Commercieel directeur PC. Schop: "Ook de handel vaart er wel bij" Drs. P.C. Schop (directeur Commercie Heineken Nederland BV.voorziet met de invoering van de nieuwelichtere fles sen tezamen met het nieuw ontworpen krat veel voordelen voor de handel in al haar geledingen: "Wij schatten in dat de totale handel aan eigen opslag en trans port zo'n f 2.500.000,- op jaarbasis kan besparen in de nieuwe situatie." De voordelen voor de handel zitten 'm ondermeer in de nieuwe afmetingen van het krat en de pallet. Die worden 'modu lair' zoals dat in vakkringen wordt genoemd. Dat wil zeggen dat de maat in de juiste verhoudingen komt te staan tot andere maten waarmee in de handelska nalen wordt gewerkt. Beschikbare ruim ten en oppervlakten - zoals in magazij nen, in vrachtauto's en in winkels - kun nen daardoor efficiënter worden benut. Maar dat is nog niet alles. Doordat het nieuwe krat in zeven lagen gestapeld kan wordenin tegenstelling tot de maxi maal zes lagen waarin thans in gebruik zijnde kratten veilig gestapeld kunnen worden, kan zowel de opslag als het transport economischer plaatsvinden. Een vrachtwagen, beladen volgens de huidige situatie. Daarvóór de extra kratten die kun nen worden meegenomen in de nieuwe situatie, reeds in 7 lagen gestapeld. Waar nu 60 kratten op een pallet worden geplaatst, worden dat er 70 in de nieuwe situatie. Het is vanzelfsprekend dat ook het lagere gewicht van de nieuwe combi natie fles/krat (totaalgewicht van een gevuld krat straks 15,5 kg tegenover 18,0 kg nü ofwel een vermindering met bijna veertien procenteen gunstig effect zal hebben op met name de transportkos ten. VEILIGHEID Behalve voor de consument betekent de gewichtsvermindering zeker een plezie rig vooruitzicht voor de mensen die in het handelsverkeer de gevulde kratten regelmatig met de hand moeten ver plaatsen, zoals laders en lossers en win kelpersoneel. De nieuwe kratten leve ren bovendien een stuk veiligheid extra, en een breukrisico minder op. Door het verouderingsproces enerzijds en de invloed van zonlicht (UV-straling) anderzijds zijn de oudere kratten name lijk een tikkeltje brozer, en dus breukge- voeliger geworden. De nieuwe kratten daarentegen kunnen weer een stootje velen. Het oude materiaal wordt na recycling voor andere toepassingen gebruikt. De consument zal eind 1986 niet onver hoeds worden geconfronteerd met een nieuw flessen- en krattenpark. De invoe ring van deze verpakkingen zal geleide lijk aan plaatsvinden, verspreid over circa een half j aar. Wie bij de introductie van het eerste nieuwe flesje nog enige pijpjes thuis heeft staan, hoeft die niet direct te ledigen. Zolang als de Apo's, de pij pj esen de oude kratten nog in roula tie zijn, zo lang zal er statiegeld worden betaald voor de oude flesjes en kratten. Er zal echter wel een eindtermijn wor den gesteld. De nieuwe flessen en krat ten bieden nogal wat voordelen aan de consument. Allereerst visueel: de flesjes zijn mooier en niet beschadigd,de kratten trekken door hun gladdere oppervlak minder vuil aan en bieden een frissere aanblik. Ook het feit dat ze dichter tegen elkaar aan kunnen worden geschoven en minder hoog zijn dan de oude, maken ze gemakkelijker plaatsbaar in de gangkast en het schuurtje. De voordelen op het ergonomische vlak zullen de consument echter vooral aan spreken. Ieder flesje is ongeveer 100 gram lichter dan het pijp je. Per krat van 24 flesjes scheelt dat dus zo'n 2Vi kilo in gewicht. Daarbij komt dat het krat verbeterde handgrepen heeft gekregen, die het gemakkelijker draagbaar maken. Voor wie al een hele zaterdag boodschappen heeft gedaan en zware armen heeft van de volle tassen met boodschappen, zal dat verschil in gewicht zeker welkom zijn. Uiteraard kan ook als voordeel worden gerekend dat de verv; van de kratten en fles sen als zodanig geen prijsverhoging van het bier tot gevolg zal hebben. inging ook in de toe komst nog hun nut bewijzen. Nadat de Apo's door de Nederlandse brou wers zijn teruggenomen, zullen ze in een glasfabriek worden omgesmol ten. Ze kunnen dan dienen als grondstof voor de rtieuwe De oude kratten komen eveneens voor recycling in\ aanmerking >2(ij worden verma len en kunnen vervolgens^ hergebruikv worden voor de aanmaak van kunststof len. Overigens niet voor de produktie van het nieuwe Heineken of Amstel krat. Daarvoor rij nieuw materiaal als grondstof. 3 Lees verder op pag. 4.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 35