Beter inzicht in automatiseringsmogelijkheden van de fabriek door seminar Dit seminar moet niet worden beschouwd als een een malige op zichzelf staande gebeurtenis, maar als een belangrijke stap in de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde produktie-automatisering in de Heineken brouwerijen.'" Dit was de conclusie van HTB manager ir. A.J. Kruidenier na een twee dagen durend seminar in oktober vorig jaar. Dit seminar (een studie-bijeenkomst) was speciaal voor Heineken georganiseerd. Het onder werp: 'Automatisering van de fabriek in de tweede helft van de tachtiger jaren'. Het seminar over 'Automati sering van de fabriek in de tweede helft van de tachti ger jaren' vond plaats op ini tiatief van Corporate DirecteurTechni- sche en Technologische Zaken, drs. P. van Eerde. Helaas kon hij zelf door een zware griep daarbij niet aanwezig zijn. Daarom nam de heer Kruidenier het voorzitterschap van het seminar op zich. terwijl ir. A.K.E. ten Bruggen Cate, Regional Technical Manager Europa, als gastheer bij het sociale gedeelte optrad. Informatie Het seminar was georganiseerd om informatie te verkrijgen over de ont wikkelingen in de fabrieksautomatise- ring. Tevens bood het de mogelijkheid vast te stellen welk beleid door de brou werijen kan worden gevoerd voor ver dere automatisering in de tweede helft van de tachtiger jaren. Deskundigen op het gebied van fabrieksautomatise- ring uit de internationale industrie hiel den tijdens het seminar de lezingen. Ook de Yankee-Group, een onafhan kelijk Amerikaans adviesbureau op automatiseringsgebied, leverde hier aan een bijdrage. Internationale belangstelling De deelnemers aan deze bijeenkomst waren afkomstig uit het produktiema- nagement van Bier, Fris en Gedistil leerd uit Nederland, Frankrijk, Grie kenland, Italië en Nigeria. Verder waren medewerkers van Corporate Technische en Technologische Zaken. - Research en -Special Assignments, HAG. HTB, EFI, Management Deve lopment en Public Relations aanwezig. Ontwikkelingen De eerste dag waren de lezingen vooral gericht op de ontwikkelingen in de automatiseringstechnologie. Daarbij kwamen ook aspecten als computer techniek ten behoeve van de communi catie aan de orde. De diverse lezingen werden gevolgd door een levendige paneldiscussie en de mogelijkheid vra gen te stellen. Tijdens de avondbijeen komst had men de gelegenheid tal van interessante zaken met elkaar te bespreken. Verantwoordelijkheid De rol van het management om de automatiseringstechnologie op verant woorde wijze te gebruiken, was de belangrijkste leidraad op de tweede dag. De toehoorders werden onder andere gewezen op het belang de beschikbare technologiën te integre ren om uiteindelijk tot een computer gestuurde fabriek te kunnen komen. Belangrijk is ook een eigen strategie te bepalen en over voldoende eigen des kundigheid op dit gebied te beschik ken. Niet onvermeld mag blijven dat in een van de lezingen het procesautoma tiseringssysteem ter sprake kwam, dat onlangs in de brouwerij van Heineken France te Schiltigheim is geïnstalleerd. Op dit moment kan deze toepassing van fabrieksautomatisering als een van de modernste in de brouwerij wereld worden genoemd. Ook deze tweede dag werden de lezingen gevolgd door een interessante paneldiscussie. In deze discussie is het belang van stan daardisatie op enkele fabrikaten hard ware en software benadrukt. Dit met het oog op te verwachten problemen bij het aansluiten van verschillende sys temen op elkaar. Beter inzicht De heer Kruidenier sloot het seminar met de constatering dat de verwachte ontwikkelingen in de automatisering in deze twee dagen op verhelderende wijze waren behandeld. Hij zei dat dit zeker zal bijdragen tot een beter inzicht in de mogelijkheden en conse quenties van de toekomstige automati sering in de brouwerijen. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3