Felle brand in Den Bosch richt schade aan Speciaal concert van jubilerende fanfare Eervolle onderscheiding voor J. Zellenrath Met een groot jubileumcon cert en een gezellige receptie heeftop 1 decemberj.l. de Heineken Fanfare haar 25- jarigjubileumgevierd. Deze viering vond plaats in het Casino van Den Bosch. Daar werd voor een groot aantal genodigden en andere belangstellenden allereerst een optreden verzorgd door de verjongde drumband van de fanfare. Ir. C. Scheltema heette hierna alle aanwezi gen van harte welkom. In zijn toespraak zei hij ver heugd te zijn dat de fanfare in Den Bosch is ontstaan en dat zoveel werknemers ple zier aan de fanfare beleven. Applaus van de toehoorders onderstreepte de waardering die de heer Scheltema uit sprak voor het feit dat de fan fareleden wekelijks in hun vrije tijd oefenen met toe stemming van hun echtgeno tes. Tot slot bood de heer Scheltema namens de Raad van Bestuur en Directie twee geweldige pauken aan als jubileumgeschenk. Een ander geschenk zal de Hei neken Fanfare krijgen van onze Amerikaansfe impor teur mr. Leo van Munching jr. in de vorm van een tweede mascotte bok, als dank voor haar muzikale bijdragen tij dens zijn bezoek aan Neder land vorig jaar. Vervolgens begon waar allen voor waren gekomen: het jubileumcon cert van de fanfare. Diverse nummers brachten zij ten gehore, waarbij zij met hun blinkende muziekinstrumen ten prachtige klanken over het publiek uitstrooiden. Nadat deTilburgse South Jazzband een gastoptreden had verzorgd, kreeg het con cert een extra swingend karakter door het samenspe len van beide orkesten. Een zeer geanimeerde receptie vormde tenslotte het einde van de zilveren jubileumvie ring van onze fanfare. Vroeg in de morgen van de 27e december werd de Bos sche brouwerijgemeenschap opgeschrikt door een felle brand. In de als 'Mapro- gebouw' bekendstaande opslagruimte voor karton nen verpakkingen was rond zes uur 's morgens brand geconstateerd. De Heine ken bedrijfsbrandweer was snel ter plaatse, evenals de brandweer van Den Bosch die de steun nodig had van zeven omliggende gemeen ten. Rond half acht 's mor gens kon het sein 'brand meester' worden gegeven. Inmiddels was vrijwel het gehele gebouw verloren gegaan. Behalve de daarin opgeslagen emballage ging ook het revisie-magazijn ver loren, evenals de in het gebouw gevestigde mechani sche werkplaats. Door de brand moet de geplande revi sie van de Bossche brouwerij worden uitgesteld. De pro- duktie kwam niet in gevaar. Met de brand is een schade gemoeid die inmiddels tus sen de 15 en 20 miljoen gul den wordt geraamd. Sinds oktober vorig jaar heeft naast de vele andere diploma's en eervolle getuig schriften een nieuwe oor konde een plaatsje aan de wand gevonden in de kamer van de heer Zellenrath. De heer J. Zellenrath, voor wijnliefhebbers geen onbe kende door zijn serie 'Par- lant du vin' en zijn boek 'Pra ten over wijn', heeft vorig jaar namelijk de SVH Taste- vin d'Honneur ontvangen. Dit is een onderscheiding die het SVH Onderwijscentrum voor de bedrijfstak Horeca sinds 1978 jaarlijks uitreikt. DeTastevin d'Honneur wordt toegekend aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderwijs of voorlichting in Nederland op het gebied van Wijn. De verdiensten van Zellenrath behelzen zijn boek, zijn lidmaatschap van de examencommissie SVH Wijncertificaat en van de Vinologenopleiding en zijn activiteiten als mede-oprich ter en docent van de Vinolo genopleiding. De Franse ambassadeur in ons land was helaas verhinderd de onder scheiding persoonlijk uit te reiken tijdens de jaarlijkse wijnmanifestatie van het SVH. Daardoor ontving de heer Zellenrath de oorkonde enTastevin uit handen van de landbouwattaché van de Franse ambassade, de heer Riquois. Uiteraard was de heer Zellenrath zeer ingeno men met deze erkenning. I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11