cA de stichting 's-Hcrtogcnbosch SQ(? is voereend dat Y)é\mken Ucdcrland BV. aI* hoojefcponsor optreedt tijden* de viering van bet S0Cjarig besU&n van de *tad '*4)crtogcobo*ch in 1985. lijke invallen te beschermen. De bur gers krijgen daartoe van de hertog een handvestwaarin de rechten en privile ges staan omschreven, en de stad wordt met grachtenwallen en poorten beveiligd. Uniek feit: de nederzetting krijgt als eerste plaats in de noordelijke Nederlanden stadsrechten. Voortaan heet ze, naar het bos van de hertog: 's-Hertogenbosch. De stad komt tot snelle groei en bloei. In 1220 beginnen Bosschenaren al met de bouw van een kerk, de romaanse Sint-Jan. En een eeuw later is de stad al te klein geworden en moeten de stadsmuren verplaatst worden, het geen eind 14e eeuw nogmaals dient te gebeuren. De stad telt dan naar schat ting 14.000 inwoners. Bloeitijd Een bloeiende stad: vermaard is het Bossche laken dat in de lakenhal wordt verhandeld en naar landen in heel Europa wordt geëxporteerd. Ook andere Bossche produkten als linnen, messen en spelden, leer en schoenen vinden gemakkelijk afnemers. Het hoogtepunt van bloei op cultureel gebied, beleeft de stad in de 15e eeuw. De nieuwe, gotische Sint-Janskerk (bouw begonnen rond 1380) krijgt dan haar definitieve vormSterke stimulan sen gaan uit van de nu nog bestaande in 1318 gestichte Onze-Lieve-Vrouwe Broederschap, waarvan onder andere de schilder Jeroen Bosch lid is geweest. In haar eigen kapel in de Sint-Jan laat ze haar eigen koor met vermaarde zan- Op geen plattegrond van Den Bosch zijn zo duidelijk de vestingwerken getekend als op deze kaart uit 1672. Van middeleeuwse oorsprong zijn de muren en wallen met poor ten, bastions en rondelen, die de inwoners van de stad eeuwenlang veiligheid en bescher ming hebben geboden. Links onder de Citadel, een militair bolwerk uit 1637 dat evenals grote muurpartijen in de jaren '70 is gerestaureerd. Op deze kaart zijn de huizen weggelaten. Des te meer valt op het grote aantal kerken en kloosters in die tijd. In het hart van de stad, op de driehoe kige Markt waar de hoofdstraten samenkomen, is het stadhuis zichtbaar. Wat deze kaart ook duidelijk laat zien, is het eeuwenoude, wijdvertakte waterloopstelsel in de binnenstad, de Binnendieze. Foto Stadsarchief Den Bosch). 5 s-HertcKjTtjboscb 12 Oktober 1994. Dhr. g.b.j. Rovers voorzitter. Stichting- S 00. Wr. b.l.i. vxn Zwietcn burgemeester. 's-Hertogenbosch. Lees verder oppag. 8 De Markt is het hart van de stad. Driehoekig is de plattegrond van de eeuwenoude stads kern, waarvan drie, haast even oude hoofdstraten bij elkaar komen op het eveneens driehoekige marktplein. Op dit plein staat (hier niet zichtbaar) het 17e eeuwse stadhuis. De wekelijkse warenmarkt, winkels en horecabedrijven trekken vele bezoekers uit de stad en omgeving. En daarboven verheffen zich de toren, koepel en spitsen van de monumentale Sint-Jan. gers optreden. Beroemde componis ten uit die tijd schrijven er de muziek voor. Keizer Maximiliaan van Oosten rijk kiest Den Bosch uit om daar in 1481 het kapittel van de orde van het Gulden Vlies te houden. Dat gebeurt met pracht en praal in de dan groten deels voltooide gotische Sint-Jans- kerk, symbool van de religieuze trots van de Bossche burgerij Den Bosch is een centrum van geeste lijk leven. Vele kloosterorden hebben zich er in de loop der eeuwen geves tigd. Ze houden zich bezig met onder wijs, zielzorg en de caritas. Geen stad in de Nederlanden heeft een zo lange en rijke traditie op het gebied van de georganiseerde liefdadigheid als Den Bosch. Het Groot Ziekengasthuis (1274) zorgt voor de armen en zieken, het Geefhuis voor voedseluitdelingen. Reinier van Arkel (1442) is het oudste krankzinnigengesticht van ons land.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 5