ATHENIAN BREWERYDRAAGT BIJ AAN SCHONER MILIEU Athenian Brewery S.A. is sinds kort een fraai visitekaartje rijker. Om bij te dragen aan een schoner milieu in de door lucht- en waterverontreiniging geplaagde Griekse hoofdstad, heeft de brouwerij als een van de grootste industrieën in deze stad het initiatief genomen een afvalwaterzuiveringsin stallatie te bouwen. Voorbereidingen hiervoor zijn al in 1982 getroffen, waarna in de zomer van '83 met proef draaien kon worden begonnen. Sinds enige tijd is de afvalwaterzuiveringsin stallatie in z'n definitieve vorm werk zaam. In de tussenliggende periode zijn tevens de stoomketels in de brou werij omgebouwd. Daardoor wordt niet meer op olie maar op gas gestookt. Een schonere verbranding, waarbij de luchtverontreiniging minimaal is, is het gevolg. Ook zijn er onderzoeken gedaan om de luchtverontreiniging tegen te gaan door stof, die vrijkomt bij de gerst- en moutreiniging. Dit resulteerde in het plaatsen van de nodige uitlaat-luchtzui- veringsinstallaties. Ook op het gebied van geluidsbestrijding is in de afgelo pen jaren veel gedaan. Afvalwaterzuiveringsinstallatie Bij de keuze van het type afvalwater zuiveringsinstallatie speelde de beschikbare oppervlakte een belang rijke rol. Voorwaarden waaraan de installatie ook moest voldoen waren dat hij weinig overlast aan de omge ving mocht bezorgen. Vlak achter de installatie wordt namelijk een school gebouwd. Tevens dienden de investe ringskosten laaggehouden te worden. Gekozen is voor het systeem Biolak. Daarvoor hoefde men geen betonnen bassin aan te leggen, maar kon worden volstaan met het graven van een enorme kuil en het aanleggen van een rioolstelsel. Dit laatste was nodig om afvalwater en regenwater te kunnen scheiden. Kenmerkend voor dit sys teem is dat de slangen in de waterbak ken flexibel zijn opgehangen. De huis jes aan de rand van het bassin zijn goed geïsoleerde geluidskasten, waarin zich luchtcompressoren bevinden. In totaal staan er vijf daarvan langs de installa tie. Via de beweeglijke slangen gaat de lucht naar drijvers, waaraan beluch tingskaarsen zijn bevestigd. Deze geven de lucht aan het water af, waar door de drijvers in beweging worden gebracht. De beweging van de drijvers zorgt ervoor dat in het systeem geen bezinking optreedt. Nadat het afvalwa ter in het eerste bassin (dat een volume heeft van 11.000 kubieke meter) belucht en gezuiverd is, gaat het naar het tweede bassin. Daar vindt een der gelijk proces plaats. In het derde bassin vindt op dezelfde manier een derde en laatste behandeling plaats. Tot slot vindt het behandelde water z'n weg naar de zee via het riolenstelsel van Athene. Ongeveer een week is dan voorbijgegaan vanaf het moment dat het afvalwater in de eerste bak terecht is gekomen. Materiaal dat tijdens het proces wordt afgescheiden (surplus slib), wordt naar een tank gepompt. De inhoud van deze tank wordt later gedumpt op een vuilstortplaats. Groot genoeg voor kleine stad De afvalwaterzuivering die nu in Athene staat, kan met gemak het afval water verwerken van een stad met ongeveer 50.000 inwoners. Enige tech nische gegevens: het inkomende afval water heeft een verontreiniging van zo'n 1.800 milligram B.O.D. (Biologi cal Oxygen Demand) per liter. Als het de installatie verlaat, bevat het minder dan 20 milligram B.O.D. per liter. Als we ter vergelijking naar de installatie in Zoeterwoude kijken, zien we dat die een capaciteit heeft, waarmee het afvalwater kan worden verwerkt van een stad met 240.000 inwoners. De concentratie van het inkomende afval water daar bedraagt circa 1.200 mg. B.O.D. per liter, terwijl het uitgaande water minder dan 10 milligram B.O.D. bevat. Onder begeleiding van de afde lingen Techniek Buitenland en Water Milieu van Heineken Technisch Beheer is de aanleg van de installatie door de brouwerij zelf uitgevoerd in samenwerking met de leverancier. Echt schoon Dat het water écht schoon is, bewijzen de vele vissen die op het voorgerei- nigde water afkomen. Ook het groeiende aantal eenden en andere watervogels in het derde bassin, laat zien dat het er voor hen goed toeven is. Om de installatie een aardige aanblik voor de omgeving te laten bieden, zijn er diverse boompjes om heen geplant. Een voorspoedige groei wordt voor zien, want zij zullen niet snel last heb ben van droogte door de warme Griekse zomers. Het water waarmee zij, evenals de overige bloemperken, kunnen worden besproeid is immers vlakbij. Al met al hebben al deze activiteiten om milieu-verontreiniging tegen te gaan ertoe geleid dat Athenian Bre wery naar alle waarschijnlijkheid van de autoriteiten ter plaatse toestem ming zal krijgen om de brouwerij in de toekomst te renoveren. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 9