Meer mogelijkheden in De Hooiberg Orde en netheid m\ 222 w i M I M M M Het grote aantal bezoekers dat tussen begin oktober en medio december is ontvan gen in het Zoeterwoudse ontvangstgebouw De Hooi berg, heeft amper gemerkt dat daar een verbouwing gaande was. Toch heeft De Hooiberg wi jzigingen onder gaan. Met name de ruimte die altijd wordt gebruikt als filmzaal, is ingrijpend veran derd. Eigenlijk was deze niet voor dit doel bestemd. Maar omdat het praktisch was dat tegelijkertijd meerdere groe pen afzonderlij k een film- en diapresentatie kregen, werd de ruimte hiervoor benut. Het nadeel was dat het lucht verversingssysteem niet zo geschikt was voor grote groe pen. Bovendien was de afstand tussen het projectie scherm en de mensen op de eerste rij niet groot genoeg en was het vertrek vrij kaal, ongezellig. Het interieur van de filmzaal is nu zo gemaakt dat deze echt geschikt is voor dit doelAchter de zaal is een aparte cabine gemaakt, van waaruit de gordijnen, licht, geluid en projectie kunnen worden bediend. Daardoor is er in de filmzaal zelf meer ruimte beschikbaar geko men voor de bezoekers. Voorts is het luchtverver singssysteem verbeterd, is er een nieuwe geluidsinstallatie gekomen in het enigszins ver laagde plafonds, zijn er lange gordijnen voor de ramen gekomen en zijn er comfortabeler stoelen geplaatst. Door dit alles is de filmzaal sfeervoller gewor den en tevens geschikt geworden voor andere doel einden dan alleen het verto nen van film- of diapresenta ties. Ook de medewerkers die in het ontvangstgebouw werken (tapper/kelners, rondleiders en de chef ont vangsten) zijn er op vooruit gegaan. De nog nooit gebruikte toiletgroep die aan de filmzaal grenst, is nu ver bouwd tot een kleedruimte voor het personeel. Voor de chef ontvangsten is een klein kantoor gemaakt dat aan de garderobegang grenst. De vrijgekomen ruimten die voorheen als kantoortje en kleedkamer dienst deden, worden nu benut voor de opslag van frisdranken en artikelen die in het winkeltje worden verkocht. Extra ruimte was hiervoor nodig vanwege de uitbreiding van ons assortiment frisdranken. Door het verplaatsen van de opslagruimte, hoeven leve ranciers niet meer door de hoofdingang maar kunnen zij gebruik maken van de dienstingang. Daarbij komt dat afnemers die de kelder- bierinstallatie willen bezich tigen, niet meer tegen fus ten, kratten en kisten aankij ken. De grote zaal van De Hooiberg krijgt een nieuwe aankleding in de vorm van nieuwe, lange gordijnen en nieuwe lampenIn de afgelo pen twee maanden is er ook een nieuw ontvangstzaaltje bijgebouwd, dat aan de film zaal grenst. Hierin kunnen kleine groepen van 10 a 12 personen worden ontvan gen. Het interieur heeft veel weg van een oud bruin café met een fraai Mechels buf fet. Voor 1985 worden in De Hooiberg ruim 34.000 bezoekers, vaak ook uit alle hoeken van de wereld, ver wacht. Aan de Orde en Netheidsac tie die onlangs door het GAK samen met een groot aantal bedrijven werd gehouden,kon ook door de medewerkers van Vrumona B. V. mee worden gedaan. Naast een tiental prijzen die door Vrumona voor de eigen medewerkers ter beschik king waren gesteld, dongen al diegenen die de juiste oplossing van de prijsvraag instuurdenook mee naar de door het GAK uitgeloofde prijzen. Op donderdag 18 oktober ontving de heer K. Bosman, medewerker in het Centraal Magazijn te Bunnik, uit han den van de heer G. Koop- mans van de afdeling voor lichting van het GAK als prijs een fraaie klokradio. De prijsvraag verbonden aan de Orde en Netheidsac tie was bedoeld als startsein van een groter programma waarbij iedereen wordt aan gespoord om in zijn of haar (werk)omgeving meer aan dacht aan dit onderwerp te besteden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 6