IDEEËNBUSACTIE 1984-1985 g immuuns Te weinig ideeën Zoals ieder jaar boog de Centrale Ideeënbus Commissie zich ook in 1984 over de ingezonden ideeën. Het bereikte aantal viel tegen, het was weer lager dan het jaar daarvoor. En natuur lijk vroeg men zich af wat daarvan toch de oorzaak kon zijn? Worden onze Hei- neken mensen steeds minder creatief? Of leven wij in zo'n perfecte werksitua tiedat er geen idee meer op los te laten valt? Deze overwegingen leidden ertoe dat een actie noodzakelijk geacht werd. In een aantal vestigingen werden toen enkele gesprekken op de band opgenomen met medewerkers die zich op de een of andere wijze betrokken voelen bij de ideeënbus activiteiten. Daaruit ontstond een cassettebandje dat voor het nieuwe jaar bij alle mede werkers in de brievenbus viel. De actie Het communicatiebureau "Imaco" uit Loenen had de helpende hand gebo den. Ze waren paraat bij de diverse interviews die de verschillende menin gen vertolkten van de mensen uit de sectoren van bier-, fris-, en gedistil leerd wijn. Het bleek niet altijd botertje tot de boom te zijn en zoals het bandje het vertolkt: de ideeënbus bleek "een vat vol tegenstrijdighe den". Niet dat iemand ervoor zou voe len om hem maar op te heffen, daar voor gebeuren er toch te veel goede zaken met behulp van dit instituut. Niet alleen het prijzengeld werd gewaardeerd, maar vooral de verbete ringen die in het werk tot stand konden komen, gaven de impulsen om in te zenden. Het gevoel dat er iets nieuws tot stand was gebracht dat gaf de kick en dat was vaak aanleiding tot weer nieuwe inzendingen. Dit benadrukte ook de heer Heineken in zijn filosofie aan het slot van de band. De heer Boo- nen, voorzitter van de CIBC vertelde uitgebreid hoe het systeem functio neert en dat de uitslag over het resul taat van een ingezonden idee wel eens lang op zich liet wachten, omdat zorg vuldig onderzoek in ieders belang voorop stond. De muziek De tekstkant, met de uit- en toespra ken was dan weliswaar de hoofdmoot van deze ideeënbusactie: een niet geringe rol speelde de fanfaremuziek van ons eigen Bossche fanfarekorps. De opnamen hiervoor vonden plaats op een proefconcert dat de fanfare in september jl. in Tilburg gaf. Een try- out voordat ze hun grote 25-jarig jubi leumconcert in Frankrijk gingen geven in oktober. Hun enthousiasme en saamhorigheid die in de concertzaal weldadig overkomt ging helaas bij het "inblikken" van hun muziek gedeelte lijk verloren. De opgenomen moeder band van het concert is ook nog zo'n 6000 keer gekopieerd door een profes sionele snelkopieermachine. Dat leverde in de actie zo hier en daar een kreukel in de muzikale presentatie op, die gevoelige oren onaangenaam trof. Bij de leden van de fanfare kwam dat uiteraard dubbel hard aan. Hadden ze daar nu zoveel en zo goed voor gerepe teerd? Maar gelukkig is op het meren deel van dit grote aantal bandjes de 22 muziek toch redelijk goed overgeko men. En de exclusieve muzikale rol die de Heineken Fanfare vervult op dit cas settebandje voor de ideeënbus is toch voor vele medewerkers een waarde volle bijdrage geworden. Bij mevrouw H.D. v.d. Steenhoven te Zoeterwoude (kamer 2.455) is nog een aantal reser vebandjes aanwezig. Wie een slecht exemplaar heeft getroffen en prijs stelt op een betere, kan proberen een ruil tot stand te brengen. Cassette-recorder Een enkeling heeft zij n bandje niet zelf kunnen afspelen op een eigen recor der. Dat niet iedereen een cassette recorder zou bezitten was de CIBC uiteraard wel bekend. Toch hebben ze voor dit medium gekozenwetende dat er altijd wel een recorder te lenen is in ons dichtbevolkte Nederland. En de kans zou er daarbij nog in zitten dat als collega's elkaar een recorder zouden lenen, ze ook nog even een ideetje zou den kunnen bedenken. Je weet toch nooit, van 't een komt 't ander. Prijsvraag Aan deze actie was een soort prijsvraag verbonden. Als je het bandje goed beluisterde, kon worden vernomen dat bepaalde cassettes mee konden dingen naar een prijs. Tot 1 maart jl. kon men inzenden. Uit het geringe aantal goede inzenders zou de CIBC nu de conclusie kunnen trekken dat bij velen onzer het luisteren nu niet het sterkste punt is. De goede inzenders hebben hun prijs - een cassetterecorder - inmiddels ont vangen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 22