Piep Piep,hoera! CARNAVAL ZET ZUIDEN DRIE DAGEN OPZ'NKOP Vervolg van pagina 13. Alleen al de manier waarop mensen zich ten tijde van het carnaval uitdos sen is verschillend. In Noord-Brabant wordt in een aantal plaatsen het zoge naamde 'boerencarnaval' gevierd. In Den Bosch (Oeteldonk) en Bergen op Zoom (Krabbegat) bijvoorbeeld waar bij eenieder, ongeacht rang of stand, gehuld gaat in de bekende boerenkiel. Allerlei vermommingen komt men tegen in die regionen waar het Rijn landse carnaval wordt gevierd, niet zel den omlijst met veel pracht en praal. Zoals in Venlo, waar echter steevast een dag in het teken staat van een boe renbruiloft. Waarbij de plaatselijke bevolking zich zoveel mogelijk in authentieke hoerendracht -niet in de eenvoudige boerenkiel dus- in het feestgedruis stort. De zondagmiddag optocht in Maastricht doet op haar beurt haast weer 'Braziliaans' aan. Niet alleen door het mooie weer dat men daar in het diepe zuiden vaak aan treft tijdens het carnaval, maar meer nog door de bijzonder fraaie en kleu rige hoofdtooien -soms wel een meter hoog- die door de feestvierders worden gedragen. Het moge duidelijk zijn dat 'het' carnaval zich onmogelijk onder één noemer laat brengen. Waar nog bij komt dat het sowieso moeilijk is om op papier over te brengen wat carnaval precies inhoudt. Zelfs in het zuiden kunnen ze dat gevoel niet onder woor den brengen, en dat is misschien maar beter ook. Inzet van drankenhandels Zo verschillend als de carnavalsuitin gen dus her en der zijn, zo universeel is de aanpak bij degenen die ervoor moe ten zorgen dat al die carnavalsvierders de schorgezongen kelen kunnen sme ren en de nietaflatende dorst kunnen lessen. Dat betekent voor de dranken groothandels en agenten in het zuiden van het land extra hard werken om alle adressen tijdig en in voldoende mate van bier -dat is de carnavalsdrank bij uitstek- te voorzien. Al maanden van- tevoren wordt met het voorbereidende werk begonnen. Tijdig moet vastge legd worden welke horecaonderne mers tijdens het carnaval extra tapmo gelijkheden willen hebben, en daarbij gaat het om vele honderden tapinstal laties en snelkoelers die ten tijde van het carnaval uitgezet worden. Daar naast gaat men al in een vroeg stadium orders verwerven. Zodat vooraf al wijn en frisdranken aangeleverd kun nen worden, en er op het laatste moment voornamelijk met het felbe geerde bier langs de klanten kan wor den gereden. Bij het verzamelen van de orders wordt driftig gebruik gemaakt van de speciale carnavalskaar tenbak die van elk café een kaart bevat begonnen met het uitzetten van de goe deren. Dat betreft dan voornamelijk wijn, gedistilleerd en frisdranken, dus die produkten die niets aan kwaliteit verliezen als ze nog een tijdje bij de klant worden opgeslagen. Met name de beperkte opslagmogelijkheden bij de verschillende cafés vormen nogal eens een probleem in die periode vlak voor en ook tijdens het carnaval. Niet iedere afnemer beschikt immers over genoeg ruimte om z'n complete carna- valsvoorraad op een fatsoenlijke en verantwoorde wijze te stallen. En om fusten bier hartje winter zomaar op een binnenplaatsje neer te zetten is ook niet je van het. Dweilers Kort voordat Prins Carnaval z'n opwachting maakt is het bij de dran kenhandels een komen en gaan van vrachtwagens met bier, bier en nog- eens bier. En tussen de fusten moet dan ook nog een plaatsje gevonden worden voor het vele extra glaswerk dat in die periode door de kasteleins wordt gevraagd. Dat extra glaswerk is nodig niet alleen omdat er zoveel klandizie is, maar ook omdat de echte 'dweilers' - die van kroegje naar kroegje gaan- vaak bij het verlaten van het café hun nog gedeeltelijk gevulde glas meene men en dat ergens anders weer parke ren. Trouwens, meer dan vroeger wor den de glazen nu ook echt leeggedron ken, en dat hangt nauw samen met de economische omstandigheden. Enkele jaren terug werd met kwistige Voor een groot deel speelt het carnaval zich op straat af, mèt muziek waarop staat vermeld welke hoeveel heid daar het voorgaande jaar met car naval werd omgezet. Die service wordt door de meeste kasteleins op hoge prijs gesteld, want zij hebben het tijdens het carnaval zo razend druk dat ze zelf het overzicht nog weieens kwijtraken. Mede doordat vaak in de nachtelijke uren nog bestellingen worden inge sproken op het bandapparaat dat dan bij de drankenhandel paraat staat. Weinig ruimte Als alle bestellingen eenmaal geno teerd zijn, kan zo'n zes weken voordat het carnavalsgewoel losbarst worden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 16