Feestelijke avond voor West-Brabant/Zeeland Grote belangstelling spelavond bij Bokma Wisseling van bestuur Ook de medewerkers van het horecagebied West-Bra bant/Zeeland vierden vorig jaar feest. Was er in 1983 ter gelegenheid van de opening van het verkoopkantoor te Breda sprake van een fami lieviering, thans was geko zen vooreen traditioneel per soneelsfeest van mede- werk(st)ers met introdu cé(e)s. Het personeelsfeest vond plaats in "De Fazante- rie" te Ulvenhout. Daar kon den de danslustigen zich uit leven op de muziek van het combo Wil de Bras. Voorts was zorggedragen voor een uitstekend koud buffet, waarvan de aanwezigen zeer hebben genoten. Op 9 november jl. werd in d'Oude Bok een spelavond gehouden. Men kon kiezen tussen klaverjassen, tafel tennis en sjoelen. De belangstelling was zeer groot. De 12 klaverjassers streden een spannende strijd. Als winnaars kwa men uit de bus: de heren Slof met 5336 punten, Zweytzer met 5170 punten en Jongma met 4788 pun ten. Er waren ook twaalf tafeltennissers. Deze speel den zeer fanatiek op een toch wat kleine ruimte. Uit eindelijk gingen de prijzen naar: R.Vermeulen, B. Wij- bengaen.l. Mijnheer. Het aantal sjoelers was zeer groot: 45 deelnemers. Om de sjoelers 3x te laten spelen moest er flink doorgespeeld worden, maar om half twaalf was iedereen klaar. Die 3 prijzen gingen naar: mevrouw M. v.d. Ley met 306 punten, J. van Asperen sr. met 295 punten en mevrouw T. Spoelstra met 289 punten. Met ingang van 17 j anuari heeft de heer J.H. Voogel zij n taak als voorzitter van de Personeelsvereniging Heine- ken Zoeterwoude beëindigd. De heer A.M. Prins, werkzaam bij intern transport, heeft het voorzitter schap per dezelfde datum op zich genomen. Het bestuur van de personeelsvereniging wordt nu gevormd door de heren A.M. Prins (voorzitter), J. van der Slik (secretaris), L. Slappendel (penningmeester) en J.Th. Willemsen (lid). 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 19