Afscheid W. Both Afscheid S.M Niemantsverdriet Afscheid H.M.P. Versteeg P.F.M. van de Grint Amsterdam- In een afgeladen Kuiperij nam op 31 januari, vergezeld van vrouw en kinderen, de heer W. Both afscheid van de brouwerijAls eerste sprak de heer Bremer hem toe. Hij haalde enige hoogtepunten aan uit zijn ruim 43-jarige loopbaan, die is begonnen bij de Amstel Brouwerij. Hij memoreerde onder meer dat de heer Both als spoeljongen is begonnen en via vele afdelingen in 1982 als wachtchef pro- duktie is aangesteld in de Van der Helststraat. De heer Bre mer dankte hem voor de inzet en vele goede bijdragen rondom de produktie en overhandigde hem 'het boek'. Hierna bracht de heer Herblot ook vele prettige werkerva ringen in herinnering, evenals zijn inzet bij de activiteiten van het Amstel voetbalelftal en de biljartclub. Hij merkte op dat de heer Both al die jaren 'midden tussen de mensen heeft gestaan'. Samen met de heer Zwart overhandigde hij hem namens de jongens uit Amsterdam en Zoeterwoude een stukje toekomstmuziek. Als laatste sprak de heer Zijlstra. Na enkele anekdotes te hebben verteld, bedankte hij de heer Both en zijn vrouw en wenste hen beiden veel geluk toe. Hij deed dit vergezeld gaan van enige cadeaus van de collega's in Zoeterwoude. Rotterdam - Op 1 februari werd ter gelegenheid van zijn pen sionering afscheid genomen van de heer S.M Niemantsver driet. Om vier uur werd de heer Niemantsverdriet - die ver gezeld was van een goede vriendin en zijn broer - ontvangen door de heren Bakx, Baars, Beukhof, Houberg, Sternfeld en Kregel. Op verzoek van de heer Niemantsverdriet wer den er geen toespraken gehouden, maar in besloten kring werd gemijmerd over de 30-jarige loopbaan van de heer Nie mantsverdriet bij de brouwerij. De heer Niemantsverdriet is begonnen als assistent verkoopleider winkel verkoop. Na drie jaar werd een betrouwbare man gezocht voor de functie van kassier. Dit werd de heer Niemantsverdriet, die deze functie 27 jaar heeft uitgeoefend. Om half vijf begaf het gezelschap zich naar de Raadskelder die inmiddels was vol gestroomd met het personeel van de Crooswijksesingel, maar waar ook zeer veel mensen uit Zoeterwoude en vele gepensioneerden aanwezig waren. Daar werden door de heer Sternfeld diverse cadeaus overhandigd namens het per soneel. De heer Niemantsverdriet dankte alle aanwezigen voor hun komst en eindigde met de woorden: "De Directie heeft mij de gelegenheid gegeven om de eindstreep te halen en u personeel, de genegenheid." Amsterdam- Na een dienstverband van 39 jaar heeft de heer H.M.P. Versteeg op 24 januari afscheid genomen als hoofd van de afdeling Heineken Assurantiën Bemiddeling. De heer Versteeg, die gebruik maakte van de Overbruggingsre geling, werd die dag in de Kuiperij vergezeld door z'n echt genote, z'n dochter en schoonzoon en z'n kleindochter. Zij werden ontvangen door de heren Van Oordt en Beks en mevrouw Ketting. Alvorens de heer Van Oordt de loopbaan van de heer Versteeg schetstelas mevrouw Ketting een aan tal telegrammen voor. De heer Versteeg begon in 1946 op de boekhouding van het hoofdkantoor. Vervolgens ging hij naar de afdeling Assurantiën, waarvan hij als hoofd afscheid nam. Met name de afgelopen jaren voltrokken zich grote ontwikkelingen op die afdeling, zoals de automatisering en de wijzigingen in de ziektekostenregelingen. De heer Van Oordt prees de heer Versteeg dat hij zich altijd volledig inzette voor z'n werk. Van z'n naaste collega's kreeg de heer Versteeg bij zijn afscheid een fiets aangeboden. In z'n dank woord aan alle collega's had de heer Versteeg een apart plaatsje ingeruimd voorde mensen van zijn afdeling die hem tot het laatste toe trouw terzijde hadden gestaanVervolgens namen de vele aanwezigen in de Kuiperij afscheid van de heer Versteeg. gffj S™ Den Bosch - Op 14 februari werd de heer Van de jp a™ Qrïnt jn vert,an(j met zijn 25-jarig jubileum met zijn sta lal echtgenote ontvangen door de heer Scheltema. Aanvankelijk begon de heer van de Grint bij de boekhou ding, waarna de overstap naar de afdeling verpakken volg de. Hier maakte hij kennis met de ploegendienst en ont stond zijn lijfspreuk: 'ploegendienst is ideaal: 's nachts hoef je niet te slapen en overdag hoef je niet te werken'. In 1971 kwam er een zelfstandige afdeling intern transport, waar van hij onderchef en later, wat ook zijn huidige functie is, wachtchef werd. De heer Koop sprak in een zeer drukke Cambrinuskelder. Na een korte schets van zijn loopbaan noemde hij enkele vermeldenwaardige zaken. Zoals de gedichten in het wachtboek, dat wordt gebruikt bij het wis selen van de ploegen, ter gelegenheid van Sinterklaas of Kerstmis. Dat hij schrijverstalent heeft, blijkt eruit dat bin nenkort een instructieboek intern transport van zijn hand verschijnt. Verder heeft hij muziek als hobby. De heer Koop omschreef de heer Van de Grint als een prettige collega die zijn werk nauwgezet doet en ook zijn ogen open heeft voor de vrolijke kanten van het leven. Tot slot bood hij een imita tie- elektronisch orgel en een enveloppe aan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 25