noodzakelijk werd geacht in de infor matievoorziening. De heer Schotger rits: "Het is een intensieve aanpak geweest die is gevolgd door een enquête waarin we zeven alternatieve roosters hebben opgenomen. En hoe wel we natuurlijk niet de gevoelighe den van het werken op zaterdag heb ben kunnen wegnemen, is de aanpak gewaardeerd." Met meerderheid van stemmen is gekozen voor een rooster waarin de cyclus als volgt is: De eerste week; drie late diensten van 15.00 - 23.00 uur, op maandag tot en met woensdag. De tweede week; zes nachtdiensten, te beginnen op zondagavond om 23.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en zo vervolgens tot de nachtdienst van vrijdag op zaterdag. De derde week; weer drie late diensten op donderdag tot en met zaterdag. De vierde week van de cyclus wordt gedurende zes vroege diensten van 07.00 uur tot 15.00 gewerkt op maandag tot en met zater dag. Het werken met een enquête had zijn nut al bewezen: de volcontinuedienst- medewerkers die sinds 1 januari 1985 een gemiddelde werkweek van 33,6 kennen, werden per schriftelijke enquête geraadpleegd naar hun voor keur voor roosters. 80% van de 241 betrokken medewerkers reageerde. Uit de resultaten kon een volcontinue- dienst-rooster worden vastgesteld dat voor een proeftermijn van een jaar zal worden ingevoerd. Na de zomer van 1985 wordt opnieuw geënquêteerd en eind 1986 wordt na een derde vraag- ronde de definitieve keus gemaakt die krachtens wettelijke bepalingen wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad. "Uit reacties is ons gebleken dat men begrip heeft voor de ATV uitkomst van de CAO. Door het geven van tijdige informatie is er interesse ontstaan naar de verschillende alternatieven. De vrije zaterdag vervalt dan goeddeels maar enige dagen door de week vrij zijn heeft toch zijn aantrekkelijke kan ten. Onze benadering heeft steeds een realistische kijk op de zaak gegeven. We hebben de pil niet willen vergul den, de zaken niet mooier willen voor stellen dan ze zijn. Ik denk dat dat door de betrokkenen is gewaardeerd." Toch zijn er ook voordelen voor de betrokken medewerkers? "Natuurlijk, op de keper beschouwd wordt voor hen de ATVeen j aar eerder van kracht. Vanaf 1 januari 1986 wordt er 10% korter gewerkt mèt een verho ging van de ploegentoeslag. Dus men gaat korter werken èn meer verdie nen." Niet voor iedereen zullen de voordelen opwegen tegen de nadelen, dat is de werkgroep zich wel bewust. Maar de verwachting dat voor alle betrokkenen een aanvaardbare werksituatie zal ont staan overheerst. De heer Schotgerrits: "Tijdens de voor- J. Schotgerrits: "We hebben een realistische kijk op de zaak gegeven" lichting van de medewerkers kwamen vragen naar voren die de leiding hiel pen bij het zien van bepaalde kanten van de zaak die eerder nog niet waren onderkend. Die suggesties zijn in dank aanvaard en worden verwerkt. Dat is tekenend voor de manier waarop we in dit veranderingsproces werken. Niet langs de lijn dat de één dicteert en de ander volgt maar samen het probleem oplossen. Dat is uiteindelijk toch ook het aardige van werken: met elkaar een karwei klaren." De arbeidstijdverkorting die in de CAO is overeengekomen bedraagt 10%, te realiseren vóór 31 december 1986. In de verschillende bedrijven van Heineken en door de afdelingen wordt momenteel onderzoek gedaan naar de geschiktste oplossingen. In dit artikel komen specifiek de volcontinuedienst (die naar 33,6 uur gaat) en de afdelin gen verpakken en intern transport in Zoeterwoude aan de orde. De andere afdelingen (produktie en kantoor) krij gen in 1985 11 '/2 roostervrije dag. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorstel om er daarvan twee landelijk en één per vestiging collectief vast te stellen. Voor deze groepen medewerkers zal in 1986 opnieuw 11 V2 roostervrije dag beschikbaar komen, waarna begin 1987 de werkweek van gemiddeld 36 uur kan worden inge voerd. Dat komt neer op 23 rooster vrije dagen op jaarbasis. Hoe staat het verder met de ATV? "De conclusie die nu getrokken kan worden is dat in 1985 naar schatting 97% van alle Heineken medewerkers in Nederland arbeidstijdverkorting krijgen in de vorm van roostervrije J. Siertsema:verheugend resultaat. dagen of verwerkt in hun ploegenroos- ter. Dat is een verheugend resultaat omdat het streven er steeds op gericht is geweest om de ATV zo ruim moge lijk in te voeren," zegt directeur perso neelszaken mr. J. Siertsema. "De overige 3% betreft functies die het vanwege hun aard niet toestaan dat er op grote schaal extra vrije tijd wordt ingebouwd. Voor deze gevallen is in de CAO een compensatieregeling in geld ontworpen. Verder is bepaald dat de hoogste categorieën functies in onze onderneming in 1985 buiten de ATV blijven. Voor deze functionarissen wordt aan een geldelijke compensatie of andere vormen van korter werken dan met roostervrije dagen gedacht. Hier is bijvoorbeeld een flexibele pen sioendatum een oplossing," aldus de heer Siertsema. Voorzitter van de Ondernemingsraad te Zoeterwoude en groepsleider in de afdeling Verpakken, J. Siegers, zegt over de invoering van de arbeidstijd verkorting: "Het is een goede zaak dat we nu de tijd nuttig kunnen gebruiken om iedereen over de 4-ploegendienst voor te lichten. De informatie die ver strekt is, ook in de landstaal van de bui tenlandse werknemers, kan het gesprek thuis op gang helpen. Want uit eindelijk is het ook een grote ingreep in het gezinsleven en ik ervaar het als een positieve zaak dat aan de voorlichting zoveel aandacht wordt besteed." "Tegen de voordelen van meer geld en meerdere dagen door de week vrij, staat natuurlijk het werken op drie van de vier zaterdagen. Het hele sociale leven concentreert zich nog steeds op het weekend. Verder zijn er medewer kers van wie de echtgenote op zaterdag een baan heeft en die krijgen proble men met kinderoppas. Maar ik denk dat het uiteindelijk zal lukken, juist ook gezien de beschikbare tijd, dat iedereen zijn individuele problemen oplost. En bij eventuele onoverkome lijke problemen verwachten we van Heineken een helpende hand." "Ik kan met de uitkomsten van de CAO goed leven, hoewel ik strikt per soonlijk genomen niet gelukkig ben met het werken op zaterdag. Maar het belangrijkste is dat er een grote stap wordt gezet naar het uiteindelijk doel: meer mensen aan werk helpen. Dat mogen we niet uit het oog verliezen." Siegers: "Niet uit het oog verliezen dat we mensen aan werk helpen" 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 13