Exotisch personeelsfeest in Apeldoorn Gezelligheid troef in Zoetermeer HI HHHIHifHf? W HlMHtHMlH XXX XXXXIXXXXXXXXXX De medewerkers, gepensio neerden en hun introducées uit het horecagebied Gelder land/Overijssel, die aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven om op 23 november deel te nemen aan de Caraï- bische Feestavond in Apel doorn werden bi j het binnen komen in de feestzaal al in de juiste stemming gebracht met een verrukkelij keexoti sche cocktail. Onder de rit mische begeleiding van het 4-mans-l vrouw-orkest "Funny Face" zocht men een plekje in de in tropische sfeer versierde zaal van theater Orpheus in Apeldoorn. Na het welkomstwoord kwa men de eerste artiesten aan bod: een limbo-dancer met charmante assistentes, Ricardo Aziz his Flames. Zij gaven een zeer beweeg lijke show. waarin ook diverse toeschouwers wer den betrokken. Daarna werd de dansvloer vrij gemaakt voor de liefhebbers en werd de bar geopend. Er heerste al snel een gezellige sfeer en er werd veel gedanst. Ook aan de inwen dige mens was gedacht en halverwege de avond werd een 'lopend buffet' opge steld met echte uitheemse hapjes, zoals Langosta Enchillada, schuim van lan- gustestaartjes en Coco Santa Lucia, een rijstsalade met zalm, garnalen en mosselen geserveerd in een halve cocosnoot. Na een periode met dansen en een praatje, was het tijd voor de ster van de avond: Oscar Flarris. Deze rasartiest verhoogde de toch al optimale stem ming met nog enkele graden Als dank voor zijn sfeervolle show kreeg hij een Delfts blauwe bierpul aangeboden, evenals de andere artiesten van die avond. Flet staartje van de avond werd weer gevuld door het orkest en menig paar maakte van de laatste gelegenheid gebruik nog een dansje te wagenTot slot bestond er nog de moge lijkheid een kopje koffie te drinken, waarna er ook aan deze bijzonder gezellige avond weer een einde kwam. Bij de Gedistilleerd en Wijn- groep in Zoetermeer ston den in december twee festivi teiten op het programma. Allereerst werd de jaarlijkse klaverjaswedstrijd gehou den. Het aantal deelne mende dames was daarbij opvallend groot. Snel was duidelijk dat de dames zich niet door hun mannelijke tegenspelers in de luren lie ten leggen. Ook de leerling klaverjassers wisten rede lijke resultaten te boeken tij dens de wedstrijd, waar hoge concentratie de boventoon voerde. Louter geluk was nodig bij het tweede evene ment dat de personeelsver eniging had georganiseerd, namelijk een kerstbingo. Deze mocht zich over een grote belangstelling verheu gen want zo'n zestig mede werksters waren op 14 december met hun introdu cés naar het fraai versierde bedrijfsrestaurant gekomen. Voor een aantal van hen rol den de bingoballen goed: zij gingen met aardige prijzen naar huis.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 18