HET NIEUWE KRAT Vervolg pag. 1. STUDIE EN ONDERZOEK De voorbereidingen zijn al vele maan den geleden in gang gezet. Een groot team van deskundigen uit de Heineken organisatie heeft in het afgelopen jaar diepgaande studies verricht om de basis voor de fles-vervanging te leggen. Tech nologen, verpakkingsdeskundigen, pro- duktiemensen, commerciële- en marke- tingfunctionarissen, financiële experts en deskundigen op het gebied van logis tiek, distributie en inkoop hebben veel energie en inventiviteit aangewend om de 'vervanging van de eeuw' mogelij k te maken. Stuurgroepvoorzitter, directeur P.C. Schop: "Het is een ongelooflijk kar wei met ontzettend veel verschillende aspecten. Op zichzelf lijkt het eenvou dig, een nieuw flesje vervangt het oude maar alleen al door de omvang van het huidige flessenpark is het een grote ope ratie. En dan gaat het er natuurlijk om dat er in de aanloopfase aan alle aspec ten wordt gedacht: wat betekent het voor aanpassingen in de brouwerijeh, hoe kunnen we aan de wensen van de handel tegemoet komen, wat zegt de consument ervan. Kortom: er moet een zeer uitgebreid en diepgaand onderzoek worden gedaan. Die fase hebben we nu afgerond en we hebben de collega-brou wers een voorstel kunnen doen. Ik ben erg blij dat er nu een beslissing is geval len en dat wij nu verder kunnen gaan met het uitvoeren van de plannen", zegt de heer Schop, die het nieuwe flesje voor zich op het bureau heeft staan. De introductie van een vervanger van het huidige 'pijpje' heeft ook gevolgen voor het krat. De nieuwe lagere fles vraagt om een lager krat. Die eis kan, net als de wensen van de handelworden ingewilligd met het nieuwe krat-ont werp. UITGANGSPUNTEN Elders in deze speciale editie van Vers van'tVattreftumeerdetailsaan over de nieuwe flessen en kratten. De heer Schop over de belangrijkste uitgangs punten aan het woord: "Ik denk dat er uiteindelijk vier zaken zijn die centraal staan in de vervangingsoperatie die wij voor de boeg hebben. Dat is ten eerste de keus voor de bekende inhoudsmaat van 30 clDeze sluit goed aan op de wen sen van de Nederlandse consument en hoewel er op Europees niveau ook andere maten gangbaar zijn, leek het ons goed te kiezen voor de vertrouwde situatie. Dan is er, heel belangrijk, de keus voor de statiegeldfleS. We kennen in Nederland een goed werkend retour systeem en iedereen is op de hoogte van de gevolgen van weggooi-verpakking voor het milieu. Daarom: een retour fles. Dan een tweetal zaken dat het krat betreft: het blijft een krat met 24 flessen Meer flessen in een krat is te overwegen en nog economisch ook, maar we moe ten rekening houden met de handelbaar heid voor de consument. Zeker als we weten dat 80% van de bieraankopen in de winkel per krat gebeurt. Tenslotte noem ik als vierde punt de modulaire afmetingen van het nieuwe krat, waar mee we de handelspartners tegemoet komen. Wij beschouwen de nieuwe fles en het nieuwe krat als een optimale ver pakking die recht doet aan de kwaliteit van onze bieren. Ik hoop dat onze klan ten, zowel de handelspartners als de con sumenten, dat ook zo zullen ervaren." Het dagelijkse spraakgebruik heeft het over 'de krat', officieel is het echter 'het' krat. Zo treft u in deze krant dan ook de emballage voor de flessen aangeduid. Het nieuwe krat heeft een aantal opmerkelijke ver schillen vergeleken met het bestaande krat. Als gevolg van de lagere nieuwe flessen is de hoogte aangepast. Dat scheelt zo'n 3V2 centimeter. Verder de buitenmaten kleiner. Het nieuwe krat is precies 30 bij 40 centimeter terwijl de oude kratten 30,3 bij 40,4 centime ter groot zijn. Dat lijkt een fractioneel verschil maar is van groot belang voor de stapeling op pallets. Met de nieuwe maat voering wordt tegemoet gekomen aan de wens van de handel om meer op standaard formaten over te gaan. De nieuwe maten maken een stapeling op de stan daard-pallet van 100 bij 120 centimeter mogelijk.Omdat het krat minder hoog is, kan er ook een extra laag op de pallet worden gestapeld: een verbetering van efficiency. Het nieuwe ontwerp is strakker: de bui tenwand is glad en dat is bereikt door de verwerking van verster- kingsribben aan de binnenzijde van het krat. Verbeterd is ook de handgreep. De nieuwe greep geeft een comfor tabeler houvast. 'Scuffing noemen de ingewijden de wit uitgeslagen slijtagestrepen over de romp van een fles. Het wordt veroorzaakt doordat in de bottelarijen de flessen op de transportbanen tegen elkaar schuren. Na het grondige wassen in de flessenwas- machine ontstaat de witte kleur op de minimale beschadigingen, als de fles is opgedroogd. Hoe ouder de fles, des te duidelijker is scuffing zichtbaar. Een niet zo fraaie produktpresentatie, die op de kwaliteit van de fles als verpakkingsmid del overigens geen enkele invloed heeft.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 34