De Jongh. "Veiligheid staat voorop. Dat geldt ook bij de 95% van onze ove rige werkzaamheden, die met name het vervoer van grondstoffen en embal lage behelzen. We moeten ervoor zor gen dat er niet iets van een wagen afvalt boven op een fietser." Behalve aan afspraken met de 'gewo ne' vervoerders van grondstoffen, besteedt de afdeling veel aandacht aan het luchttransport van gist. "De brou werij geeft op hoeveel gist per maand nodig is. Dan maken wij een planning. Als zij een voorkeursdatum hebben opgegeven, zoeken wij uit of op die datum luchtverbinding mogelijk is naar de desbetreffende brouwerijGist is niet lang houdbaar en mag dus niet te lang op Schiphol staan, want dan bestaat het gevaar dat de gist niet op tijd bij de brouwerij aankomt. Met die onderhandelingen om de gist te trans porteren, zijn we dagelijks bezig. Als er geen plaats is in het vrachtruim, moet het desnoods maar op een stoel in de passagierscabine worden ver voerd." Declaraties Het tweede woord uit de naam Trans port en declaraties heeft niets te maken met het indienen van declaraties voor bijvoorbeeld gemaakte onkosten. Wel met het vervullen van (aangifte)forma- liteiten bij in- of uitvoer van goederen. Aangezien niet ieder land dezelfde 'no menclatuur' heeft, een soort register met genummerde artikelen, vragen in- of uitvoer in sommige landen speciale aandacht van deze afdeling. Mensenkennis "Als inkoper heb je mensenkennis nodig. Dat krijg je onder meer door cursussen. Ook door schade en schande word je wijs, hoewel dat uiter aard geen geld mag kosten. Kritiek houdt echter wakker." De heer De Jongh vindt het nuttig met vertegen woordigers van leveranciers te praten. "Je kunt veel van hen leren. Zij zijn namelijk goed geïnformeerd over hun concurrenten." Uit het bovenstaande blijkt wel dat de inkopers zeer gevarieerde contacten en werkzaamheden hebben. Onder druk kunnen werken, zakelijk en crea tief zijn en met diverse disciplines kun nen werkenzijn als het ware de sleutel woorden. Want belangrijk is dat de gezamenlijke inkoopkracht zo goed wordt aangewend, dat het tot voordeel leidt van onze onderneming. Welke rol opleiding, training en invoe ring van automatisering daarbij spe len, kunt u in de volgende Vers van 't Vat lezen. Ook op de activiteiten van de nog niet besproken afdeling, Emballage en reclame-artikelen, komen we de volgende maal terug. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5