Wat cijfers op een rijtje OOtOFOW ZACHTERE BEHANDELING VOOR NIEUWE FLES BRUIN WORDT DE KLEUR Dat de gezamenlijke brouwerijen heb ben besloten ook gezamenlijk die nieuwe fles in te voeren zal voor de han delspartners zeker een opluchting zijn. Naar aanleiding van de geruchten over de plannen met groene èn bruine flessen heerste in die kringen wat verontrusting. Verschillende flessen zou hen immers confronteren met een sorteerprobleem. Dat punt is dus nu van de baan. En ook over de inname in de loop van het vol gende jaar van de oude kratten en de oude flessen behoeft men zich geen zor gen te maken. Ook nog na het verstrij ken van de overgangsperiode (die op 1 april 1987 ten einde zal lopen) zullen de brouwers die oude flessen en kratten nog tot een nader af te spreken tijdstip terugnemen en het verschuldigde statie geld betalen. SOEPEL Onvermijdelijk is echter wel dat in die overgangsperiode nieuwe flessen in de oude kratten terecht zullen komen. Ter wijl omgekeerd de oude flessen niet pas sen in de nieuw ontwikkelde Heineken en Amstel kratten. Maar in overleg met de handelspartners verwacht de heer Schop dit ongemak soepel te kunnen oplossen: "In ieder geval denken wij dat dit tijdelijke nadeel voor de handel ruim schoots wordt goedgemaakt door de daarna intredende nieuwe situatie." Het nieuwe krat biedt stapelaars die records najagen weer volop nieuwe kan sen. In het vorig jaar verschenen Bier- boek wordt melding gemaakt van de record-poging 'kratten stapelen' in Bad Brückenau (Duitsland) waar 67 kratten gestapeld werden. De aldus ontstane toren bereikte een hoogte van 17,02 meter, maar toen moesten de omstan ders zich ook razendsnel uit de voeten makenWie weet wat voor hoogstandjes we straks nog gaan meemaken. De bodemconstructie van deze kratten leent zich overigens het beste voor de zogenaamde 'verband-stapeling'. En dat is, zoals wellicht bekend, het patroon van 'één recht-twee averechts' waardoor de aldus gestapelde kratten amper meer kunnen omvallen. In de publicaties zoals die zijn ver schenen sinds de discussie over de nieuwe fles zich ook buiten de verga derzalen had verplaatst, zijn nogal wat - vaak verschillende - cijfers genoemd. Dus zetten we er hier de goede cijfers op een rijtje. In Nederland zijn thans naar schatting zo'n 400 miljoen 'pijp jes' in omloop. De allereerste pijpjes kwamen 37 jaar geleden, in '48, op de Nederlandse markt. Het merendeel van die 400 mil joen flessen is ongeveer 12 jaar oud. De meeste Heineken en Amstel kratten hebben een leeftijd van meer dan 15 jaar. Zijn die 400 miljoen flessen aan de binnenzijde puntgaaf, fraai om te zien zijn ze allerminst; 90% van het totale flessenbestand is aan de buitenzijde min of meer ernstig beschadigd. De nieuwe fles heeft een kleinere diameter en is korter dan de hui dige maar heeft toch - door het gebruik van dunner, maar net zo sterk glas - dezelfde inhoud. 30 cl blijft 30 cl, zo simpel is dat. Tachtig procent van de consu menten koopt geen losse flessen, maar neemt bier met een vol krat tegelij k in huis. Dat is nu nog een vrachtje van zo'n 18 kg, maar dat gewicht gaat terug naar 15,5 kg. Voor Heineken en Amstel zullen 240 miljoen flessen vervangen worden. Dat kost 50 miljoen gul den. Om die 240 miljoen flessen Hei neken en Amstel te transporteren zijn 10 miljoen nieuwe kratten nodig. Dat kost, uitgaande van een tientje per krat, zo'n 100 mil joen gulden. Voor de vervanging van 140.000 pallets heeft Heineken een bedrag van circa acht miljoen gul den uitgetrokken. De overgang naar de nieuwe fles sen start eind '86 en moet na zes maanden een feit zijn. Doordat de flessen op de vullijnen stevig tegen elkaar aanschuren ontstaat het scuf- fing-probleem en doen zich beschadigin gen vooraan de buitenzijde van de flessen. Om dat terug te brengen zullen in de botte larijen voorzieningen worden getroffen. De invoering van het nieuwe flestype vergt uiteraard enige aanpassingen aan de afvullijnen in de bottelarijen. Som mige vloeien voort uit de andere afme tingen en het lagere gewicht dan bij de Apo het geval was. Andere zijn het gevolg van de maatregelen die zullen worden genomen om scuffing bij de nieuwe flesjes zoveel mogelijk te voor komen. Onder meer door een zoge noemde 'soft-handling' waarbij de kracht, waarmee de flessen tegen elkaar schuren op de transportbaan, lager zal zijn dan nu. De eerstgenoemde aanpassingen in ver band met het nieuwe formaat fles zijn betrekkelijk eenvoudig te realiseren tij dens de periodieke revisies aan de bot- telapparatuur. De operatie soft-hand- ling zal, althans bij Heineken Neder land, langer in beslag nemen. Naar ver wachting is deze omstreeks 1992 geheel afgerond. Tevens heeft Heineken besloten op korte termijn detectie-apparatuur te plaatsen in de bottelarijen. Deze inspec teert in de aanloop naar de totale vervan ging van het flessenbestand op de mate van scuffing. Bereikt een fles het maxi maal toegestane stadium van scuffing, dan is automatisch uitsortering het gevolg. Ook als soft-handling eenmaal een feit is, zal de detectie-apparatuur de controle op de af te vullen flessen blijven uitoefenen. Om een optimaal resultaat bij het schoonhouden van de kratten te verkrij gen, zullen de kratten in speciale krat- tenwasmachines worden gereinigd. Deze speciale uitgave van Vers van 't Vat werd mogelijk door de bijzondere inspanningen van Dick Klijn, Ad Productions, Koningsveld Schnabel en Intenso Offset BV. Redactie: Eric Bouwmeester, Yvonne van Stek en Ton van der Vliet. Fotografie: Ferry Bokma, Gérard Damoiseaux, Dick Klijn Illustraties: Rob WighmanVormgeving: Barbara van der Kruk/Ad Productions. 8 maart 1985. Heineken Nederland B.V., Stafdienst Public Relations, Postbus 530,2380 BD Zoeterwoude, Telefoon: 071-814814. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 36