Smakelijke kroonkurk voor Pepsi Nieuwe nooduitgang voor lagerkelders lij niHUüiiiifl Hmtsmrn aanwezig zal zijn, zullen in totaal zo'n 75.000 personen de smaaktest afleggen. Een van hen zal de 200.000e zijn, die dit doet sinds de Pepsi proef 2V2 jaar geleden van start ging. De grootste con sumentenactie die voor dit jaar gepland is, is de actie die onlangs van start is gegaan en waarbij Pepsi-Cola samenwerkt met de Neder landse Bioscoopbond. Wie in de winkel of in het perso- neelsuitgiftemagazijn Pepsi afneemt, vindt aan de onder zij de van de dop een merkj e Vijf merkjes zijn goed voor een gratis bioscoopkaartje, als u tenminste tot de eerste twintigduizend inzenders behoort. Want er zijn maxi maal 20.000 kaartjes te ver- De heer M. Egeler national account manager grootwinkelbedrijf bij Vrumona) snijdt onder grote geven belangstelling van de Vrumona medewerkers de taart aan De gunstige ontwikkeling van het marktaandeel en de toename van het aantal dis tributiepunten in 1984 waren voor PepsiCo International aanleiding om Vrumona een grote taart aan te bieden in de vorm van een Pepsi kroonkurk. De index van het marktaandeel van Pepsi- Cola, Pepsi Light en Pepsi Free groeide namelijk vorig jaar in de eerste tien maan den met 8%Ook breidde het aantal verkooppunten op de thuisverbruikmarkt aanzienlijk uit, doordat de Hermansgroep de Pepsi-pro- dukten in het assortiment opnam. Tevens werden de onderhandelingen met Edah en Koopconsult (o.a. Dirk v.d. Broek en Bas v.d. Heij den) om eveneens hun assor timent op die wijze uit te breiden met succes afge rond. Grote afnemers wer den ook gevonden in de horecasector. Zoals o.a. het RAI-gebouw, de casino's in ons land en Ibis Hotels. In de plannen die voor dit jaar zijn gemaakt om het succes ver der uit te bouwenpast uiter aard een vervolg van de bekende 'Doe de Pepsi proef' promotie. Tijdens de honderd grote evenementen waarbij het Pepsi proef-team En besluit de bekende Ame rikaanse zanger Lionel Richie dit jaar een tournee door Europa te maken, en daarbij ons land aan te doen, dan staat er eventueel nog een grote Pepsi-actie op het programma. Dit alles moet er toe leiden dat 1985 het jaar wordt van de definitieve doorbraak voor Pepsi, nadat vorig jaar een basis is gelegd voor een succesvolle ontwik keling. De lagerkelders 1 tot en met 4 van onze brouwerij aan de Amsterdamse Van der Helst- straat, hebben een verbe terde nooduitgang gekre gen. Hierdoor is het nu mogelijk de kelders 1/2 en 3/ 4 te verlaten via de achteruit gang over het nieuwe vlucht- bordes aan de buitenzijde van het gebouw, als zich een ongeval voordoet en het niet meer mogelijk is het trap penhuis te bereiken. De oude vluchtmogelijkheid, waarbij touwladders werden gebruiktis komen te verval len. Dank zij de nieuwe nooduitgang is het werken in deze lagerkelders veiliger geworden. Deze verbetering past ook geheel in het veilig heidsbeleid zoals dat de brouwerij medewerkers regelmatig wordt voorge houden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 18