•OR SUCCES Horecagebied Amsterdam/Utrecht Horecagebied Den Haag De Ridder, Maastricht Rotterdam Crooswijksesingel en horecagebied) Amsterdam Het jaar 1984 is voorbij. Het is beslist geen slecht jaar geweest. Gelukkig zijn ernstige schokken ons bespaard gebleven. Het halfjaarbericht van Heineken N.V. was in alle opzichten gun stig te noemen." Dat zei Algemeen Directeur Heineken Nederland drs. A. Oostra tijdens de nieuwjaarsreceptie in Zoeterwoude. Woorden van gelijke strekking werden op de bier-, fris-, gedistilleerd en wijn- en in de horecagebiedsvestigingen gesproken door leden van de Directie en Hoofden van de horecagebieden. Niet alle recepties vonden tegelijkertijd plaats. Voor het eerst was het beginuur voor de bijeenkom sten op de brouwerijvestigingenom 11 uur's ochtends gesteld. Dit was een uitvloeisel van een voorlichtingsplan dat is ontwikkeld met betrekking tot alcohol en werkdat dit j aar nader zal worden uitgewerkt .Het onderwerp 'alcohol en werk' zal de komende jaren ons aller aandacht vragen. De sprekers zeiden dat wij als alcoholproducent en -leverancier èn persoon lijk moeten laten blijken een goede, evenwichtige relatie met onze pro- dukten te hebben. En een goed voorbeeld voor anderen moeten zijn. Een terugblik op het afgelopen jaar door de sprekers leerde dat 1984 een flink aantal vermeldenswaardige zaken had opgeleverd. Het boek Bier werd bijvoorbeeld op de markt gebracht. 70.(XX) exemplaren daarvan hebben inmiddels hun weg naar de lezer gevonden. Groot is ook het aan tal nieuwe kelderbierinstallaties dat in het afgelopen jaar is aangesloten: 100 in totaal. Succesvol was in het najaar de landelijke introductie van bokbier op fust. De introductie van de Heineken Thuistap verliep even eens voorspoedig. Een nieuwe verpakking was er voor Amstel in de vorm van het six-pack voor monoflesjes. Positief geluid ook van de ideeënbus waar de maximale beloning van f 10.000,- kon worden uitgereikt. Wat de frisdranken betreft, is de afzet iets gestegen ten opzichte van 1983 dank zij de contractverpakking en de export. De positie is redelijk stabiel. Redelijk is ook de positie te noemen van Bokma, Coebergh, Hoppe, Zwarte Kip en Jagermeister gelet op de forse accijnsverhoging die de gedistilleerdmarkt ook in 1984 weer werd opgelegd. Daardoor daalde de markt met bijna 10%. Voor Meekma Beerenburg en de door Wijnhandel Reuchlin op fles geïmporteerde wijnen geldt dat hun ontwikkeling als positief is te omschrijven. Belangrijke feiten op internationaal gebied waren dat het volume in een groot aantal landen is toegenomen. Met name de recent verkregen belan gen in Frankrijk en Spanje zijn vermeldenswaard. Marktsituatie "Als we naar de toekomst kijken, kijken we binnen Heineken Nederland toch allereerst naar de marktsituatie van onze bieren in Nederland", aldus de heer Oostra. "Helaas hebben we daar nog te kampen met problemen. Het A-segment, waar we met onze produkten in werken, loopt terug. Daardoor loopt ook ons volume terug. Nieuwe produkten en efficiënter werken zouden een oplossing voor dat probleem kunnen zijn. Willen we de consument overtuigen dat onze produkten beter zijn dan andere, dan moeten we daar eerst echter zélf goed van overtuigd zijn." Heroriënteren en meeveranderen Als voorbeeld van een aanpak om zich steeds opnieuw te oriënteren en zo nodig nieuwe doelstellingen te makenwerd door de sprekers de vierja rige CAO genoemd. Centraal in die CAO staat de arbeidstijdverkorting tot 36 uur per week eind volgend jaar. Dat betekent wel dat de werktijd klantgericht moet worden ingedeeld. De heer Oostra: "Als grote onder neming moeten wij proberen de financiële kracht, de enorme kennis en ervaring aan te vullen met flexibiliteit, dynamiek en creativiteit." Ondernemingsraad Speciale aandacht vroegen de sprekers in hun speech ook voor de onder nemingsraadverkiezingen, die in april worden gehouden. "Ik wil namens Heineken nog eens benadrukken dat wij het werk van de ondernemings raad zeer waarderen en de individuele aandacht daar op hoge prijs stel len," verklaarde de heer Oostra. En ongetwijfeld werd ook op de andere vestigingen deze boodschap aan de toehoorders uitgedragen. Tot slot de drie aspecten die zo van belang zijn voor het succes van een onderneming: creativiteit, flexibiliteit en dynamiek. "We moeten aan nieuwe oplossingen durven denken, van mening durven veranderen en verantwoordelijkheid durven nemen." Namens de Raad van Bestuur en Directie werd aan alle medewerk(st)ers dank uitgesproken voor wat zij in 1984 hadden aangetoond te kunnen. De verwachting werd vervolgens uit gesproken dat ook van 1985 een goed jaar kan worden gemaakt. Vervolgens voerde op diverse vestigingen de voorzitter van de plaatselij ke ondernemingsraad het woord. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 7