IIIIIIHIIHI8 r-vy.i Personeelsblad van Heineken Z Inhoud en colofon 3 Speciaal seminar over fabrieksautomatisering 4 Stelt u zich verkiesbaar voor de OR? 5 Gratis glas bij Amstel pro motie; Horecava 1985 6 Nieuwjaarsrecepties op de 8 Buitenlandse berichten 10 Oud-medewerkers kwa men bijeen 11 Jubileumconcert van 12 Carnaval duurt drie dagen; de voorbereidingen bij de brouwerij en drankenhan dels daarvoor heel wat langer 14 Bedrijfsnieuws: 6000e brouwsel in Zoeterwoude; 1 miljard exportflessen gebot teld; Zoeterwoudse brand weer kreeg nieuwe wagen; Apart contactbiertje in Amsterdam; le prijs voor Zoeterwoudse bedrijfstuin 18 Verenigingsfestiviteiten in Apeldoorn, Ulvenhout, Zoetermeer en Leeuwarden 20 Personeelsfeest Amster dam 22 Eén uit 6-duizend: 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria BENOEMINGEN Per 1 januari is drs. J. van Herpen benoemd tot directeur van brou werij De Ridder B.V. te Maastricht. Tot die datum was de heer Van Herpen hoofd Distri butie en Technische Diensten in het horeca- gebied Rotterdam. Eveneens met ingang van 1 januari is drs. P.A.M. Janssen benoemd tot directeur van Distilleerderij Jacq. Hennekens B.V. in het Limburgse Beek. Daarnaast blijft de heer Janssen de functie vervullen van hoofd van het horecagebied Limburg. De vacatures bij De Ridder en Jacq. Henne kens ontstonden door het afscheid van de heer J.G.M. Kerckhoffs per 31 december 1984. <- - vestigingen met o.m.: Afvalwaterzuiveringsinstalla tie in Athene; Goede bierver koop in Nieuw-Zeeland; Vorstvrije vrachtwagens in Noorwegen; Heineken Fanfare; Brand in Den Bosch; Onderscheiding voor J. Zellenrath M.D. Eshuis uit Apeldoorn 36e jaargang nr. 1 Februari 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Bij de voorpagina: Momentopname uit het jubileumconcert van de Heineken Fanfare. Bij de achterpagina: Een Pepsi-Cola wagen, gefotografeerd in de V.S. omstreeks 1905. Redactie-adres: Postbus 530. 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappellc Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C.Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concemstafdienst Public Relations Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 3/85 dienen uiterlijk 14 februari en voor 4/85 21 maart a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2