Afscheid G.P. Jansen Afscheid W.H. Koimans W.N. Kleton Afscheid J. Mollenbrok Rotterdam- Op 20 december vond het afscheid plaats van de heer Jansen, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Eerst werd de heer Jansen met zijn vrouw en kinde ren ontvangen door de heren Drost en Jellema, waarna het gezelschap zich naar de overvolle Raadskelder begaf. Daar liet de heer Jellema de 27-jarige loopbaan van de heer Jan sen de revue passeren, waarbij een boek in de vorm van een handdruk werd overhandigd. De loopbaan van de heer Jan sen begon op 1 september 1957 bij de afdeling Verschepin gen, om o.a. via Calculatie bij Export Transport te eindi gen. Aan het einde van zijn toespraak overhandigde de heer Jellema een prachtig fototoestel aan de heer Jansen, zodat deze zich verder kan uitleven in zijn hobby: het foto graferen. De heer Jansen bedankte de heer Jellema voor zijn vriendelijke woorden en ging vervolgens op geestige wijze in op zijn Heineken-tijd. Daarbij bedankte hij ook zijn collega's voor de plezierige samenwerking en de aanwe zigen voor de getoonde belangstelling bij zijn onvergete lijke afscheidsreceptie. Een gezellig samenzijn besloot de middag. Amsterdam- De heer Koimans werd met zijn dochter en zoon op 18 januari ontvangen door de heren Beks, Klomp, Pels Rijcken en mevrouw Ketting, omdat hij gebruikma kend van de Overbruggingsregeling afscheid nam van de brouwerijHierna vond een receptie plaats in De Kuiperij. Ondanks het slechte weer was daar een groot aantal belang stellenden naar toe gekomen. Nadat enige telexen waren voorgelezen, sprak de heer Klomp de heer Koimans toe. Hij schetste in het kort de loopbaan van de heer Koimans, die in 1948 in dienst was getreden en gezien zijn leeftijd dus geen 40-jarig jubileum zou kunnen bereiken. De heer Klomp memoreerde ook dat de heer Koimans in het begin van zijn carrière enige tijd in Indonesië werkzaam was geweest en noemde de scheidende medewerker van corpo rate E.F.I, een specialist in het ontwerpen van procedures. In zijn dankwoord ging de heer Koimans even terug naar de dag waarop hij bij Heineken was aangenomen. Voorts zei hij dat hij zelf niet zoveel voelde voor veranderingen in zijn loopbaan, maar dat dit vanzelf gebeurde. Daardoor heeft hij ook diverse werksituaties meegemaakt. rtlf® Amsterdam- De heer Kleton vierde op 21 januari Jr ™g zijn 25-jarig jubileum. Eerst werd hij met zijn echt- iaal# genote, zoon, schoondochter en goede vrienden ontvangen door de heren Plat en Herblot. Tijdens de daar opvolgende receptie decoreerde de heer Plat de jubilaris met de gouden speld. Daarbij memoreerde hij de loopbaan van de heer Kleton. Deze is begonnen in de bottelarij van de Amstel brouwerij. Na vervolgens werkzaam geweest te zijn als spuiter en als heftruckchauffeur, ging hij in 1982 naar de Van der Helststraat als bedieningsvakman in de bot telarij. De heer Plat zei dat de heer Kleton deze werkzaam heden altijd goed en opgewekt heeft vervuld, hoewel zijn gezondheid niet altijd meewerkte, en dat collegialiteit bij hem voorop stond. Hierna hield de heer Herblot een toe spraak. Hij zei verheugd te zijn dat hij de heer Kleton, die hij van de Amstel brouwerij kende, in de Van der Helst straat weer was tegengekomen. Omdat de jubilaris alles altijd zo goed doet, typeerde de spreker hem als iemand 'die opvalt omdat hij niet opvalt'. Tot slot overhandigde hij namens alle collega's een enveloppe met inhoud. Zoeterwoude- In het gezelschap van een groot aantal fami lieleden nam de heer Mollenbrok op 21 januari afscheid van de brouwerij na ruim 45 dienstjaren. Na de voorontvangst door de heerWelmers, vond de receptie plaats. Daar sprak de heerWelmers als eerste. Hij liet de veelzijdige carrière van de heer Mollenbrok, die laatstelijk werkzaam was als specialist brouwen, chronologisch de revue passeren. Inspe lend op de toekomst, wenste hij de heer Mollenbrok nog vele actieve jaren als niet-actieve toe. Nadat de heerWel mers een cadeau onder couvert had overhandigd, trad de heer Wïtteveen als volgende spreker naar voren. Hij omschreef de heer Mollenbrok als een loyaal en collegiaal man, die als actief kaderlid altijd in de bres sprong voor anderen. Vervolgens bood ook de heer Witteveen een enve loppe met inhoud aan. Derde spreker was de heer Bliek, die namens de Bedrijfsledengroep de heer Mollenbrok dankte voor zijn grote inzet als BLG-lid en als oud-OR lid. Een dankwoord van de heer Mollenbrok besloot het offi ciële gedeelte, waarna de druk bezochte receptie op infor mele wijze werd voortgezet. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 25