Korter werken krijgt gestalte VEEL OVERLEG EN ORGANISATIE NODIG In vorige nummers van Vers van 't Vat heeft u kunnen lezen over de arbeidstijdverkorting (ATV) die in het kader van de CAO is overeengekomen. Eind 1986 moet die arbeidstijdverkorting z'n definitieve beslag krijgen. Om dat te realiseren is er door personeelsdiensten in de vestigingen, samen met de betrokken afdelingen, hard gewerkt aan roosters en schema's. -ï" V De afdeling verpakken, die in de toekomst net als intern transport, ook op zaterdag gaat werken Een van de onderdelen van de overeenkomst is de verlenging van de bedrijfstijd in Zoeter- woude.We spraken met de heer J.Schotgerrits, chef personeelsdienst produktie Zoeterwoude, over de aan pak, de problemen en de mogelijkhe den van arbeidstijdverkorting. "Voor het op grote schaal invoeren van ATV is heel wat organisatie nodig. Hei- neken vertrouwt op het vermogen van het lokale management om dat te kla ren. Er zijn binnen ons bedrijf veel ver schillende activiteiten die allemaal ver schillende oplossingen van ATV vra gen. Zo ontstaat er een heel palet van mogelijkheden. Vaak wordt daar een proefperiode aan gekoppeld om erva ring met het gekozen alternatief op te doen. Onze aanpak in de brouwerij Zoeterwoude voorziet ook in proefter- mijnen, zodat we straks met elkaar de beste oplossing, op basis van ervaring, kunnen kiezen," zo zegt hij. Zoeterwoude neemt een bijzondere plaats in de ATV in. Daar wordt straks op zaterdagen gewerkt door de afdelin gen verpakken en intern transport. Hoe heeft u dat aangepakt? "Ja die beide afdelingen, en dat gaat dan om zo'n 700 medewerkers in de nieuwe situatie, gaan ook op zaterdag werken. In Zoeterwoude is van meet af aan veel begrip bij het management geweest voor de problematiek van het op zaterdag werken. De vrije zaterdag is voor de meeste mensen een groot goed. In het maatschappelijk leven is nog steeds veel van de vrijetijdsbeste ding afgestemd op de zaterdag. Al gauw na het afsluiten van de CAO bleek dat het werken op zaterdag een geladen zaak is waarbij veel emoties in het spel zijn. Om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de ATV uitkomsten van de CAO, de con sequenties daarvan en de organisatie van het werk in de nieuwe situatie, werd een werkgroep ingesteld. Toen malig produktieleider Kloek, afdeling schefs Rosier en Prins, twee wacht- chefs Vos en Van Gans en ikzelf vorm den die werkgroep. Deze groep had als belangrijkste taak om alle huidige 3- ploegendienst medewerkers voorlich ting te geven over de ATV." Video "Om alle 3-ploegendienst medewer kers dezelfde informatie te geven is er een videoband gemaakt met beelden van de brouwerij die als achtergrond diende voor getoonde en ingesproken teksten. Die is onder leiding van de wachtchefs aan alle medewerkers getoond. Na afloop konden allerlei vra gen worden gesteld. Vragen die niet direct konden worden beantwoord, werden door de werkgroep binnen een week behandeld. En hoewel er som mige onverwachte en moeilijk te beantwoorden vragen zijn gesteld, is het gelukt om iedereen duidelijk ant woord te geven. Overigens, het idee voor het maken van de videoband kwam uit de afdeling verpakken zélf en eigen medewerkers hebben de band gemaakt." Aanpak gewaardeerd Met de videoband en de discussie daar omheen werd een tweerichtingsver keer bereikt dat door de werkgroep 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12