Machines en apparatuur Deze afdeling verzorgt de inkoop- activiteiten voor de aanschaf van mechanische en elektrische installa ties over de hele wereld. De voor naamste zijn: gist- en lagertanks, bottelarij- en brouwhuisappara- tuur, installaties voor koolzuur, water, koeling, stoom en procesbe sturing alsmede leidingen en mon tage-onderdelen. Tevens verzorgt men de contracten voor het installe ren van deze machines en appara tuur. De inzet van de inkopers van deze afdeling is destinatiegericht. Dat wil zeggen: de inkopers behan delen ieder een eigen stukje van de wereld. Zij zijn bekend met de plaatselijke organisaties en op de hoogte van de actuele plaatselijke wetten en voorschriften. Inkoopactiviteiten variëren van de behandeling van contracten "van huis tot huis" tot aankoopadviezen aan de lokale organisaties. Bij Machines en apparatuur is tevens ervaring in de verkoop van (tweede hands) machines en apparamur. Deze afdeling verzorgt ook de ver koop van de bijprodukten en sur- plusgoederen van de brouwerijen zoals breukglas en niet meer voor het brouwproces te gebruiken gist. Een speciaal onderdeel van Machi nes en Apparatuur is de afdeling 'le- veranciersdocumentatieDeze afdeling heeft de beschikking over een uitgebreid - in de computer ingebracht - archief van ruim 6.000 leveranciers in de hele wereld. De informatie staat ter beschikking van ons hele concern. opdrachtgever. Er wordt ingekocht in nauwe samenwerking met de technici en technologen van Heineken Tech nisch Beheer en van de werkmaat schappijen zelf. 'Dicht naar de klant toe' is het motto. De klant is belang rijk, want hij moet werken met de bestelde apparatuur. Service staat bij ons hoog in het vaandel, of het nu om een order van een miljoen gulden gaat of om een paar gulden. Ook servicever lening, nadat apparatuur al is aange schaft en geïnstalleerd, is in dat opzicht van belang." Moet een apparaat wor den aangeschaft, dan baseert de afde ling Machines en apparatuur zich op een programma van eisen en de ont vangen specificatie. Daarin zijn de wensen van technici, technologen en gebruikers verwerkt. Goedkoop is duurkoop Vervolgens wordt gekeken welke leve ranciers in aanmerking komen. Heb ben deze leveranciers allen een offerte ingediend, dan brengt Machines en apparatuur een commercieel keuze advies uit. Dit advies, gevoegd bij de technische aanbeveling, wordt voorge legd aan de opdrachtgever. "De beslis sing van de klant is doorslaggevend", vertelt de heer Rietberg. "In de prak tijk wijkt die echter vrijwel nooit af van ranciers een goede kwaliteit leveren - maar dit wordt uiteraard gecontro leerd, is het vooral de prijs die van doorslaggevend belang is bij het slui ten van een contract. "We moeten ont wikkelingen van de markt nauwgezet volgen, de kostprijs kennen en we stre ven naar een zo goed mogelijke sprei ding van risico's." De prijs van mout bijvoorbeeld wordt voor drievierde bepaald door de gerstprijs. Ondanks afspraken binnen de E.E.G. wisselt die prijs sterk. Dit is afhankelijk van vele factoren, waarbij vraag en aanbod natuurlijk een grote rol spelen. Dus worden de marktnoteringen in binnen- en buitenland voor (brouw)- gerst, mout, mais, hop èn de dollar nauwlet tend in de gaten gehouden. Sinds onge veer een jaar worden die gegevens op de afdeling zelf in een computer inge bracht. Kleurige grafieken geven een duidelijk beeld van de marktsituatie voor de grondstoffen. Het is zaak op het juiste moment te reageren. Door gaans gelden de contracten voor een periode van zes of twaalf maanden. Internationaal Grond- en hulpstoffen heeft vele afne mers, ook in het buitenland. De groot ste is Heineken Nederland BV. Met de inkoopafdelingen van de werkmaat schappijen in Italië, Frankrijk en Grie kenland is een intensief contact over de marktsituatie, o.a. tijdens de drie maandelijkse coördinatievergadering. Gezamenlijk wordt overlegd wie wat en waar koopt. De heer Dankloff bezoekt regelmatig de leveranciers in Europa. Bedrijven in landen als Australië worden bijvoorbeeld bezocht door functionarissen van Sin gapore of Indonesië. Het contact met de overzeese bedrijven is echter groot. "Voor veel van die landen treden we echt op als leverancier van de beno digde goederen." Voorraadbeheer In principe werkt de afdeling op afroep. De brouwerijen zijn zelf ver antwoordelijk voor het voorraadbe heer. Heineken Nederland heeft als stelregel dat de moutsilo's zo vol moge lijk moeten zijn. Ten eerste dient mout een bepaalde leeftijd te hebben en ten tweede staat men dan niet voor verras singen bij calamiteiten zoals bijvoor beeld slechte weersomstandigheden. Bovendien kan men altijd voldoen aan een plotselinge grotere vraag naar bier. Kameleon Bij Machines en apparatuur, met een 20-tal inkopers de grootste afdeling binnen Centrale Inkoop, wordt veel gereisd. "Vroeger was onze wereld veel kleiner", zegt de heer J. Rietberg, chef Machines en apparatuur. "Zo'n 25 jaar geleden hadden we tien brouwe rijen als klant, nu meer dan zeventig. Ook het aantal leveranciers is gegroeid. Vroeger haden we te maken met circa zes landen, nu zijn onze klan ten en leveranciers verspreid over de gehele wereld. Dat houdt in dat in de loop der jaren de afdeling veel mobie ler is geworden: er wordt meer gereisd." "Een inkoper is net een kameleon" is de omschrijving van de heer Rietberg. "Hij moet over verschil lende zaken kunnen praten en met ver schillende mensen. De ene keer is het de leverancier, de andere keer de Het lossen van maisgries (links) en mout in Zoeterwoude. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 4