In memoriam B. SELHORST In memoriam H. VELGERSDIJK In memoriam J.C. YELLEKOOP OVERLEDEN Óp 7 februari jl. is op 50-jarige leeftijd Barend Selhorst van ons heengegaan. De heer Selhorst is op 8 december 1952 in dienst gekomen bij de Amstel Brouwe rij. Na gewerkt te hebben bij de afdeling Intern Transport, is Wj op 1 februari 1971 benoemd tot chef van het Centraal Magazijn aan de Mauritskade. Op 1 juni 1982, na de sluiting van de vesti ging Mauritskade, is hij benoemd tot chef van de afdeling Inkoop op de brouwerij aan de Stadhouderskade. ledereen kende Barend als een man die weinig woorden gebruikte, maar veel deed. Ook op het sociale vlak was hij actief. Na voorzitter te zijn geweest van de laatste plaatselijke Ondernemingsraad van de Mauritskade, heeft hij nog veel en goed werk gedaan als lid van de begeleidingscommis sie. Wij hopen dat zijn vrouw en dochter de juiste weg hebben gevonden om het gemis van Barend te verwerken. Op 13 februari jl. overleed, geheel onverwacht, de heer H. Velgersdijk, Chef Administratie van het Centraal Secretariaat van Heineken Technisch Beheer. De heer Velgersdijk trad in 1950 als bijrijder in dienst van Heineken's Bierbrouwerij in Rotterdam. In 1960 werd hij chauffeur en in 1972 ging hij over naar het Cen traal Secretariaat. In 1980 werd hij chef van de Administratie van die afdeling, die inmiddels al sinds 1975 in Zoeterwoude was gehuisvest. Tot zijn plotselinge overlijden heeft hij deze functie op zijn geheel eigen wijze ver vuld. Bij zijn collega's stond Henk Velgersdijk bekend als een rustige, vriendelijke man die altijd bereid was te luisteren. Zijn vele collega's van vroeger en nu maakten hiervan vaak dank baar gebruik door hun, soms per soonlijke, problemen met hem te bespreken. Zijn heengaan zal dan ook bij velen een grote leegte achterlaten. Wij wensen vooral zijn vrouw veel sterkte toe. Toch nog onverwacht bereikte ons het droeve bericht dat na een slopende ziekte op 19 februari 1985 is overleden de heer Jan Vel- lekoop in de leeftijd van 61 jaar. De heer Vellekoop is zijn loop baan bij Heineken begonnen in 1960 in de Rotterdamse vestiging en is daar werkzaam geweest in diverse functies. Met name in zijn latere functie als schrijfma chinemonteur genoot hij in den lande brede bekendheid en was hij een graag geziene bezoeker. De heer Vellekoop heeft zijn taak altijd bijzonder nauwgezet en met grote toewijding vervuld. Zij die hem hebben gekend en met hem hebben samengewerkt, zul len met dankbaarheid aan hem terugdenken. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere fami lieleden veel sterkte toe. De heer L.J.B. Koch (69) is overleden op 31 oktober 1984. De heer Koch trad op 1 september 1953 in dienst als mon teur/lasser in de smederij van de Amstel BrouwerijIn 1973 werd de heer Koch voorman van de mechani sche werkplaats. 1 maart 1979 werd de heer Koch opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling. De heer C. van Merrienboer (84) is overleden op 5 november 1984. 11 januari 1921 trad de heer Merrienboer in dienst als bijrijder bij Heineken Amsterdam. Een jaar later werd de heer Van Merrienboer reserve koetsier en sinds 1926 was hij werkzaam als koetsier. 1 oktober 1965 ging de heer Van Merrienboer met pensioen. De heer M.G. Kool (84) is overleden op 8 november 1984. Sinds zijn indiensttreding op 10 december 1956 bij Vrumona was de heer Kool werk zaam als bewaker bij de interne dienst. In 1974 kwam de heer Kool in de W.A.O., waarna hij op 1 mei 1975 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. De heer P.L.H. Senden (72) is overle den op 15 november 1984. De heer Sen den kwam op 6 juni 1940 in dienst bij de Amstel brouwerijDaar is hij werk zaam geweest tot zijn opname in de W.A.O. op 1 juli 1967. In november 1977 bereikte hij de pensioengerech tigde leeftijd. De heer W.J. van Mook (88) trad op 1 april 1926 in dienst bij de Amstel Brou werij Hier was hij werkzaam tot hij 19 mei 1952 vervroegd werd gepensio neerd. De heer H. van Dorst (69) is overleden op 25 december 1984. De heer Van Dorst trad in 1964 als magazijnbe diende in dienst van Drankenhandel Ad. van Dorst te Schayk, die sinds 1976 bij Heineken hoort. 1 oktober 1980 ging de heer Van Dorst met pensioen. De heer J. Castelein (94) is overleden op 31 december 1984. De heer Caste lein trad op 1 april 1923 in dienst bij Heineken te Rotterdam, alwaar hij werkzaam was tot zijn vervroegde pen sionering op 6 november 1952. De heer B.H. Hassink (72) is overle den op 1 januari 1985. Als vertegen woordiger trad de heer Hassink op 1 januari 1939 in dienst bij het filiaal te Hengelo van de Amstel Brouwerij Later was de heer Hassink werkzaam als inspecteur. Vanaf 1969 was de heer Hassink gedeeltelijk werkzaam bij Drankenhandel Dinkel en Regge tot zijn pensionering per 1 augustus 1983. De heer E. Koopmans (77)is overleden op 9 januari. De heer Koopmans is werkzaam geweest bij de Amstel Brou werij, waar hij op 1 mei 1932 in dienst tradDe heer Koopmans werkte bij het horeca secretariaat. 1 maart 1972 ging hij met pensioen. De heer E.B. Sengrery (65) is overle den op 9 januari. 11 juni 1957 kwam de heer Sengrery in dienst bij Heineken Rotterdam, waar hij werkzaam was in de bottelarij1 oktober 1972 werd hij opgenomen in de Heineken Invalidi teitsregeling. De heer K. Zwart (71) is overleden op 22 januari. 3 maart 1958 is de heer Zwart in dienst getreden bij de Amstel brouwerijDaar was hij werkzaam in de kantine, tot hij op 1 oktober 1978 met pensioen ging. De heer A.J. Aupers (69) is overleden op 28 januari. De heer Aupers kwam op 1 juni 1954 in dienst bij de Amstel Brouwerijwaar hij onder meer werk zaam was in de bottelarij1 januari 1969 werd de heer Aupers opgenomen in de W.A.O. De heer H.J. van Rath (68) is overle den op 13 februari5 oktober 1964 trad hij in dienst bij Amstel. Daar is hij werkzaam geweest als pijpmonteur in de smederijVoordat de heer Van Rath in augustus 1978 in de Heineken Invali diteitsregeling werd opgenomen, was hij reeds geruime tijd ziek. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 27