Ondememingsraadverkiezmgeii: u stelt zich toch ook verkiesbaar? Op 13 mei 1982 zijn de laatste onderne mingsraadverkiezingen gehouden. Inmid dels zijn wij al weer zo'n drie jaar verder. Dat betekent dat er binnenkort weer nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. In overleg met de bestuurders (dat is de wetsterm voor degenen die namens de ondernemingsleiding het over leg met de ondernemingsraden voeren), de ondernemingsraden en het Bureau Ondernemingsraden, is als datum voor de komende verkiezingen vastgesteld: don derdag 25 april aanstaande. Beheer B.V. moet hebben, zijn er verder geen vereisten Dit betekent dat iedereen zich kandidaat kan stellen. Dat gebeurt door middel van zogenaamde "vrije lijsten". Indien zo'n lijst door 30 andere werknemers wordt ondertekend en vervolgens ingediend, is men kandi daat. Ook vakbondsleden die zich niet door hun vak bond kandidaat willen laten stellen, kunnen met een vrije kandidatenlijst uitkomen. Men moet zich dan wel reali seren dat de andere vak bondsleden deze vrije kandi- lega zal het ondernemingsra- denwerk altijd even positief waarderen als degenen die graag in een ondernemings raad willen gaan zitten. Dat zelfde kan trouwens ook voor een chef gelden, ondanks dat Heineken van mening is dat overleg met de ondernemingsraad een posi tieve aangelegenheid is dat niet meer valt weg te denken en dat door de direct leiding gevenden gestimuleerd dient te worden. Resultaat telt Uiteindelijk zijn zowel de Op die 25e april kan iedere Heine- ken-medewerker (iedereen die een arbeidsovereenkomst met Heineken Nederlands Beheer B.V. heeft gesloten) aan de verkiezingen mee doen Tenminsteals men op 25 april gedurende een bepaalde periode in dienst is. Volgens de Wet op de ondernemingsraden en de ondernemingsraadregle menten kan men zijn stem uitbrengen indien men op 25 april 1985 tenminste vier maanden in dienst is (actief kiesrecht). Om te kunnen stemmen moet men dus uiterlijk op 24 december 1984 in dienst zijn getreden van Heineken Nederlands Beheer B.V. Het uitoefenen van het passieve kiesrecht (dat is het zich kandidaat stellen voor een onderne mingsraad) is mogelijk wan neer men op 25 april 1985 ten minste zes maanden in dienst is. Kandidaatstelling Wie kunnen zich kandidaat stellen? Hoe gaat dat? Moet je per se lid zijn van een vak bond? Hoe zit dat met het aantal handtekeningen? We zullen trachten op al deze vragen een antwoord te geven. In principe kan ieder een zich kandidaat stellen. Dat wil zeggen: men moet uiterlijk op 25 oktober 1984 in dienst zijn getreden van Heineken Nederlands Beheer B.V. De verkiezing van de leden van een onder nemingsraad vindt plaats door middel van een zoge naamde geheime schrifte lijke stemming en aan de hand van een of meerdere kandidatenlijsten. Volgens de wet zijn er twee mogelijk heden waarop men zich kan didaat kan stellen: - via een vakvereniging - via een "vrije lijst" Als eerste worden de vakver enigingen altijd in de gele genheid gesteld kandidaten lijsten in te dienen. Maakt een vakvereniging van dit recht gebruik, dan mogen de leden van die vakvereniging geen andere kandidatenlijst (mede) ondertekenen. Pas nadat de termijn is ver streken waarbinnen de vak verenigingen kandidatenlij sten hebben kunnen indie nen, kunnen de zoge noemde vrije kandidatenlij sten worden ingediend. Deze volgorde heeft name lijk te maken met het aantal handtekeningen dat is ver eist voor het indienen van een kandidatenlijst. Immers, dient een vakver eniging geen kandidatenlijst in, dan mogen de leden van die vakvereniging wèl een vrije kandidatenlijst mede ondertekenen. Alles is mogelijk Geeft de wet nogal wat richt lijnen wat betreft de kandi datenlijsten, ten aanzien van de kandidaten zijn er hoege naamd geen bepalingen. Behalve dat men een half jaar een dienstverband met Heineken Nederlands datenlijst niet mogen onder tekenen Althans als die vak vereniging een of meer kan didatenlijsten heeft inge diend. In de praktijk zal dat bij wat grotere en de grote ondernemingen evenwel geen problemen opleveren omdat een vrije kandidaten lijst nooit door meer dan 30 werknemers behoeft te wor den ondertekend. Anders om is het mogelijk dat een vakvereniging ook andere verkiesbare werknemers dan de eigen leden kandi daat stelt, al zal dat niet zo snel voorkomen. Mogelijk is het achter allemaal wel. Voor- en nadelen OR-lid- maatschap Zoals met ieder lidmaat schap zijn ook aan het lid maatschap van een onderne mingsraad zowel voor- als nadelen verbonden. Dege nen die zich voor de onder nemingsraad verkiesbaar stellen dienen daadwerkelijk bij de besluitvorming te wor den betrokken (advies- en instemmingsaanvragen over respectievelijk economische en sociale aangelegenhe den). Ze zullen bepaalde zaken willen veranderen. Proberen de werkomstandig heden te verbeteren, enz., enz. Daartegenover staan uiteraard ook wat nadelen. Vergaderingen, zowel die van de ondernemingsraad zelf als die met de bestuurder (overlegvergaderingen) moeten worden voorbereid. Dat kost tijd en misschien ook moeite. Niet iedere col werknemers als de onderne ming gebaat bij goed functio nerende ondernemingsra den waarin gemotiveerde werknemers zitting hebben. En dan mag er best sprake zijn van andere inzichten en verschil van mening. Dat is de afgelopen drie jaar ook regelmatig voorgekomen. Maar na, soms stevige, dis cussie is men er altijd in geslaagd een oplossing te vinden, waarbij alleen het resultaat (in het belang van de werknemers en de onder neming) telde, en niet 'wie heeft er gewonnen'. Doe mee! Omdat Heineken van mening is dat ondernemings- radenwerk een positieve bij drage levert aan het functio neren van de onderneming, en dus direct aan de werkne mers ten goede komt, wordt iedereen verzocht op 25 april aanstaande aan de verkiezin gen mee te doen. U stelt zich daarom toch ook verkiesbaar? Mocht u nog vragen hebben over OR-lidmaatschap of de wijze waarop u zich verkies baar kunt stellen, dan kunt u zich wenden tot de secretaris of leden van uw onderne mingsraad, zoals ook staat vermeld in personeelbulletin 2/85. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 4