Brouwhuis opnieuw geautomatiseerd Dirigeerstok vindt nieuwe eigenaar Enige jaren nadat de brou werij in Zoeterwoude was gebouwd, werd een master- plan opgesteld om de bestaande geautomatiseerde besturing nog verder aan te passen aan de uitbreidings plannen. Volgens dat master- plan is zo'n drie j aar geleden ook de besturing van brouw huis 2 gebouwd. Toen vorig jaardetienjaaroude compu ter uit brouwhuis 1 manke menten begon te vertonen, was dat de aanleiding met het project 'ombouwen van de complete besturing in brouwhuis 1* te starten. Cen traal in dit project staat dat alle procesonderdelen hun eigen aandeel in de compu terbesturing krijgen. Behalve de computerge stuurde bediening in brouw huis 2, krijgt nu ook brouw huis 1 een eigen computer en zijn het silogebouw en de malerij van brouwhuis 1 gezamenlijk op een eigen computer aangesloten. Deze drie computers zijn weer gekoppeld aan één coördine rende computer die de onderlinge communicatie verzorgt. Moest er bijvoor beeld door een bedienings medewerker van het brouw huis worden getelefoneerd naar het dienstgebouw om te melden dat een bepaalde fase in het brouwhuis was beëindigd, in het nieuwe sys teem verzorgt de computer automatisch dat bericht. Voordelen Het nieuwe systeem heeft vele voordelen. Deze moderne apparatuur is mak kelijk te onderhouden en minder storingsgevoelig, waardoor de kans op mecha nische problemen veel klei ner is. Circa 17 zogenoemde P.L.C.'s (programmable logic controllers, die het commando van de computer doorgeven naar de procesin stallatie en antwoorden daarop weer terugseinen) zijn tevens op alle onderde len van het produktieproces geïnstalleerd om de handbe diening vanaf het paneel en de elementaire beveiligingen voor de installatie te verwe- zenlijken.Vele tientallen veel- aderige kabels zijn daardoor nu ook vervangen door één vieraderig kabeltje. Daar naast kan bijvoorbeeld de brouwplanning van het Brouwer A.H. Wentink achter de nieuwe computer bedrijfsbureau voor de komende week in de compu ter worden gebracht. De computer werkt uit waar en wanneer welk procesonder deel van start moet gaan of moet eindigen. Aan het einde van de week geeft de computer ook een overzicht van hoeveel er gebrouwen is van een biersoort. Het blijft mensenwerk De bedieningsmedewerkers krijgen door dit vergaande geautomatiseerde systeem meer een controlerende dan een uitvoerende functie. "Toch blijft het werk en het oordeel van de mensen van belang," is de mening van ir. R. V. Sterk van Heineken Technisch Beheer. "Het menselijk oordeel kan door geen computer worden ver vangen. Het nemen van handmonsters, die in het laboratorium worden onder zocht, blijft een belangrijk onderdeel in de procesbewa king. Bovendien zullen de bedieningsmedewerkers in een aantal gevallen ook het bedieningspaneel handma tig moeten bedienen. Bij voorbeeld als de computer uitvalt." Goede samenwerking Het ombouwen van de com plete besturing heeft een jaar van voorbereiding gevergd. Om de produktie zoveel mogelijk door te kun nen laten gaan, was een goede volgorde van de werk zaamheden noodzakelijk. De jaarlijkse revisiestop bij voorbeeld is benut om de vier brouwketels in één keer om te bouwenMaar het was niet mogelijk de tien ketel- ziederij in z'n totaal aan te passen. Daardoor ontstond de situatie dat sommige wortketels en klaringskui- pen volgens het nieuwe sys teem werkten en andere nog volgens het oude. "Het heeft veel aanpassing van de bedieningsmedewerkers gevraagd," zegt de heer Sterk. Op dit moment zijn we klaar met de malerij en druk bezig met de silo's. Wat onder andere nog volgt is het reinigingssysteem. We hopen dat we vóór de zomer alles gereed hebben, maar houden er rekening mee dat dit misschien niet kan als de produktie op volle toeren moet draaien. Dat we het nog in zo'n betrekkelijk korte tijd hebben gereali seerd, is voor een groot deel te danken aan de medewer king van alle produktie- medewerkers." Voor Kapelmeester Karei van Dijck, die sinds 1966 de Heineken Fanfare heeft gedirigeerd, betekende het jubileumconcert van de fan fare in december van het vorig jaar tevens zijn afscheidsconcert. Zonder hieraan veel ruchtbaarheid te willen geven, heeft de heer Van Dijck de dirigeer stok neergelegd. Deze is inmiddels opgepakt door de heer Van Veldhoven Beroepsmatig is Harry van Veldhoven verbonden aan het 'Brabants Orkest' als hoboïst. Ook als dirigent heeft hij al geruime tijd erva ring. Sinds 1974 leidt hij namelijk diverse verenigin gen en is hij 2e dirigent van de Koninklijke Harmonie Sophia's Vereeniging uit Loon op Zand. Aan het Bra bants Conservatorium stu deert de heer Van Veldhoven voor het hoofdvak orkestdi rectie. Onder zijn leiding hoopt de Heineken Fanfare zich op dezelfde (of nog bete re) wijze te manifesteren als in de afgelopen 25 jaar. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14