M. van Woerden: Een sportieve vertegenwoordiger A ffi niümimiH ili!Sllli|ii|| M M Mi e heer M. van Woerden, lie ver bekend als Riny ("ik houd niet van dat gemijn- heer"), is vertegenwoordi ger in hart en nieren. Niet zo verwon- derlij k want sinds 1959 zit hi j al langs de weg. Eerst als vertegenwoordiger voor chocoladeprodukten. Daarna -inmid dels al weer bijna 16 jaar- voor onze brouwerij in het horecagebied Rotter dam, dat in totaal 14 vertegenwoordi gers telt. Acht van hen, onder wie Van Woerden, bezoeken afnemers in de stad Rotterdam. Het merendeel van Van Woerdens afnemers is te vinden in sporthallen, voetbalverenigingen en tennisparken. "Vanaf 1 december heb ik alleen nog afnemers in de sportsec tor. In totaal heb ik een kleine 300 adressen", vertelt hij Knokken Al die afnemers worden uiteraard niet wekelijks bezocht. Alleen al gelet op het aantal zou dat niet mogelijk zijn. "Het is ook niet nodig, want onze afne mers geven hun orders door aan de ver kooptelefonistes van onze dranken handel. Als ik naar hen toega, gaat het er meestal om dat zij advies willen heb ben bij de verbouwing of verkoop van hun zaak, materiaal in bruikleen willen hebben of omdat zij een lening willen sluiten. Gemiddeld ga ik eens in de twee maanden naar een afnemer." Telefonisch heeft Van Woerden wel regelmatig contact met zijn klanten. "Iedere ochtend ben ik tussen half negen en kwart over tien bereikbaar op de Crooswijksesingel. En daar weten ze me heus wel te vinden. In de afgelo pen periode was carnaval veelal het onderwerp van gesprek." Ook worden speciale activiteiten van de vertegen woordigers verwacht in het bokbiersei- zoen en de Beaujolais Primeur-perio de. Dat geldt eveneens als er nieuwe produkten in het assortiment worden opgenomen. "Dan leggen we veel bezoeken af om deze produkten te pro moten. Dat vind ik leuk. Rotterdam is weliswaar van oudsher een 'Heineken- stad', maar het is een uitdaging ervoor te knokken dat je produkten worden afgenomen. Lukt het negen keer niet, dan probeer je het de tiende maal opnieuw." Informatiesysteem Dc vertegenwoordigers weten exact welke produkten een afnemer voert. "Maandelijks krijgen wij van dc dran kenhandel een klantenkaart. Daarop staan onder meer het aantal hectoli ters, het aantal colli en de omzet aange geven van dit jaar en van vorigjaar. Zie je dat een omzet beduidend minder is dan vorig jaar, dan ga je met zo'n afne mer praten. Er kunnen vele oorzaken zijn. De gezellige ober is bijvoorbeeld weg, er zijn veel huizen in een wijk afgebroken of de straat is een paar maanden opgebroken geweest. Dan geef ik advies hoe ze de zaak weer wat meer bekendheid kunnen geven, zoals door het organiseren van een bingo of bokbieravond." Laat naar bed, vroeg op Een van de gevolgen die het vertegen woordigersschap met zich meebrengt, is dat het aantal werkuren groot is. "In principe loopt je werkdag van half negen tot zes. Maar dat behoort tot de uitzonderingen. Er zijn nu eenmaal veel recepties -jubilea, openingen of heropeningen van zaken- en sporteve nementen waarbij je namens Heine- ken aanwezig moet zijn. Vaak ook word ik gevraagd bij een bestuursver gadering te zijn van een sportvereni ging. De klanten rekenen erop dat je komt en het liefst tot het einde toe blijft. Ik heb daar geen enkel probleem mee. De volgende dag ben ik gewoon weer vroeg op kantoor. Zelfs als het 's avonds heel laat wordt." Het feit dat hij gezond leeft, is daarbij een voor deel. Een van de evenementen die Riny als 'slopend' betitelt, is de Hore- cava. "De vertegenwoordigers van de grote steden staan daar alle vier dagen Toch hoort het erbijHet is een goede zaak dat je zelf gastheer kunt zijn voor 24 je klanten." Riny van Woerden voelt zich nauw betrokken bij het wel en ook het wee van zijn afnemers. "Ik kijk iedere dag in het Algemeen Dagblad het eerst naar de overlijdensberichten om te zien of er iemand vermeld is die ik ken. Dan ga je naar de begrafenis of de crematie." Sportief Doorgaans verlopen de contacten met zijn klanten echter in een meer ont spannen sfeer. Sport -hoe kan het ook anders- is daarbij een geliefd onder werp. "Ik bewaar alle maandagkran ten altijd," licht Van Woerden toe. "Als ik dan ergens kom, weet ik precies hoe ze hebben gespeeld en welke plaats ze in de competitie bekleden." Die belangstelling voor de sport is geen uit vloeisel van zijn werkzaamheden. In het verleden speelde hij namelijk in Feyenoord. Na zo'n 250 wedstrijden in het eerste elftal, is hij zeven jaar lang trainer bij een amateurclub geweest. Overigens, naast zijn dagelijkse werk. Tevens speelde hij nog tien jaar compe titie in de zaal, waarmee hij nu is gestopt. Wel is hij voorzitter/secretaris van oud-Feyenoord, met welk elftal hij nog regelmatig de groene mat betreedt. En natuurlijk is hij van de partij bij het jaarlijkse N.M.B.-zaal- voetbaltoernooi, met een horeca-gast- team. "We vallen daarbij altijd in de prijzen, namelijk de laatste." Tegen woordig is tennis zijn grote liefhebbe rij- Schrijven Affiniteit met schrijven heeft Van Woerden ook, want sportjournalistiek bestempelt hij als zijn hobby. Daarvan getuigt zijn rubriek 'Een mijmering' in het clubblad van Feyenoord. En ook voor dit personeelsblad werkt hij als correspondent. Wie in de regio Rotter dam nieuwtjes ontdekt, die geschikt zijn voor Vers van 't Vat, weet dus dat die bij de heer Van Woerden in ver trouwde handen zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 24