Grondwaterproject Den Bosch Samenwerking tussen Vrumona en Drankenindustrie Sittard Deze maand zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor het project dat onze brouwerij in Den Bosch op lange termijn van goed grondwater moet blijven voorzien. Om te voorkomen dat het water dat de brouwe rij door meer dan twintig putten uit de bodem ont trekt, vervuilt, is een in genieus plan ontworpen dat de stromingsrichting van het grondwater verandert. Om te vermijden dat een ver vuilde waterlaag in de bodem naar beneden zakt, wordt uit de bronnen op een diepte van 40 tot 50 meter grondwater opgepompt. Dit water wordt gebruikt als koelwater. Door die onttrek king blijft het water in de lagen daaronder schoon: het brouwwater wordt namelijk op een diepte van 50 tot 80 meter gewonnen. Een derde watercircuit komt van een diepte van 150 meter. Dat water wordt als proceswater gebruikt. Al met al pompt Heineken jaarlijks negen miljoen kubieke meter grondwater op dat via het nu aangelegde net van leidingen door het centrale station naar de verschillende brouwerij- onderdelen wordt getrans porteerd. Voor het oppom pen van deze hoeveelheid water is inmiddels een vergunning verstrekt. Met het nieuwe watervoorzie ningssysteem dat naast het leggen van leidingen ook het boren van nieuwe pompput ten en het ombouwen van waterbehandelingsinstalla ties behelsde, is een bedrag van meer dan tien miljoen gulden gemoeid. Vrumona B.V. in Bunnik en de Drankenindustrie Sittard B.V. (D.I.S.) hebben eind vorig jaar overeenstemming bereikt over de licentieproduktie door de D.I.S. van een aantal Vrumonamerken. Met ingang van 1 januari van dit jaar produceert de Drankenindustrie Sittard de merken Sisi, Royal Club, Sourcy en Pepsi-Cola. Deze zijn bestemd voorde Limburgse horeca-markt. Vanaf de oprichting in 1963 produceerde en verkocht D.I.S. frisdranken onder het merk Sinalco als licentiehoudster van Sinalco A.G. in Duitsland. Het nieuwe merken- en prijzenbeleid van Sinalco A.G. was voor de Drankenindustrie Sittard reden om die relatie met ingang van 1 januari van dit jaar te beëindigen. De overeen stemming tussen Vrumona en D.I.S. betekent voor laatstgenoemde een positieve invloed op de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid. Met het nieuwe assortiment verwacht men de marktpositie verder te kunnen verster ken. Vrumona kan door deze samenwerking een belangrijke verbetering van de marktpositie in de Limburgse horeca- markt realiseren. Om de wederzijdse verantwoordelijkheid tussen de Drankenindustrie Sittard B.V. en Vrumona B.V. gestalte te geven participeert Vrumona met een minderheidsbelang in de Drankenindustrie Sittard. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15