..-.A-S";- Door JOHN DAMEN Foto's Ernst van Macklenbergh Door een opening in het winterse wolkendek werpt de middag zon haar stralen op de stadop dit schilderij van Hendrik de Laat uit 1973 (olieverf, 45 x 35 cm, particuliere collectie). Bossche Broek heet het hier ondergesneeuwde, uitgestrekte moeras- en grasland in het stroomgebied van de Dommel, aan de zuidzijde van Den Bosch. Weinig steden zijn er in ons land waar, zoals hier, door de stadsmuren enerzijds en het broekland anderzijds zo'n scherpe grens tussen stad en land getrokken wordt. Een zeldzame confrontatie van landschap en stedebouw, van natuur en cultuur. De brede groene zone, waarvan de laagste gedeelten tot aan de middeleeuwse vestinggrachten reiken, is beschermd natuurge bied met een vegetatie van honderden verschillende planten. In de moerassige gebieden handhaaft zich in lente en zomer de bonte wereld van weidevogels: kieviten, karekieten, grutto's, futen en reigers, wilde eenden en watersnippen. Sm löarb öflfl ijdens een feestelijke reuze receptie ontvangt het stadsbe stuur van Den Bosch aan het begin van het nieuwe jaar, zondag 6 januari 1985, tienduizenden Bossche naren, oud-Bosschenaren en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst in de Brabanthallen, voor die gelegen heid getransformeerd tot een gigan tisch, gezellig bruin café, vormt het officiële begin van de viering van het achtste eeuwfeest van de stad: Den Bosch 800. Een viering die 52 weken zal duren en die behalve de gebruike lijke congressen en concerten, wed strijden en toernooien, manifestaties en presentaties ook andere vermel denswaardige gebeurtenissen bevat. Zo wordt om enkele voorbeelden te geven, begin '85 een nieuw museum geopend: het Nationaal Koemuseum. Op 11 mei brengt de Paus een bezoek aan Den Bosch en in juni wordt na res tauratie de Sint-Jan officieel heropend. In de kathedraal worden enkele bijzon dere muziekuitvoeringen gegeven. Verder vinden in Den Bosch de Euro pese kampioenschappen volleybal en zwemmen plaats. Kroniekschrijver Simon Pelgrom stelt ons de plaats waar eind 12e eeuw de jonge stad Den Bosch is ontstaan, als volgt voor: "De plaats waar de stad van 's-Hertogen- bosch gebouwd is, is eertijds een bosscha- gie geweest, dienende tot de jacht van de hertog van Brabant. Een zeer aangename plaats, vruchtbaar van wild-gedierten als van herten, hinden, wilde varkens, wol ven, hazen en konijnen en diergelijke. Overvloedig van waterkens, boomgaar den en groene kruiden." Een idylle, de plek waar in een drassig deltagebied van stromen en kleine kre ken, op een zandschol "den bossche" wordt neder-gezet en in 1185 tot stad verklaard. Wilt u zien hoe, meer politiek bekeken, door hertog Hendrik I van Brabant de stad wordt gesticht? Ga dan naar de hal van het stadhuis op de Markt. Daar beeldt de Bossche schilder Antoon Derkinderen op een grote wandschil dering het tafereel uit. En kijk, hoe Hendrik in aanwezigheid van paus en keizer de hulde van z'n eerste onderda nen in ontvangst neemt. Feit is wel dat hertog Hendrik I in 1185 of kort erna het besluit neemt om van de nog jonge, aantrekkelijke plaats bij de samen vloeiing van de rivieren Aa en Dommel een stevige vesting te maken. Dit om zijn hertogdom Brabant tegen vijande- 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 4