broken om zich aan het carnavalsfeest over te leveren. Het personeel van de drankenhandels -en zij niet alleen!- maakt als het ware dubbele dagen. En denk niet dat er een rustig moment aanbreekt als het carnavalsgeweld een maal is geluwd. Zodra het doek voor de feestvierders is gevallen pakken de caféhouders de telefoon want die wil len dan zo snel mogelijk verlost wor den van extra tapinstallaties en alle lege fusten en flessen. Massale bierstroom Dat probleem speelt maar ten dele bij degenen die kelderbier tappen, maar daar heeft men weer met andere speci fieke zaken te maken. Zo wordt de planning van de kelderbierwagens die rechtstreeks vanaf de brouwerij in Den Bosch aanleveren per uur vastgelegd. Dat is nodig ook, want er zijn adressen bij waar vooral in de avonduren het bier zo massaal uit de vele tappunten stroomt dat voorraadtank nummer 1 alweer leeg is op het moment waarop de tanks 2, 3 en 4 net zijn afgevuld! Trouwens, om er voor te zorgen dat alle extra geplaatste tapinstallaties tij dig zijn aangesloten en functioneren hebben ook de mensen van de techni sche dienst het extra druk vlak vóór en tijdens het carnaval. In dat opzicht is het maar gelukkig dat het feest van de leut zich elk jaar beperkt tot slechts enkele dagengelet ook op de woorden van een medewerker van drankenhan del Maas Jeker in Nuth: "Wat de mensen hier in een periode van zo'n drie weken rond carnaval aan werk ver zetten en presteren, grenst aan het ongelooflij keZou je ze twee maanden in dat tempo laten doorgaan, dan hield je niemand meer over!" Paraderen met opvallende hoofddeksels in de Maastrichtse carnavalsoptocht hand rondje na rondje gegeven en zelfs de meest geharde jongen moest in die tijd nog weieens een bodempje bier in de spoelbak laten deponeren alvorens aan de versgetapte pint te beginnen. Vandaag de dag gaat men, ook tijdens het carnaval in het café, toch wat bewuster om met de centjes. En dus wordt er minder dan voorheen koste lijk bier weggespoeld. Wel wordt er nog steeds, net als vroeger, geld gespaard om het driedaagse festijn te kunnen bekostigen. Sommige cafés hebben daartoe speciale (afgesloten) kasten opgehangen -de zogenaamde spaarkassen- waarin vakjes met gleu ven zijn aangebracht. Iedere vaste bezoeker heeft z'n eigen vakje waarin wekelijks een bepaald bedrag gegooid moet worden. Net zolang tot men het afgesproken bedrag bijeen heeft gebracht dat recht geeft op een kaart op vertoon waarvan men dan tijdens het carnaval in het café 'gratis' mag drinken. Verder worden er naar ver luidt bij de banken in het zuiden heel wat spaarrekeningen opgenomen zo tegen de tijd van het carnaval, en ook het aantal persoonlijke leningen schijnt in die periode flink toe te nemen. Gladde stoepen Ook gedurende de eigenlijke carna valsdagen draaien de drankenhandels, zij het in een wat aangepaste vorm, door om aan de vraag naar bier te kun nen voldoen, 's Morgens wordt extra vroeg begonnen omdat de expeditie wagens in praktisch alle gemeentes vroeg in de middag het centrum weer verlaten moeten hebben, om de fees tende menigte en eventuele optochten een autovrij parcours te kunnen bie den. In alle vroegte wordt dan de band met de 's nachts ingesproken bestellin gen afgedraaid. Die bestellingen wor den vervolgens ingeladen en daarna gaat men snel op pad. Elk jaar weer hoopt men dan ook vurig dat de carna valsdagen vorstvrij zullen zijn, want sneeuw en ijs zijn lastige en tijdro vende spelbrekers. Dan zit het verkeer al snel muurvasthet is gevaarlij k op de weg, palletwagens en rolcontainers zijn amper te gebruiken op gladde stoe pen En tot slot -maar daarom niet min der belangrijk- het personeel op de wagens heeft 't met natte kleren en koude handen en voeten ook niet zo erg naar de zin. In de loop van de mid dag klaren de gezichten meestal weer snel op, want dan is het moment aange-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17