Record aantal exportflessen afgevuld Tapper/kelners voor de tap Zoeterwoud.se bedrijfstuin bleek goed verzorgd De heren Mense (middenen Stomp rechtsoverhandigen voor de foto opnieuw de speciale fles aan de heer Horstman. Bij deze opname kon de heer Hoekstra helaas niet aanwezig zijn. Den Bosch en Zoeterwoude hebben eind december een magische grens overschre den. In de week voor Kerst mis is namelijk de 1 miljard ste (een 1 met 9 nullen erach ter!) fles afgevuld, bestemd voor export. Het is voor het eerst in de Heineken geschie denis dat dit aantal binnen een periode van één jaar is gerealiseerd. Dit kon mede worden bereikt dank zij de inspanningen van de ver kooporganisatie. De 1 mil jard (lessen hebben alle hun weg gevonden naar landen buiten Europa, het meren deel ervan naar de Verenigde Staten. Zouden we al die flesjes achter elkaar leggen die naar de V.S. worden geëxporteerd (de zoge noemde 'EB 8fles'), dan ont staat een lengte van 196.000 kilometer. Dat is bijna vijf maal de omtrek van de aar de. Op de twee vestigingen waar de flessen bestemd voor export worden gebot teld -Den Bosch en Zoeter woude- is dit hoogtepunt zonder ophef voorbijge gaan. In Zoeterwoude werd er op 27 december even bij stilgestaan door de afdeling Centrale Inkoop van HTB. De heren ir. A.H. Stomp (manager Centrale Inkoop), B. A. Mense (chef emballa ge, reclame en C.T.D. inkoop) en E.D.M. Hoek stra (chef emballage van Centrale Inkoop) overhan digden op die dag namelijk aan directeur Produktie Bier, ir. B.A. Horstman een symbolische herinnering aan het bereikte resultaat. Deze bestond uit een grote 64 cl- fles(een 'Afles'), waarin een EB 8-fles was vervaardigd. Een speciaal etiket sierde het geheel. Om opgepaste wijze het glas te kunnen heffen op de 1 miljardste fles, kreeg de heer Horstman bovendien een fles champagne aange boden. Tijdens het laatste Amster damse contactbiertje in 1984 werden alle bezoekers en bezoeksters op een aange name wijze verrast. Dit kwam niet alleen doordat het contactbiertje in kerst sfeer plaatsvond, maar vooral omdat spontaan was ingehaakt op het idee het bedienend personeel van de afdeling ontvangsten de gele genheid te geven als gast deel te laten nemen aan deze bijeenkomst. Om dit te reali seren had een aantal vaste bezoekers aan het contact biertje de stoute schoenen en de tapjasjes aangetrok ken. Zo werden alle aanwe zige collega's op een aparte wijze bediend. Met bijval reageerden de overige gas ten en de échte tapper/kel ners op deze toch wel bijzon dere bediening. En allen vonden deze blijk van waar dering voor het werk van de afdeling ontvangsten zeer geslaagd. Trots was bij de portiersloge van het Zoeterwoudse kan toor de plantenbak neerge zet die duidelij k maakte dat in 1984 opnieuw een eerste prijs was toegekend aan de bedrijfstuin van de vestiging. Ieder jaar reikt het Comité Tuinbeoordeling uit Zoeter woude prijzen uit voor goed onderhouden tuinen. Daar bij zijn er drie categoriën: particuliere tuinen in Zoeter- woude-dorp, particuliere tui nen in Zoeterwoude-Rijn- dijk èn bedrijfstuinen. Het comité kijkt daarvoor het gehele jaar naar de diverse tuinen. Onderhoud en aan leg van de tuin en kleur en keuze van het assortiment bloemen of planten spelen daarbij een rol. Voor alle geldt dat het om de indruk vanaf de openbare weg gaat In het geval van de brouwerij is dat het beeld dat de tuin biedt aan passanten van de Burgemeester Smeetsweg. Vorig jaar bleek dat beeld zeer goed te zijn, zodat bedrijfsleider ir. R.W. Wel- mers een eerste prijs in ont vangst mocht nemen. "Erg leuk, een erkenning voor ons werk," was de reactie van de heerT. Dikken die als chef van de bouwkundige afde ling ook verantwoordelijk is voorde groenvoorziening op het brouwerijterrein. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15