HUWELIJK Amsterdam M. van Ede (reclame service verkoop bevordering) met mw. W. A.J. van Soest Den Bosch E. Hakvoort (interne dienst) met mw. P.L. Thelen F.J. Werts (verpakken) met mw. M.Th. de Smet Zoeterwoude Mw. C.H.M. van Elk (algemeen muta tiecentrum) met J.M. Hazenoot GEBOORTE Den Bosch Marchel, z.v. M.A. Prins (verpakken) Sandy, d.v. A.L.J. Diks (verpakken) Benny, z.v. G.J. Rutten (verpakken) Bunnik Davinaen Lizania, ds.v. A. A. K.o\f (ver pakken) Jamila, d.v. M. Ajabroune (verpakken) Redouan, z.v. M. El Azzouzi (verpak ken) Horecagebieden PeterH.J.,z.v. R.J. Claassen (verkoop, Midden Brabant) Marco, z.v. mw. A.M.C. Palmeri-Lips administratie, West-Brabant!Zeeland Leeuwarden Linda, d.v. J. v.d. Ley (magazijn) Angelique, d.v. G. v. Asperen (maga zijn) Zoetermeer David, z.v. mw. M.J.M. Dam-Smeul ders (administratie) Zoeterwoude Isabel J., d.v. J.A. Garcia Martinez (magazijn en intern transport) Dirk M., z.v. D.W. Haasnoot (energie) Suzanne, d.v. mw. J.H.M. Dijkhuizen- van Elk (centrale debiteuren administra tie) GESLAAGD Amsterdam P.J. Heller (elektrotechnische dienst) voor de cursus Microcomputers UA. Zoeterwoude H.K.M. Arens (verpakken) voor de Certificaten VEC Video Basis, Pro gramma, Editing en Post-Production. Voor de cursus PLC-2/30 Training Course: C.P. Westra en J.C. Polderdijk (beiden werkzaam bij de technische dienst)J. v.d. Steen (projecten), C. Boeren en J.B. Groothuis (beiden:storingsdienst) A.P.M. van Dijk (elektrotechnische werkplaats) en R.B. Zalme (meet- en regelwerkplaats) R.J. Henraath (storingsdienst) voor Elektronische Schakelingen en Com ponenten. C. W. Oppelaar (magazijn en intern transport) voor Heftruckrijder. W. Dorsman (kwaliteitsdienst) voor de cursus B1-Basiskennis Bestandsorgani satie. A. de Vos (storingsdienst) voor de cur sus Basis Electronica. ONZE DIENS! VERLIETEN Bunnik W.J. van Vliet (storingsdienst) Zoetermeer Mw. M.J.M. Dam-Smeulders (admini stratie) Zoeterwoude R. van Zon (programmering HAG) P. de Bakker (programmering HAG) BUITENLAND Dreher S.p.A. ITALIË Op 28 februari heeft de heer./. W. Tim mer zijn detacheringsperiode in Popoli beëindigd en keerde samen met zijn echtgenote naar Nederland terug. Nocal S.A.R.L. ANGOLA Op 5 februari arriveerde de heer A. Zwart uit Luanda voor verlof in Neder land. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer en mevrouw H. Kleijn Hesse- link uit Lagos kwamen op 2 maart in Nederland aan, om hier hun verlof door te brengen. In tegengestelde richting reisden de heer en mevrouw P. Goudswaard, zij zijn na genoten verlof op 1 februari weer naar Ibadan teruggekeerd. Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De heer en mevrouw H. Steehouwer uit Moundou zullen in maart voor verlof in Nederland aankomen. De heer Stee houwer wordt tijdens zijn verlofpe riode vevangen door de heer G. J. van Aalst die op 4 maart naar Moundou is vertrokken. Hij zal daar voor 3 maanden als chef technische dienst werkzaam zijn. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE Op 1 februari is de heer AHeimig defi nitief uit Kinshasa teruggekeerd, zijn echtgenote was al eerder in Nederland aangekomen, terwijl ook de heer en mevrouw H.F.M. van Grinsven op 15 februari uit Kinshasa naar Nederland zijn gereisd om hier verlof te genieten. Ook de familie J. A. van Gils uit Ban- dundu is op 10 februari met verlof in Nederland aangekomen. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer en mevrouw V.E. Pelsmaeker zijn in Nederland met verlof vanaf 12 februari. De heer L.E. Schilling heeft zijn werk zaamheden in Medan beëindigd en heeft Indonesië definitief verlaten. South Pacific Brewery PAPUA-NIEUW GUINEA De heer en mevrouw A Been zijn op 11 februari in Port Moresby gearriveerd. De heer Been zal daar de functie van project engineer gaan vervullen. Heineken Oceania Pte. Ltd. SINGAPORE De heer en mevrouw L. E. Schilling zij n vanuit Indonesië naar Singapore ver trokken. De heer Schilling vervult daar vanaf 16 januari in het kader van het project China de functie van consultant brewer. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De heer 7.7. van Essen heeft zijn deta cheringsperiode in Kigali beëindigd en keerde op 3 februari terug in Neder land. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn kinderen wil ik graag iedereen hartelijk bedanken, die hetzij door persoonlijke aanwezigheid op de receptie, hetzij via een brief, een telefonisch contact of bloemen van zij n of haar belangstelling heeft doen blij ken bij mijn afscheid op 18 januari. In het bijzonder wil ik ook hen bedanken die de ontvangst en de receptie zo vlek keloos hebben geregeld en verzorgd. W.H. Koimans Alhoewel wij velen van u op mijn afscheidsreceptie reeds de hand moch ten drukken, willen wij toch nog graag van deze gelegenheid gebruik maken u allen nogmaals hartelijk te danken voor de grote belangstelling en de vele cadeaus en bloemen die ik mocht ont vangen. Deze dag is voor ons tot een onvergetelijke dag geworden door uw aanwezigheid. Dat het u allen goed mag gaan in uw verdere toekomst, privé en bij Heineken. J.C. Mink A.C.C. Mink-van Hooff Gaarne wil ik langs deze weg, mede namens mijn vrouw en kinderen, mijn oprechte dank betuigen aan al diege nen, die er medeplichtig aan zijn, dat mijn afscheidsreceptie op 20 december als een unieke gebeurtenis in onze her innering zal voortleven. De lovende woorden, de mooie cadeaus, de prach tige bloemstukken, de sfeervolle entou rage en, last but not least, de onafzien bare stoet van collega's en relaties uit de scheepvaartwereld, het waren evenzo- vele hoogtepunten van een toch wel emotioneel gebeuren. Onder dankzeg ging voor de prettige samenwerking gedurende een lange reeks van jaren zou ik nogmaals willen zeggen: 'Beste mensen, het ga u allen goed!' G.P. Jansen Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik gaarne de directie, chefs en colle ga's hartelij k bedanken voor de belang stelling, bloemen en cadeaus die ik bij mijn afscheidsreceptie mocht ontvan gen. Deze dag is onvergetelijk gewor den. 7. Mollenbrok 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 26