CENTRALE INKOOP sterk door gezamenlijke aanpak Het lijkt zo vanzelfsprekend: met de regelmaat van de klok worden bij onze bedrijven waar ook ter wereld grote hoeveelheden grond- en hulpstoffen aangevoerd. Na diverse behandelingen te hebben ondergaan in de daar voor geëigende machines en apparatuur, verlaten deze grondstoffen de onderneming in de vorm van bier, fris drank of gedistilleerd. Keurig verpakt in fusten, blikjes of flesjes, voorzien van kroonkurken en etiketten en ver gaard in kratten, trays, dozen of andere kartonnen ver pakkingen. Een groot deel van de grondstoffen, machi nes en verpakkingsmaterialen wordt ingekocht door de afdeling 'Centrale Inkoop', die ook zorg draagt voor het vervoer naar de plaats van bestemming. Inkoopuitgaven vormen een belang rijke post op de begroting van ieder bedrijf. Zo ook bij Heineken. Het gevolg daarvan is dat wijzigingen in de inkoopuitgaven grote invloed heb ben op het bedrijfsresultaat. Kostenbe sparingen bij inkoop dragen direct bij aan een verbetering van de financiële resultaten van een concern. Dit bete kent dat het belang van een gezamen lijke, krachtige, inkoop groot is. Daar toe zijn diverse inkoopactiviteiten sinds 1977 ondergebracht bij één cen trale afdeling, Centrale Inkoop van Heineken Technisch Beheer. Deze is gevestigd in Zoeterwoude en staat onder leiding van ir. A.H. Stomp. Centrale Inkoop is een commerciële organisatie binnen onze onderneming. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werkenis de Centrale Inkoop organisatie gesplitst in vier gespeciali- GROND- EN HULPSTOFFEN Grond- en hulpstoffen houdt zich bezig met de inkoop van mout, maisgries, hopextract en hulpstof fen die benodigd zijn voor het brou wen. Deze afdeling verleent zijn diensten aan onze brouwerijvesti gingen in Nederland en vele andere in en buiten Europa. Hetzij door rechtstreekse inkoop, door coördi natie of door advies. Speciale des kundigheid is er op het gebied van in- en uitvoer van gerst en mout van de lidstaten binnen de E.E.G. seerde afdelingen: Grond- en hulpstof fen, Emballage en reclame-artikelen, Machines en apparatuur en Transport declaraties. In dit artikel stellen wij de afdelingen Grond- en hulpstoffen. Machines en Apparatuur en Transport Declaraties aan u voor. Op Embal lage en reclame-artikelen komen wij in het volgende nummer terug. Evenals op enkele algemene aandachtspunten van Centrale Inkoop zoals opleiding, training en automatisering. Klein assortiment De kleinste van de vier afdelingen, wat personele bezetting betreft, is 'Grond en hulpstoffen'. "Hoewel ieder bedrijf zijn eigen inkopers heeft, wordt een aantal grondstoffen als mout, hop en maisgries door onze afdeling ingekocht voor de Nederlandse brouwerijen en voor verschillende andere bedrijven in en buiten Europa", zegt chef Grond en hulpstoffen, de heer Ph. B. Dank- loff. "Vergeleken met de andere inkoopafdelingen hebben we te maken met een klein assortiment en daardoor ook met een beperkte kring van leve ranciers. 50% van de benodigde mout, voor Nederland circa 140.000 ton per jaar, nemen we af van mouterij Albert in Ruisbroek. Wat de overige mout en grondstoffen-aankopen betreft, probe ren we zoveel mogelijk met een vaste kern van leveranciers te werken." Reageren op de markt Ervan uitgaand dat de potentiële leve- Kritisch wordt de apparatuur bij een leverancier bekeken. Rechts de heer Rietberg van 'Machines en apparatuur'. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3