M.D. Eshuis: nooitiets yy De voorlaatste correspondent die we in deze rubriek aan u voorstellen, is de heer M.D. Eshuis. Naast zijn bezighe den als correspondent voor Vers van 't Vat bekleedt Martin Eshuis een functie die nog niet eerder in 'Eén uit 6-dui- zend' ter sprake is gekomen. Hij is namelijk administrateur CTD in het horecagebied Gelderland/Overijssel. Die functiebenaming dateert nog uit de tijd vóór het instellen van de Horeca Tap Service, want behalve voor de CTD (Commercieel Technische Dienst) wordt ook voor de HTS de administratie gevoerd. Stuur ingeruild voor bureau Bijna negen jaar geleden begon Eshuis als bijrijder bij drankenhandel Dinkel Regge in zijn geboorteplaats Alme lo. De werkzaamheden in een dran kenhandel waren hem toen al niet vreemd, want tijdens de vakanties had hij er al menig maal geholpen. Van een baan als bijrijder was het een logische stap naar die van chauffeur. "Ik vond dat leuk", vertelt Eshuiis. "Ik had dan ook geen ideeën over ander werk, tot dat ik in verband met rugklachten iets anders moest zoeken. Zo werd ik admi nistrateur in het verkoopkantoor te Zwolle. Dat was een heel gezellige tijd, doordat je met veel mensen direct con tact had. Sinds wij in 1982 naar Apel doorn zijn overgeplaatst, is dat minder geworden. Dat komt omdat de ande ren die in Zwolle werkzaam waren, naar het kantoor in Arnhem zijn ver huisd." Veel telefonisch contact In het horecagebied Gelderland/Over ijssel, geografisch gezien een van de grootste gebieden in ons land, zijn 11 CTD-en 11 HTS-monteurs werkzaam. Twee administrateurs verzorgen de administratie die daarmee samen hangt. Zij werken vanuit het Service Centrum Apeldoorn. Dit pand her bergt tevens een zeer groot magazijn voor technische onderdelen en com plete tapinstallaties. Een groot deel van zijn werkweek brengt Martin Eshuis aan de telefoon door. "Soms zijn er aanvragen voor de Horeca Tap Service, maar de meeste telefoontjes betreffen een storing aan een fust- of kelderbierinstallatie. Die meldingen van klanten, vertegenwoordigers of drankenhandels geven wij weer door aan de monteurs uit het desbetreffende rayon. Sinds de invoering van het kel- derbiersysteem -we hebben zo'n 120 kelderbierafnemers in ons gebied- werken we met semafoons zodat we de monteurs zo snel mogelij k van een mel ding op de hoogte kunnen brengen. Daarnaast houden ze zich vier dagen per week bezig met 'nieuwbouw' en het periodieke onderhoud aan kelder- bierinstallaties en één dag per week met het verhelpen van storingen." Technische kennis Het aannemen van een storingsmel ding vereist de nodige technische ken nis. "We stellen eerst veel vragen om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Soms kan de afnemer de klacht namelijk zelf verhelpen door een eenvoudige handeling te verrich ten. De kelderbier-afnemers hebben ook allen een boek waarin instructies staan. Als je die punt voor punt doorneemt, blijkt soms dat er eigenlijk geen monteur hoeft te komen. Daarbij komt dat we de klanten ondertussen aardig kennen. Je weet nu ongeveer wel wie er voor een dringende aangele genheid belt en wie niet." Toch is dat voor de administrateurs geen reden om die eerste afnemer voorrang te geven boven de tweede. "We gaan overal serieus op in. Ook om na te gaan hoe veel haast ergens mee gemoeid is. Voor iemand die net een feestje in zijn zaak heeft, geldt meer spoed dan voor iemand die op het punt van sluiten staat. Als een afnemer belt, beloof ik dan ook nooit iets, maar ik regel natuurlijk wel dat de storing zo snel mogelijk wordt verholpen. Gelukkig hebben al onze afnemers een twee- kraansinstallatie, zodat ze meestal kunnen blijven doortappen." Veel contact heeft Martin Eshuis ook met de drankenhandels, leveranciers, vertegenwoordigers, boekhouding, centrale inkoop en de Centraal Com mercieel Technische Dienst. "Dat is het leuke van dit werk. het is veelzij dig." Waaraan hij snel toevoegt dat het wel 'een vak apart' is. Evenementen Bij het plannen van een weekpro- gramma voor de CTD-monteurs wordt ook rekening gehouden met evene menten. "Grote evenementen in ons gebied zijn bijvoorbeeld de Vierdaagse in Nijmegen, Jazz in the woods, de Schaapsscheerdersfeesten op de Velu we en het Zwolse carnavalIn zo'n periode kan een monteur minder nieuwbouw uitvoeren. We plannen dan niets voor de monteur uit die regio en houden de dagen open voor het geval zich dringende zaken voor doen." Gezelligheid Eshuis voelt zich zo bij zijn werk betrokken, dat hij als hij privé in een horeca-zaak is, kijkt of alles goed gaat. Vaak komt hij daar overigens niet. Meestal is hij in zijn vrije tijd te vinden bij zijn voetbalclub of de volleybalver eniging. "Ik houd van het verenigings leven. De sport vind ik ook heel belangrijk, maar de gezelligheid erom heen vind ik het aardigst. Voor beide sporten zou ik ook best een scheids rechtercursus willen doenof iets in het bestuur, maar daar ontbreekt mij nude tijd voor. Misschien later nog eens. Zolang ik nog kan sporten, blijf ik dat doen. Toch lijkt het me minder erg als iemand zou zeggen 'nu moet jc ophou den met die sport' dan dat ik zou horen dat ik nooit meer voor of na een wed strijd in de kantine mag komen!" 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 22