Gitega in Burundi bijna brouwklaar Belangen verworven in Zuid-Amerika Werkzaamheden in het brouwhuis, dat een totale uitslag heeft van 250 hectoliter Er wordt nog druk gewerkt om leidingen voor het inkomend en uitgaand water aan te leggen Als alles meezit, zal over een maand het eerste Amstel bier worden gebrou wen in Brasserie de Gitega in het Afri kaanse Burundi. Daarmee is het dan tevens het eerste Amstel bier dat in Burundi wordt geproduceerd. In de Brarudi-brouwerij te Bujumbura, op circa honderd kilometer afstand van het plaatsje Gitega, worden namelijk alleen Primus bier en frisdranken geproduceerd. Brarudi draait op maxi male capaciteit en had niet de moge lijkheid de capaciteit op korte termijn te vergroten ook al, omdat het terrein niet verder kan worden uitgebreid. Omdat vergroting van de capaciteit i.v.m. de geplande Amstel produktie toch nodig was, is vorig jaar een in aan bouw zijnde brouwerij in Gitega aan gekocht. Om hierin Amstel te kunnen brouwen, was nog een aantal aanpas singen noodzakelijk. Amstel is overi gens wel, net als Heineken, bekend in Burundi omdat beide merken er geïm porteerd werden. Geen water "Toen dit complex gekocht werd, was er nog geen voorziening voor het water getroffen," vertelt Regional Enginee ring Manager ing. M.H. de Jong als hij - net uit Afrika terug - een paar dagen in Zoeterwoude is en weer op het punt staat naar dit continent af te reizen. "Bij de bouw van de brouwerij had men daarmee in eerste instantie geen rekening gehouden. Om het water dat Gitega nu uit een nabijstromend rivier tje put, geschikt te maken als goed brouwwater is een waterbehandelings installatie gemaakt. Deze is per Boeing 747 naar Gitega vervoerd." Burundi is een land dat momenteel niet lijdt onder de grote droogte die andere delen van Afrika treft. "De ene periode regent het meer dan de ande re, maar iedere dag regent het wel een beetje. Burundi is dan ook een groen land, waar de bevolking leeft van de landbouw. Om geen grote verstoringen in de waterkwaliteit van de rivier te ver oorzaken, wordt het afvalwater niet zonder meer teruggepompt in de rivier," aldus de heer De Jong. Aan het einde van deze maand zal voor de eer ste maal het inkomende water behan deld worden in de nieuwe installatie. Proefmonsters daarvan zullen in Zoe terwoude worden gecontroleerd, om te zien of zij aan de kwaliteitseisen van brouwwater voor Amstel voldoen. De bouw van de brouwerij is inmiddels vrijwel afgerond, zodat de verwachting is dat half april het eerste brouwsel een feit kan zijn. De brouwerij heeft dan een aanvankelijke jaarcapaciteit van 120.000 hectoliter. Dat betekent dat over enige maanden ruim achtduizend (33 cl-)flesjes Amstel bier per uur van deze bottellijn zullen komen, klaar voor de Afrikaanse consument. Begin januari heeft de Raad van Bestuur bekendgemaakt dat met de Zuid-Amerikaanse brouwerijgroep Quilmes een overeenkomst tot stand is gekomen. Heineken verwerft daarmee 15% van de belangen die Quilmes in Argentinië, Uruguay en Paraguay heeft. De Quilmesgroep wordt gevormd door drie brouwerijen en twee mouterijen in Argentinië, twee brouwerijen en een frisdrankenfabriek in Paraguay en een brouwerij en mou terij in Uruguay. In 1983 bedroegen de bierverkopen van Quilmes circa 4 mil joen hectoliter. Overeengekomen is dat Heineken technische bijstand zal verlenen aan Quilmes. Door het tech nische assistentie-contract en door de financiële ondersteuning zullen de Quilmes-brouwerijen een investerings programma kunnen uitvoeren in Zuid- Amerika, om de bedrijven te moderni seren en waar nodig in capaciteit uit te breiden. Met deze overeenkomst is een bedrag gemoeid van circa 35 mil joen gulden. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17