:-.v v Personeelsblad van Heineken 3 Centrale Inkoop verzorgt de inkoop of bemiddeling daarbij van tal van zaken 6 De Elfstedentocht werd ook door Heineken medewer kers bedwongen 8 De mooiste kleurplaten uit 9 Uitbreiding reclame-assor timent voor personeel met diverse glazen; Opvallende commercials van de G.W.N. 10 Bedrijfcnieuwsmet o.m. Nieuw tekstcommunicatiesys teem in Zoeterwoude; Shires krijgen eigen veewagen 12 Arbeidstijdverkorting 14 Bedrijfsnieuws met o.m.: Watervoorziening Den Bosch; Heineken Fanfare heeft nieuwe dirigent; Grootse ombouw van compu ter in Zoeterwoude; Samen werking Vrumona en D.I.S. 16 Berichten uit het buiten land: V.S. importeerde 1 mil joenste doos Grizzly; Heine ken sluit overeenkomst met Quilmes; Bouw van brouwe rij Gitega vrijwel afgerond; Aparte asbak in China 18 Bedrijfcnieuws met o.m.: Bijzondere Vrumona-kroon- kurk; Betere nooduitgang in Amsterdam 19 Verenigingsfestiviteiten 20 Binnenkort verschijnt het jaarverslag weer. Welke voorbereidingen dit vergt, leest u op deze pagina's 24 Eén uit 6-duizend: M. 25 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Op 26 april aanstaande vindt de jaar lijkse algemene vergadering van aan deelhouders van Heineken N. V. plaats in Amsterdam waarin het jaarverslag 1984 wordt behandeld en de daarin opgenomen jaarrekening ter goedkeu ring wordt voorgelegd. Voor de aan deelhouders, maar ook voor tal van andere direct en indirect betrokkenen, is het Heineken j aarverslag een belang- rijke informatiebron. Hoe zo'n jaarver slag tot stand komt, wie er allemaal bij betrokken zijn en bij wie het verslag terecht komt, is een l'W verhaal apart. Zie pag. mXjI BENOEMINGEN snsnnmns onze jaarlijkse kerstwedstrijd krijgt gestalte van EersteTwelloseToerclub, Zaalvoetbalclub Den Bosch en Reisvereniging Vers van 't Vat 22 Ideeënbus van Woerden uit Rotterdam 36e jaargang nr. 2 Maart 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Ir. H. Kloek is met ingang van 1 maart benoemd tot bedrijfsleider van de vesti ging Zoeterwoude. De heer Kloek volgt de heer Wel- mers op, die benoemd is tot General Manager van mou terij Albert N.V. in Ruis broek. Drs. B. Sarphati is per 1 januari benoemd tot Coör dinerend Directeur Europa in opvolging van drs. P.P. Snoep die onze onderne ming heeft verlaten. Bij de voorpagina: Vrijwel dagelijks worden in Nederland dozen met gist in een vliegtuig geladen ten behoeve van de brouwe rijen in andere landen. Centrale Inkoop verzorgt dit transport. Bij de achterpagina: Een haarscherpe opname uit 1927 van de bouw van de lagerkelder in Rotterdam. De vrachtwagen, met opengeslagen cabine, voor de poort, is een lust voor het oog. Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 4/85 dienen uiterlijk 21 maart en voor 5/85 25 april a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2