Efficiënter berichtenverkeer door computergestuurde telexcentrale Wie snel een schriftelijk bericht wil verzenden naar een plaats in binnen- of bui tenland, weet dat de telex daarvoor hèt middel is. Hoe snel dit medium ook werkt, het blijkt nog veel sneller te kunnen. In het Zoeter- woudse kantoor is dit sinds vorige maand mogelijk dank zij de installatie van een nieuw systeem. Het 'Script 2025 message switching sys tem', een computerge stuurde telexcentrale, zal voortaan het merendeel van het berichtenverkeer per telex versturen. Al sinds 1980 werd met een telexcom puter gewerkt. Het verschil met het nu aangeschafte sys teem is voornamelijk dat nu wordt overgegaan tot decen tralisatie van het berichten verkeer. Dat wil zeggen dat de berichten vanaf de werk plek worden verzonden. Het is de bedoeling dat uiteinde lijk ook binnenkomende telexen rechtstreeks, dus zonder bemiddeling van de interne post naar de werk plek worden doorgezonden. Dit is mogelijk doordat een aantal tekstverwerkingsap paraten aan één basiscompu ter wordt gekoppeld. Zo zijn bijvoorbeeld de afdeling tekstverwerking van Cen trale Inkoop, de grootste telexgebruiker in Zoeter- woude, en het centraal secre tariaat van HTB direct aan gesloten op deze computer. Het voordeel hiervan is dat een bericht, dat per telex moet worden verzonden, niet eerst op de werkplek hoeft te worden getypt, waarna een telexist(e) deze handeling nogmaals moet verrichten. Dat maakt de kans op fouten kleiner. Ondertekening van het contract bij de installatie van het nieuwe telexsysteem. Links adjunct-directeur ir. A.H. Stomp (Hoofd Centrale Inkoop Heinekenen naast hem de heer D. Raap Directeur Telefoondistrict Den Haag. De toeschouwers op de achtergrond zijn medewerkers van Heineken, de PTT en Phi lips. krijgen. In een computersys teem neemt het telexappa raat (of eigenlijk de micro computer daarin) dat kiezen en herkiezen net zolang voor z'n rekening tot het is gelukt. De verzender kan tevens z'n telexapparaat de code mee geven of het bericht met grote spoed moet worden verzonden of dat het als een 'gewoon' of zelfs als een niet zo urgent geval moet worden behandeld. In dit systeem is het ook niet meer nodig veel voorkomende adressen tel kens opnieuw in te typen. Die adressen kunnen, afzon derlijk of per hele groep, van een code worden voorzien. Het intypen van één code levert direct het gewenste adres of zelfs een hele partij adressen op. Onderlinge communicatie Terminals die aan de basis computer zijn gekoppeld, kunnen ook onderling met elkaar communiceren. Zo kan de ene tekstverwerker een bericht doorgeven aan een ander. Behalve de twee genoemde afdelingen kun nen ook andere, in het kan toor verspreid staande tekst verwerkers rechtstreeks aan de telexcomputer worden gekoppeld. Daarnaast is het de bedoeling dat er op de telexkamer een personal computer wordt geplaatst, die het mogelijk maakt ook andere gebruikers op het telexsysteem aan te sluiten. Eén medewerker daar be waakt het gehele systeem fungeert als het ware als een verkeersleider. Ook blijft de telexkamer natuurlijk de telexen verzorgen van diege nen van wie de terminal niet wordt aangesloten op de computer omdat zij daar voor te weinig telexen ver zenden, of van diegenen die geen terminal hebben. Omdat deze ontwikkeling ruime tijd van te voren was voorzien, zijn er door dit sys teem geen telexisten ineens werkloos geworden. Al lange tijd werkte namelijk een aantal uitzendkrachten op de telexkamer voor de periode tot de installatie van de Script 2025. Efficiëntie door decentrali satie Door deze nieuwe wijze van telexen hoopt men 80 a 90% van het berichtenverkeer te decentraliseren. Dat dit inderdaad een grote tijdsbe sparing en een hoge mate van efficiëntie zal opleveren, is duidelijk. Per jaar worden in het kantoor te Zoeter- woudc namelijk zo'n 60.000 telexberichten verstuurd en ontvangen. En dat zijn, afhankelijk van piekdagen, tussen de 200 en 350 telexen per dag. Voorlopig zal alleen Zoeterwoude volgens dit nieuwe systeem werken. Het is echter mogelijk dat ook de andere vestigingen tegen een betrekkelijk lage investering op de computer worden aan gesloten. Zij kunnen dan van de reeds bestaande facili teiten in Zoeterwoude gebruikmaken. Tijdsbesparing De verzending van een telex via een telexcomputer vraagt aanzienlijk minder handelin gen. Voorheen, en ook nu nog op de andere vestigin gen, was het nodig zelf een verbinding te kiezen, zoals ook bij een telefoongesprek eerst een verbinding tot stand moet worden gebracht. Net als bij het draaien van een telefoon nummer, lukt het niet altijd onmiddellijk verbinding te 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10