Afscheid J. Schalk Afscheid C.J. Doomernik Ir. A.J. Kruidenier Ir. B.A. Horstman Den Bosch- Op 17 december ontving de heer De Goederen de heer en mevrouw Doomernik officieel op de brouwerij omdat de heer Doomernik enige dagen eerder gebruik had gemaakt van de Overbruggingsregeling. Na deze ontvangst vond de afscheidsreceptie plaats in de Cambrinuskeider. Hier sprak de heer Van Kol, chef laboratorium. Sinds 1 april 1983 was de heer Doomerink namelijk werkzaam als alge meen assistent bij het laboratorium. Eerder was hij werk zaam geweest in de gistkelder, bij de kwaliteitsdienst als procescontroleur en bij de afdeling verpakken als verpak kingscontroleur. In zijn toespraak zei de heer Van Kol dat de heer Doomernik zich goed heeft aangepast in het labora torium en zelfs de eigenwijsheid van een analist bezat, hoe wel hij geen analist was. Tot slot bedankte hij de heer Doomernik voor de prettige samenwerking en overhan digde hij namens de Technologische Dienst een enveloppe met inhoud. De heer Verstegen bood hierop het boek 'Le ven met de jaren' aan, waarna iedereen de gelegenheid had persoonlijk afscheid te nemen van de heer Doomernik. Den Bosch - Op 31 oktober heette de heer De Goederen de heer Schalk welkom in verband met diens pensionering. Dit kon reeds op 59-jarige leeftijd gebeuren, omdat de heer Schalk ruim 15 van zijn 42 dienstjaren in het buitenland werkzaam is geweest. De heer Verstegen deelde mee dat er geen toespraken zouden zijn op verzoek van de scheidende. Ook stelde hij vast dat de grote belangstelling bij de recep tie een blijk van waardering was voor de heer Schalk. Opmerkelijk noemde hij het feit dat de nu scheidende ope rator gistreincultuur bij de technologische dienst, al twee maal eerder in zijn loopbaan bij Heineken in het middel punt stond. Hij heeft immers ook zijn 25- en 40-jarig jubi leum gevierd. Namens alle medewerkers van Heineken bedankte de heer Verstegen de heer Schalk voor zijn inzet en collegialiteit. Hij zei te hopen hem nog vaak in goede gezondheid te ontmoeten. Na de overhandiging van het boek 'Leven met de jaren' kreeg iedereen de gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van de heer Schalk. fjPJ 1™ Zoeterwoude - De heer Kruidenier, manager van jP Hbj Heineken Technisch Beheer, vierde op 6 december Ins laP zijn 25-jarig jubileum. Voorafgaand aan de receptie kreeg de heer Kruidenier, die werd vergezeld doorzijn echt genote, de gouden speld opgespeld. Daarna belichtte de heer Van Eerde tijdens de receptie de veelzijdige loopbaan van de heer Kruidenier bij Heineken. De heer Leeuwen burg noemde de jubilaris een groot leider, die de overstap van opdrachtgever aan HTB naar manager van HTB soepel heeft gemaakt. Voorts schetste hij de heer Kruidenier als een 'keurige man'. Als symbool van de technische bijstand werd een levensgrote sigarenmachine cadeau gedaan. Namens de directe medewerkers, ook wel de Raad van Elf genoemd, bood de heer Stomp vervolgens een bureaulamp aan. Tevens werden nog als personeelsgeschenk een boek met de titel '25 jaar kruidenier bij Heineken' en een schaak computer overhandigd. Tot slot dankte de heer Kruidenier ieder voor de grote opkomst en de vele attenties in woord en daad. Hij sprak de hoop uit nog vele jaren op dezelfde plezierige wijze bij Heineken te kunnen werken. #11™ Zoeterwoude- Op 23 november vond de receptie air T plaats ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum ias! IsP van de heer Horstman. De heer Horstman werd, in gezelschap van zijn vrouw, door de heer Oostra gedeco reerd. Bij deze gelegenheid waren tevens de oud-directeu- rcn Gombert, Rinkel enThijssens aanwezig. Eerste spreker op de receptie die volgde, was de heer Oostra. Hoewel de samenwerking tussen spreker en jubilaris nog slechts kort was, wist de heer Oostra in enkele bewoordingen een juiste typering van de Directeur Produktie Bier te geven. Zo bevestigde hij de door de heer Horstman zelf gedane uit spraak als zou hij gewetenloos, maar wèl betrouwbaar zijn. De heer Van Leeuwen haalde hierna vele anekdotes aan uit de ruime periode dat de heer Horstman voor Heineken in het buitenland verbleef. De laatste spreker was de heer J.H. Drost, die hem bij deze gelegenheid tot directeur van de dierentuin Zoeterwoude benoemde. Dit vanwege de voorliefde van de jubilaris voor dieren, waarvan de flamin go's een bewijs vormen. Het dankwoord van de heer Horst man was kort en bondig: 'When you make a great beer, you don't have to make a great fuss'.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 24