Gezellige bijeenkomsten oud-medewerkers De tweede bijeenkomst in de rij vond plaats in Zoetermeer (foto 2). Daar kwam een zestigtal oud-medewerkers in de ontvangstruimte bijeen. Zij zijn werkzaam geweest bij Coebergh, Hulstkamp, Hoppe, Medcr, Reuchlin of de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland. Nadat Algemeen Direc teur de heer J. van der Zee hen van harte welkom had geheten, gaf hij hen een toelichting op hetgeen in 1984 bij de G.W.N. was gebeurd. Hierop volgde een demonstratie met een per sonal computer. Ter ontspanning vond vervolgens een kleine bingo plaats, voordat de huidige G.W.N.-medewer kers zich bij de aanwezigen voegden. Uiteraard gaf dit alle aanleiding herin neringen op te halen uit de goede oude tijd. De reacties bij het afscheid gaven aan dat deze bijeenkomst zeer op prijs was gesteld. De laatste bijeenkomst vond plaats in de Van der Helststraat te Amsterdam (foto 3). Daar kwamen vele (ver vroegd) gepensioneerden en zij, die in de H.I.R. zijn opgenomen, te zamen die werkzaam zijn geweest bij Heine- ken Amsterdam, de Amstel brouwerij of het horecagebied Amsterdam/ Utrecht. Zij werden verwelkomd door bedrijfsleider ir. C. Bremer. In zijn toe spraak gaf de heer Bremer onder meer ook beknopt aan wat er in de komende jaren in Amsterdam zal gaan gebeu ren De wens dat het voor eenieder een voorspoedig en gezond 1985 mag wor den, besloot zijn toespraak. Mevrouw M.J. Ketting deelde alle belangstellen den alvast de data mee voor de jaar lijkse busreis: deze is vastgesteld op 5, 6en 7 juni. Hoe aardigzo'n uitstapje is, was te zien op een video-film, die de laatste maal was opgenomen tijdens de excursie in het landgoed Schalluinen. Velen konden zich duidelijk herken nen terwijl zij deelnamen aan het boog schieten of de bingo. Voorde danslusti- gen was er de gelegenheid een dansje te maken in de kantine op de muziek van entertainer Nico Scheffer. Door de gezellige sfeer was het voor vele aan wezigen moeilijk om van elkaar afscheid te nemen aan het einde van de middag. In de afgelopen periode kwamen op drie vestigingen de oud-medewerkers bijeen om het oude jaar uit te luiden en het nieuwe te begroeten. Zoeterwoude (foto 1) opende de rij voor de (vervroegd) gepensioneerden en andere oud-medewerkers, die in de Heineken Invaliditeitsregeling zijn opgenomen, uit de Zoeterwoudsc en Rotterdamse vestiging. In de kantoor kantine sprak directeur Economische Zaken van Heineken Nederlands Beheer B.V., de heer K.Th.W.M. Bakx, het welkomstwoord. Hij zei ver heugd te zijn dat ieder jaar een derge lijke bijeenkomst wordt georgani seerd. Dat ook de oud-medewerkers dit op prijs stellen bleek uit de grote opkomst. Zo'n 350 personen in totaal waren namelijk naar Zoeterwoude gekomen. Een goed gebruik op deze vestiging is dat, op veler verzoek, aan allen de mogelijkheid wordt geboden reclame-artikelen te kopen bij het win keltje in De Hooiberg. Omdat dit wegens de verbouwing in het ont vangstgebouw nu niet mogelijk was, was er in de kantoorkantine een win keltje gemaakt. Terwijl velen rustig aan de lange tafels met elkaar bleven bijpraten en herinneringen aan vroe ger ophaalden, zochten anderen de dansvloer op. Daar werd men het niet moe de Vogeltjesdans te dansen op de muziek van een organist. Tot slot van de bijeenkomst sprak de heer C. Molijn namens de gepensioneerden zijn dank uit aan de organisatoren voor deze geslaagde middag. Pas over enkele maanden zal men elkaar weer in zulke groten getale treffen, als op 20 mei a.s. de jaarlijkse bustocht plaats vindt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10