Geen prijs bij de ideeënbusactie? SWift Meer aanmoediging voor idee m is W. de Bruin f3.000,- E. Veldhuizen f900,- De Centrale Ideeënbus Commissie heeft besloten met ingang van 1 januari 1985 de aanmoedigingspremie voor een idee te verhogen. Voortaan bedraagt de premie zestig in plaats van vijftig gulden. De verhoging van de premie is van toepassing voor alle ideeën die ingezonden zijn na 1 januari van dit jaar. Met hoeveel vindingrijkheid, vernuft en opmerkingsgaven zijn zeer veel mede werkers gezegend! Zij vonden op het etiket van het cassettebandje de subtielste aanduidingen waardoor zij helaas dachten voor een prijs in aanmerking te komen. Zij allen kregen inmiddels een brief om te melden dat zij toch op het verkeerde spoor zaten. Om alle misverstanden te voorkomen is die drukfout wel zeer nadrukkelijk gemaakt maar van de echte prijswinnaars was nog niet de helft bin nen op het moment dat wij dit schrijven. Daarom blijft inzending mogelijk tot 1 maart a.s. Wie géén bandje kreeg, kan tot 1 maart een exemplaar aanvragen bij mevrouw H.D. van den Steenhoven, kamer 2.455 te Zoeterwoude. Deze aange vraagde cassettebandjes doen uiteraard niet mee met de wedstrijd. W. de Bruin E. Veldhuizen Bunnik De heren De Bruin en Veldhui zen, die respectievelijk bij de automa- tenreparatie en de mechanische werk plaats werkzaam zijn, hebben geza menlijk een methode ontwikkeld om de Sielaff FK-60 frisdrankenautomaat om te bouwen van fles naar blik, zon der hiervoor gebruik te maken van de ombouwsets van de fabrikant. Hier door wordt per omgebouwde auto maat een aanzienlij k bedrag bespaard. Leeuwarden De heer E. BOSUIU Bosma, die werk zaam is bij de afde ling verpakken, heeft een voorstel gedaan tot het extra plaatsen van een codeerrol op colonne II. Hierdoorontstaat een duidelijke be sparing aan manuren E. Bosma Beloning Aanmoediging Amsterdam C. Timmanstoringsdienst R. de Vries, brouwen G. Mulder, verpakken 500,- 200,- 50,- Den Bosch C.F.Th. Hendriks, verpakken HVe n rooy, bottelarij L.W.M.M. van Grunderbeek, TD verpakken en opslag K. van Heynsbergen. intern transport JTimmermans, verpakken F. Ten 1 i m a/F. P. ARe i n de rsgist kelder 250,- 50.- 50,- 50,- 50,- 50,- Bunnik A.T.M. de Kruijf, mechanische werkplaats G. Mi lesbergenmechanische werkplaats H.L. Laurens, verpakken H.P.P. .1 osem anspersoneelzaken W. Schipper, postkamer 290,- 115,- 75,- 50,- 25,- Horecagebieden G.J. Koopman, CTD Gelderland/Overijssel W. WrightHTS Noord-Holland A.S. Heidoornadministratie/secretariaat Noord-Holland KSchotanuschauffeur Groningen/Friesland/Drente W. vanOjik, 7.5. Gelderland/Overijssel 450,- 250,- 50,- 50,- 50,- Leeuwarden BWij bengaverpakken E. Bosma, verpakken S. Hempenius, kantine J. Postma, verpakken J. Póstma, verpakken 75,- 50,- 50.- 50,- 50,- Zoetermeer JODi ktechnische dienst K.D.G. van Straalenalcoholfabriek Th .P. Klarholz, administratie ThP. Klarholz, administratie ThP. Klarholz, administratie 100,- 50,- 50,- 50,- 50,- Zoeterwoude R. Minnes, intern transport C.L.N.Tindal, verpakken M. v.d. Plas/W. Schaap, brouwen E. Etneni, verpakken S. Abbema/C. v.d. Starre, werkvoorbereiding H.J. Medik.brouwen D.P. Wiekens, intern transport 150,- 150,- 150.- 75,- 60,- 50,- 60.- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. miiiHiiimi m t V •V u J M M M •f ®o *M f 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23